Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,592 Research products, page 1 of 160

 • Other ORP type
 • Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Marchenko, S.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  Theoretical substantiation of the importance of ecological monitoring by enterprises is carried out in the work and the system of soil-ecological monitoring is developed on the basis of the conducted reconnaissance researches. The 4 production activity of Bekhiv Granite Quarry LLC was analyzed and it was determined that the main sources of pollution are 67 unorganized emissions of pollutants into the air, wastewater and waste. The developed monitoring system contains 16 types of complex works, which include visual observation and inspection, sampling, analysis, information collection and accounting, evaluation and forecasting. For each type of these works the periodicity of carrying out for the enterprise and expert estimations is developed. У роботі проведено теоретичне обґрунтування важливості проведення екологічного моніторингу підприємствами та здійснено розробку системи грунтово-екологічного моніторингу на основі проведених рекогносцирувальних досліджень. Проаналізовано виробничу діяльність ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр» та визначено, що основними джерелами забруднення є 67 неорганізованих викидів забруднюючих речовин у повітря, стічні води та відходи. Розроблена система моніторингу містить 16 видів комплексних робіт, які включають візуальне спостереження та обстеження, відбір проб, проведення аналізу, збір інформації та її облік, оцінювання та прогнозування. Для кожного виду цих робіт розроблено періодичність проведення для підприємства та експертних оцінок.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Sotnikov, Yu.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  Кваліфікаційна робота присвячена вивченню причин виникнення, перебігу, впливу різних схем лікування при такій хірургічній патології у свиней, як вагіналіт та фунікуліт. При обстеженні кнурців різних вікових груп у післяопераційному періоді було виявлено 12 тварин із вагіналітами і фунікулітами, що становить 2,7% від загальної кількості кастрованих. Було встановлено, що основними причинами виникнення післякастраційних ускладнень є порушення правил кастрації, асептики та антисептики під час проведення кастрації, поганий післяопераційний догляд та погрішності оперуючого (малі розрізи загальної піхвової оболонки, залишення довгої кукси). Використання комплексної терапії із застосуванням некогерентного поляризованого світла, джерелом якого є лампа «Біоптрон», скорочує терміни лікування пізніх післякастраційних ускладнень в середньому на 4–5 днів. Для профілактики таких післяопераційних ускладнень у кнурців, як вагіналіт і фунікуліт, небхідно перш за все дотримуватись правил асептики і антисептики під час кастрації, а також належних умов післяопераційного утримання. Qualification work is devoted to the study of the causes, course, influence of different treatment regimens for such surgical pathology in pigs as vaginalitis and funiculitis. Examination of boars of different age groups in the postoperative period revealed 12 animals with vaginalitis and funiculitis, which is 2,7% of the total number of castrated. It was found that the main causes of post-castration complications are violations of the rules of castration, asepsis and antiseptics during castration, poor postoperative care and errors of the operator (small incisions of the common vagina, leaving a long stump). The use of complex therapy with the use of incoherent polarized light, the source of which is the Bioptron lamp, reduces the duration of treatment of late post-castration complications by an average of 4–5 days. To prevent postoperative complications in boars, such as vaginalitis and funiculitis, it is necessary to first follow the rules of asepsis and antiseptics during castration, as well as the proper conditions of postoperative detention.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Yatsyuta, D.