Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
72 Research products, page 1 of 8

 • 2012-2021
 • Turkish
 • Eastern Mediterranean University Institutional Repository (EMU I-REP)

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Research data . Film . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Cyprus

  Mimarlıkta Etik konusunda teori ve uygulama ilişkisi Başkent Üniversitesi Mimarlıkta Etik konusunda teori ve uygulama ilişkisi

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Cyprus

  Mimarlıkta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Başkent Üniversitesi Mimarlıkta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: EMU Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecinde yaşadığı evin maliyeti ile ilgili olarak yaşadığı bazı ikircikli deneyimleri dinleyicilerle paylaşmaktadır. DAÜ Mimarlık Fakültesi Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecinde yaşadığı evin maliyeti ile ilgili olarak yaşadığı bazı ikircikli deneyimleri dinleyicilerle paylaşmaktadır.

 • Research data . Film . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
  Country: Cyprus

  Bu sunumda mimarlıkta etik konusu en geniş anlamı ile ele alınmıştır. Önce genel etik kavramları ile mimarlığın ilişkisi kurulmuş, sonra etik teorileri ile mimarlık ilişkilendirilmiş, sonra mimarlık ve etik içerikli literatür hakkında bilgi verilmiş, en son olarakda bir örnek olay üzerinden mimarlık etiği tartışılmış ve öneriler yapılmıştır. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Bu sunumda mimarlıkta etik konusu en geniş anlamı ile ele alınmıştır. Önce genel etik kavramları ile mimarlığın ilişkisi kurulmuş, sonra etik teorileri ile mimarlık ilişkilendirilmiş, sonra mimarlık ve etik içerikli literatür hakkında bilgi verilmiş, en son olarakda bir örnek olay üzerinden mimarlık etiği tartışılmış ve öneriler yapılmıştır.

 • Other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Sanal gerçekliğin içinde katlananan mekânsal veya imgesel yansımaların gerçek dünya ile birleştiği an… Artık bu dünyanın ötesindeki mekanlara da seyahatler oturduğumuz yerden mümkünken, fiziksel mekanlarımız bu mutasyonlar sonucu neye dönüşüyor? Yani biz artık, hem çemberin içinde hem de çemberin dışında olabileceğimiz yeni mekanlar mı yaratıyoruz kendimize? Gerçek dünyanın üzerine katlanan siber peyzajlar ekseninde, “mekansal mutasyonlar” diye adlandırmayı seçtiğim dönüşüme dair düşündüklerim: 29 Nisan 2020 Çarşamba gün, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin “EVDEKAL.SERİSİ”nin ilk podcastındaydı… Boğaç, C. (2020). Mekansal Mutasyonlar (Spatial Mutations). Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Evde Kal Serisi Podcast, 29 April 2020, New York.

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Publisher: Ankara Üniversitesi
  Country: Cyprus

  Brelim belirli bir zaman dönemi içinde (şimdi ya da gelecekte) kişinin angaje olacağı davranışlar öldüğünü kabul eder ve bu davra-nışlara “serbest davranışlar” adını verir. Ona göre kişiye serbest wbir davranış seti verildiğinde bu davranışlar her ne zaman elimine edilir ya da elimine edilmeyle tehdit edilirse kişi reaktans yaşayacaktır. Reaktans serbest bir davranışın hem elimine edildiği hem de elimine edilmeyle tehdit edildiği durumlarda üretilir. Ayrıca eliminasyon ya da eliminasyon tehditi kişisel ve gayrikişisel olabilir. Kişisel olmayan eliminasyon ya da eliminasyon tehditinin belirgin özelliği, kişinin bu eliminasyonü doğrudan doğrüya kendine yöneltilmiş olarak kolayca algılayamaması buna karşılık diğerinde bu eliminasyonü kolayca kendine yöneltilmiş olarak algılamasıdır (Insco ve Schopler, 1973).

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Country: Cyprus

  İnsan toplumsal bir varlık olarak tanımlanır. Bununla birlikte insanların zaman zaman toplumsal beklentilere ters düşen davranışlarda bulundukları, bazılarının ise bunu bir yaşam biçimi haline getirdikleri ve toplumsal düzeni yıkıcı bir tutum içine girdikleri gözlenmektedir. Suç olarak kabul edilen bu davranışlar, küçük ve.resmi olmayan gruplarda o grubun kendi kurallarıyla; daba büyük ya da resmi kurumlarda kural, yönetmelik ve yasalarla; toplumda ise kınama, toplum dışına itme gibi geleneksel yollarla veya ceza ile kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Bu sosyal kontrol mekanizmalarının her biri, toplum kurallarını çiğneyenlere karşı yaptırımlar koyarlar (Binder, 1988). Suç, bir taraftan yasaların cay-etki siyi e kontrol altına alınmaya çalışılırken, diğer taraftan suçun biyolojik, sosyolojik ve psikolojik nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmakta ve önleme çareleri araştırılmaktadır. Suç davranışını inceleyen bilim adamları çeşitli kuramlar ileri sürmüşlerdir. Konuyu anlamamıza katkıda bulunan bu kuramların hiçbiri, suçu açıklamada tek başına yeterli olmamaktadır. Pek çok kuramcı, suçluların tümünü tek bir kategoriye yerleştirmenin yararlı olmadığını, çeşitli değişkenlere dayalı ve ayrıntdı kategorilere ihtiyaç bulunduğunu ileri sürmektedirler (Eisenberg ve Patterson, 1979).

