Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
151 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Other literature type . 2014
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Kovilovski, Slavčo;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Cvetanovski, Goce;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2012
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Avramovska, Nataša;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2014
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Sidorovska-Čupovska, Silvana;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Stankovska, Ljubica;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Во статијата авторот ги анализира композитните лични имиња: *Беробран, Брегост, Велимаж, Верислав, Годолес, Драгоезд, Желовар, Људовид, Новосил, Почест, Првослав и Претимир, кои се засведочени во онимијата на македонскиот јазичен ареал. Анализираните антропоними му прип...

 • publication . Other literature type . 2012
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Petrovska-Kuzmanova, Katerina;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Ivanovska-Naskova, Ruska;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Целта на овој труд е да се утврдат доминантните модели на класификација на условните периоди во македонскиот јазик предложени во студиите посветени на оваа проблематика. Студијата се осврнува на неколку клучни концепти поврзани со условните периоди и на критериумите за ...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Karanikolova-Čočorovska, Lusi;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Оваа статија прави еден компаративен пристап на т.н. „атрибутивност“, во песните „Седум навраќања кон мотивот трепетлика“ од Гане Тодоровски и „Ноќниче“ од Антун Густав Матош. Се анализираат три корпуса од значенски ентитети кои дозволуваат увид во метафоричноста на пес...

 • publication . Other literature type . 1978
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Damjanovska, Ljubica;
  Publisher: Croatian Society of Art Historians

  Une des plus anciennes en ce qui concerne la t radition et la plus jeune en ce qui concerne son entrče dans I'art moderne, la tapisserie yougoslave est en ćtat de connaitre sa pleine transformation dans la premiere moitič du XX-eme sičcle. La partie integrante et t res ...

 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Siljanovska Davkova, Gordana;
  Publisher: Faculty of Law of University of Zagreb

  Авторката на овој труд има намера да покаже и да докаже дека традиционалната дихотомија: парламентарен–претседателски систем има релативна методолошка вредност, со оглед на хибридниот карактер на современите модели на организација на власта. Се разбира, ни македонскиот ...

151 research outcomes, page 1 of 16