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  Annotation content: Thesis contains 35 pages, 11 tables, 2 figures. The list of used sources includes 28 items. The object of the study is to assess the impact of the technological process of granite processing of the company "Ukr-Inter-Granit" on the environment. The aim of the study was the ecological assessment of the technological process of granite processing at the production enterprise "Ukr-Inter-Granite". Section 1 provides an analytical review of the literature on the topic of qualifying work; in Section 2 - the program, methods and characteristics of the subject of study; in Section 3 - presents the results of environmental impact assessment of the enterprise. Зміст анотації: Дипломна робота містить 35 сторінок, 11 таблиць, 2 рисунка. Список використаних джерел налічує 28 позицій. Об’єктом дослідження є оцінка впливу технологічного процесу переробки граніту підприємства «Укр-Інтер-Граніт» на довкілля. Метою дослідження була екологічна оцінка технологічного процесу обробки граніту на виробничому підприємстві «Укр-Інтер-Граніт». В Розділі 1 наведений аналітичний огляд літератури за темою кваліфікаційної роботи; в Розділі 2 – програма, методика та характеристика предмету дослідження; в Розділі 3 – представлені результати оцінки впливу підприємства на довкілля.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Levitska, O.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  Жовтковий перитоніт є поширеним захворюванням перепілок Японської породи у ФГ «Миколай» Житомирського району і характеризується рядом патоморфологічних змін в яєчнику, яйцепроводі, серозній оболонці грудо-черевної порожнини, печінці, нирках, черевних повітроносних мішках, знання про які дають можливість діагностувати дане захворювання досить простими, дешевими та доступними, практичним лікарям ветеринарної медицини методами патологічної морфології. Yolk peritonitis is a common disease of Japanese quails in the farm "Nikolai" Zhytomyr region and is characterized by a number of pathomorphological changes in the ovary, oviduct, serous membrane of the thoracic-abdominal cavity, liver, kidneys, abdominal air-bearing sacs, knowledge of which makes it possible to diagnose this disease with fairly simple, cheap and affordable, practical veterinary doctors methods of pathological morphology.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Kirilchuk, М.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  Quafication work is devoted to the analysis of ecological and epizootic features of biotopes of ixodic ticks-carriers of canine babesiosis in urbanized territories on the example of Zhytomyr and its suburbs. Biotopes are confined to certain types of landscapes and climatic conditions. In areas with moisture-containing soils and a certain type of vegetation, the landscape is dominated by biotopes of Ixodes ricinus. These zones are located on the outskirts of the city and border with or include forest belts. The landscape formed on sod-podzolic soils is the main one in the city. Dermacentor variabilis have a good attachment to it. It is these types of ticks that attack dogs and transmit pathogens of babesiosis. A link was also found between foci of canine babesiosis and landscape types. The dependence of tick activity on the season of the year and climatic conditions was found out. The acaricidal effectiveness of various repellent preparations is compared: "Vau" produced by Pharmaton, Rivne (Ukraine) and "Advantix" produced by Bayer AG (Germany). The advantages of Advantix are established and recommended for use. Кваліфікаційна робота присвячена аналізу еколого-епізоотичних особливостей біотопів іксодових кліщів – переносників бабезіозу собак за умов урбанізованих територій на прикладі м. Житомир та передмість. Біотопи приурочені до певних видів ландшафтів та кліматичних умов. У зонах з вологовмісними ґрунтами та певним типом рослинності на ландшафті переважають біотопи кліщів Ixodes ricinus. Ці зони розміщені на околицях міста і межують з лісосмугами або включають їх у свій склад. Ландшафт, сформований на дерново-опідзолених ґрунтах, є основним у місті. До нього гарну приуроченість мають кліщі Dermacentor variabilis. Саме ці види кліщів нападають на собак і передають збудників бабезіозу. Також виявлено зв’язок між вогнищами бабезіозу собак та типами ландшафтів. З’ясовано залежність активності кліщів від сезону року та кліматичних умов. Проведено порівняння акарицидної ефективності різних препаратів – репелентів: «Вау» виробництва «Фарматон», м. Рівне (Україна) та «Адвантикс» виробництва «Байєр АГ» (Німеччина). Встановлено переваги препарату Адвантикс та рекомендовано його до застосування.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Kupriychuk, О.