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Publisher: Ankara Üniversitesi
  Country: Cyprus

  Bir psikiyatrisi olan William Glasser, özellikle psikolojik sorunları olan insanların davranışlarından sorumlu tutulamayacakları anlayışına karşı çıkarak gerçeklik terapisini yaratmış ve düşüncelerini ilk kez 1967’de . yayınladığı “Reality Tlıerapy” kitabında ifade etmiştir. O zamandan beri büyük bir ilgi gören bu yaklaşım, insanlara yardım etme amacıyla farklı ortamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Glasser 1980’li yıllarda gerçeklik terapisine yeni bir boyut getiren kontrol kuramını (control theory) geliştirmiştir. Kontrol kuramı nasıl ve neden davrandığımızı açıklar (Glasser, N., 1989). Oldukça pratik olan kontrol kuramı yoluyla gerçeklik terapistleri, hém danışanların sorunlarının ne olduğunu ve onlara ne yönde yardım edeceklerini hem de kontrol kuramının düşüncelerini alabileceklerine inandıkları danışanlara, bu kuramı öğretmede aktif bir çaba göstermektedirler. Yani bireylere, kontrol edebileceğimiz tek davranışın kendimizinki olduğunu, çevremizdeki olayları kontrol etmenin tek yolunun kendi davranışlarımızı kontrol etmekten geçtiğini öğretirler (Glasser, 1989 a).

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hürol, Yonca;
  Publisher: Yenidüzen Gazetesi
  Country: Cyprus
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren; Oktay Vehbi, Beser; Yucel Besim, Devrim; Birsel, Nilay;
  Publisher: KTMMOB Mimarlar Odası
  Country: Cyprus

  İnsanın ilk yaşam evresi olan çocukluk dönemi, mimari ögelerle tetiklenen duygu bileşenlerini örgütleyerek, çevreye dair anlamlı bağlantılar kurma sürecinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlantılar bellekte “mimarlık hafızası” oluşumu için zihnine yerleşen mekân deneyimleri üzerinden şekillenir. Erken çocukluk döneminde, mekân ile kurulan ilişkilerle başlayan mimarlık hafızasının kodlanması, ‘bellekte saklanma (depolanma) ve çağrılma (hatırlanma)’ aşamaları için gereken deneyimleri oluşturmaktadır. Çocukluğun geçtiği en önemli mekân, yuva olarak kabul ettiği evidir. Ev, özel ve bireysel özellikler içerirken; çocuğun yaşıtları ve toplumun diğer bireyleri ile yakın ilişkiye girdiği ikinci önemli yapı türü ise okuludur. Çocuğun yaşadığı mahallesi ve çevresi ise onu etkileyen diğer bir ortamdır. Bu çalışmada, çocukluk döneminde başlayan mimarlık hafızasının oluşum süreci; “Ev, aile ve yaşam alanları”, “Eğitim yapıları” ve “Sokak, mahalle ve kent” ölçeklerinde ele alınmış; gözlemler ışığında Kuzey Kıbrıs’ta bu mekânlar üzerinde tespitler yapılmıştır. Saptamalar sonunda, mimarlık nesnesinin kalıcı belleğe doğru yerleşmesi ve bu bilgilerin sürdürülebilirliği açısından Kuzey Kıbrıs için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada, vurgulanan tespit ve önerilerin çocukluk döneminde bellekte kodlanan mimari ögelerin anlamlandırılarak uzun süreli hafızada yer edinebilmesi için değerlendirilmek üzere sorumlu kurum, kuruluş ve örgütlere iletilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, kültürel mirasın korunması için kamuoyu ve denetim mekânizmaları oluşturma; eşitlikçi, herkesin kullanımına uygun ve özgürlükçü kamusal alan talep ve teşvik etme; çocuklara yönelik ‘mimarlık ve çevre’ temalı eğitim programları düzenleme ve zaman ve bağlamdan kopuk imgelerle, işverenin kâr amaçlı taleplerine teslim olarak üretilen kimliksiz mekânlara karşı ülkesel mimarlık etiği yasaları oluşturma konularında ortak politikalar oluşturulmalıdır. Ayrıca mimarlık eğitiminin odak noktası da mimari anlam olarak geliştirilmelidir. Childhood period, being the first part of our lives, forms the foundations of environmental cognition and attaching meaning generation mechanism by organising emotional components with the help of architectural objects. These connections are formed by user experience of a particular space and stored on “architectural memory” of human being. Storing to the memory and recalling from memory requires the user – space experience from the early childhood period. Home, is the most important place in the first phase of an individual’s life. While home involves private and individualist features, schools are the second most important building type where the child interacts closely with his peers. The neighbourhood is the next important environment influencing the life of a child. Within this context, analysis of childhood spaces, and the process of formation of architectural memory has been examined in the axis of “home, family and living spaces”, “educational public buildings”, and “street, neighbourhood, and city”. Based on the observations in North Cyprus, some determinations and suggestions were drawn to store and preserve the architectural objects on permanent memory. The study refers to the encoded architectural phenomenon from the childhood memories and aims to deliver these encoded data to the responsible bodies (such as institutions and NGOs) for assessment and for utilisation of long term memory. As a result, it is suggested to develop a platform for public opinion and establish controlling bodies, with an aim of demanding equal, available free public space and `architecture and environment`. Additionally themed educational programmes should be organised while the opposition to the time and detached context image, profit based constructed spaces without identity is sustained by developing local architectural ethics legislations. Furthermore the focus of the architecture education should be developed in the line of architectural meaning. Boğaç, C., Vehbi, B. O., Besim, D. Y., Bilsel, N. (2019). İnsan Belleğinde Mimarlık Hafızasının Oluşum Sürecinde Çocukluk Evresi: Kuzey Kıbrıs İçin Tespit ve Öneriler (Comments and Suggestions for Developing Architectural Memory in North Cyprus; Focusing on Childhood Period), 5. Mimarlık Eğitimi Kurultayı, Nicosia: Söylem Matbaası, pp.37-48

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.