Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
151 research outcomes, page 2 of 16
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Šimić, Marinka;
  Publisher: Old Church Slavonic Institute

  Македонските и хрватските црковнословенски текстови се значаен извор од областа на средновековната медицина, укажуваат на именувањето на болестите, на средствата и на начините на нивното лекување и даваат можности за сеопфатни јазични истражувања од лексички, семантички...

 • publication . Other literature type . 1983
  Open Access Macedonian
  Publisher: Old Church Slavonic Institute

  Podrijetlo teksta makedonskog ćirilskog listića Makedonski ćirilski listić (Hiljferdingov listić) i jedan dio predgovora Joana Egzarha njegovu prijevodu Bogoslovlja Ivana Damašćanskog sadrže odlomak stsl. traktata o prevodilačkom umijeću. A. Vaillant je mislio da je to ...

 • publication . Other literature type . 2014
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Denkova, Jovanka;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2013
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Popovska, Dragica;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Angelovski, Darin;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Истражувањето на книжевната рецепција на поетското творештво на Хесиод во македонската културна средина покажа дека станува збор за сложен книжевно- комуникациски процес кој може да се следи во неколку рецептивни фази (пасивна, посредна и репродуктивна), на повеќе рамн...

 • publication . Other literature type . 2013
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Januševa, Violeta;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Karapejovski, Boban;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Ristovska-Josifovska, Biljana;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Đorđieva-Dimova, Marija;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Предмет на интерес на овој текст е филмот Елегиja за тебе, толкуван низ призма на новоисторицистичките сфаќања на односот книжевност-историја, текст-контекст. Врз тој теориско-методолошки фон, целта на толкувањето на филмот е да се илустрираат контекстуалните селидби н...

 • publication . Other literature type . 1993
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Hajdić, Augustina;
  Publisher: Department of Croatian language and literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences

  Autorica svoju pozornost usredotočuje na jedan period povijesnog razvoja makedonskog jezika - na 19. stoljeće kada je riješen stanovit broj pitanja vezanih za jezik (osnova pisana jezika, uprošćivanje abecede te pravopisa, obogaćivanje leksika) ali i kada je izuzetno va...

151 research outcomes, page 2 of 16