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The relevance of the research topic is substantiated by statistical studies of the volume of operations for the provision of passenger transport services. The essence of passenger transport services as an object of accounting and taxation is determined, their classification is carried out. The task of accounting for business operations for the provision of passenger transport services is identified, and its role in making management decisions is established. A thorough study of regulatory documents governing the accounting of business transactions for the provision of passenger transport services and a review of special literature and research on these issues. Business operations for the provision of passenger transport services are described. The mechanism of formation of incomes and expenses of motor transport enterprises is studied. The project of building an accounting system and taxation of business transactions for the provision of passenger services is presented. Elements of accounting and tax policy on the provision of passenger transport services are substantiated. Documenting the design of passenger transport services is outlined. The reflection of business transactions for the provision of passenger transport services on the accounts is considered. Reports on the provision of passenger transport services are presented Проведено обгрунтування актуальності теми дослідження шляхом статистичних досліджень обсягів операцій з надання послуг пасажирського транспорту. Визначено сутність послуг пасажирського транспорту як об’єкта обліку та оподаткування, здійснено їх класифікацію. Ідентифіковано завдання обліку господарських операцій з надання послуг пасажирського транспорту, та встановлено його роль в прийнятті управлінських рішень. Проведено ґрунтовне дослідження нормативних документів, що регулюють облік господарських операцій з надання послуг пасажирського транспорту та здійснено огляд спеціальної літератури і наукових досліджень з цих питань. Охарактеризовано господарські операції з надання послуг пасажирського транспорту. Вивчено механізм формування доходів та витрат автотранспортних підприємств. Представлено проект побудови облікової системи і оподаткування господарських операцій з надання послуг пасажирського. Обґрунтовано елементи облікової та податкової політики щодо питань надання послуг пасажирського транспорту. Окреслено документальне оформлення послуг пасажирського транспорту. Розглянуто відображення господарських операцій з надання послуг пасажирського транспорту на рахунках обліку. Представлено звітність з надання послуг пасажирського транспорту.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Lavrynovych, V.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The substantion of modernization of the electric drive of the mobile feeder on a fattening pig farm is executed in work. It is expedient to equip forging the mobile forage distributor with electric drives of alternating current with three-phase asynchronous motors. The practical value is substantiated and the electric scheme of the electric drive of the feeder is developed and developed. The method is substantiated and the example of calculation of the electric equipment of the mobile feeder drive is given. В роботі виконане обґрунтування модернізації електроприводу мобільного кормороздавача на відгодівельній свинофермі. Мобільний кормороздавач доцільно обладнувати електроприводами змінного струму з трифазними асинхронними двигунами з коротко замкнутим ротором. Практична цінність обґрунтована та розроблена електрична схема електроприводу кормороздавача. Обгрунтована методика та приведений приклад розрахунку електрообладнання електроприводу мобільного кормороздавача.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Volynets, A.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The pathology of the digestive system in newborn calves is often found not only in the farms of our state but also abroad. Taking into account that in some farms in Ukraine almost all newborn calves can get sick, and the death rate is more than 50%. That is why, veterinary doctors are tasked with identifying the causes of diseases of the digestive system and developing an effective treatment regimen. Abomazoenteritis in calves often occurs with a violation of protein metabolism, resulting in a sharp decrease in the level of total protein in the serum, intoxication resulting from dehydration. When using the №1 scheme in sick calves, the effectiveness of treatment was proved, which was manifested by an increase in the level of total protein to 62.11 g / l, hemoglobin level to 112.0 g / l, albumin up to 46.40%, glucose content up to 4.86 mmol / l, increasing triglycerols to 0.75 mmol / l, total calcium to 2.74 mmol / l and inorganic phosphorus to 1.62 mmol / l in the blood in addition to laboratory parameters, the general condition of calves returned to normal on the 2nd day of treatment. Treatment scheme No. 2 was also characterized by an increase in the total protein level of 59.20 g / l, hemoglobin content up to 106.6 g / l,% albumin up to 42.0%, glucose level up to 4.62 mmol / l, an increase in triglyceride levels in 0.74 mmol / l, total calcium up to 2.70 mmol / l and inorganic phosphorus up to 1.61 mmol / l in the blood of sick calves. However, in the calves of the second experimental group, the general condition returned to normal within 3-4 days of treatment. Патологія органів травлення у новонароджених телят часто зустрічаються не тільки в господарствах нашої держави а й поза її межами. Беручи до уваги, що у деяких господарствах України можуть хворіють майже всі новонароджені телята, а падіж становити більше 50%. Саме тому, перед лікарями ветеринарної ставляться задачі з визначення причин захворювань травної системи та розробки ефективної схеми лікування. Абомазоентерит у телят часто протікає з порушенням білкового обміну, внаслідок чого відбувається різке зниження рівня загального білка в сироватці крові, інтоксикацією, що виникає внаслідок обезводення. При застосуванні хворим телятам схеми №1 було доведено ефективність лікування, що проявилось підвищенням рівня загального білка до 62,11 г/л, рівня гемоглобіну до 112,0 г/л, альбумінів до 46,40 %, вмісту глюкози до 4,86 ммоль/л, підвищенням тригліцеролів до 0,75 ммоль/л, загального кальцію до 2,74 ммоль/л та неорганічного фосфору до 1,62 ммоль/л у крові крім лабораторних показників, загальний стан телят нормалізувався вже на 2 добу лікування. Лікування схемою №2 також характеризувалось підвищенням рівня загального білка до 59,20 г/л, вмісту гемоглобіну до 106,6 г/л, % альбумінів до 42,0 %, рівня глюкози до 4,62 ммоль/л, збільшення кількості тригліцеридів до 0,74 ммоль/л, загального кальцію до 2,70 ммоль/л та неорганічного фосфору до 1,61 ммоль/л у крові хворих телят. Проте у телят другої дослідної групи загальний стан нормалізувалися протягом 3-4 діб лікування.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Trushkovskyi, V.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The qualification work presents the theoretical generalization and scientifically applied solution of the problem of improving the management of the public procurement system in Ukraine and in the world. The essence and basic principles of public procurement are revealed, the phases of the cycle and the procedural options for public procurement are defined. The analysis of public procurement in Ukraine and in the world is carried out, strategic directions of improvement of management of the system of public procurement in Ukraine are determined. В кваліфікаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і науково-прикладне вирішення проблеми удосконалення управління системою публічних закупівель в Україні і світі. Розкрито сутність та основні принципи публічних закупівель, визначено фази циклу та процедурні варіанти здійснення публічних закупівель. Здійснено аналіз публічних закупівель в Україні та світі, визначено стратегічні напрями удосконалення управління системою публічних закупівель в Україні.

 • Open Access Ukrainian
  Authors: 
  Hurkivskyi, R.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The qualification work is set out on 36 pages of computer text, it contains 7 tables. It consists of an introduction, 3 sections, conclusions, recommendations for production and applications. The list of sources used has 46 names. According to research, mulching of strawberry plantations with straw and agrotextile increases the yield by 6-7 percent, while contributing to the improvement of marketable qualities of berries. The best indicators of economic efficiency of growing strawberries of the Present variety were obtained by mulching plantations with black agrofabric and rye straw – profit of 84–91 thousand UAH per 1 ha at the level of profitability of 36–39 %. In the area of Western Polissya on dark gray podzolic light loam soils in conditions without irrigation it is recommended to mulch strawberry plantations with rye straw and black agrofabric, which provides the highest yield and the best economic efficiency. Кваліфікаційна робота викладена на 36 сторінках комп'ютерного набору, вона містить 7 таблиць. Складається зі вступу, 3 розділів, висновків, рекомендацій виробництву та додатків. Список використаних джерел включає 46 найменувань. За результатами досліджень встановлено, що мульчування насаджень суниці соломою й агротканиною підвищує врожайність на 6–7 відсотків, одночасно сприяючи покращенню товарних якостей ягід. Найкращі показники економічної ефективності вирощування ягід суниці сорту Презент отримано за мульчування насаджень чорною агротканиною та житньою соломою – прибуток 84–91 тис грн з 1 га за рівня рентабельності 36–39 %. В зоні Західного Полісся на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах в умовах без зрошення рекомендується мульчування насаджень суниці житньою соломою та чорною агротканиною, що забезпечує найвищу врожайність та найкращі показники економічної ефективності.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.