Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
99,026 Research products, page 1 of 9,903

 • 2012-2021
 • Open Access
 • Polish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Book . 2013
  Open Access Polish
  Authors: 
  Olek, Jerzy; Fleischer, Michael; Wszołek, Mariusz; Fąka, Piotr; Katarzyna Sowa; Ciesielska, Małgorzata; Jakubowicz, Michał; Maciejczyk, Piotr; Rostek, Roman; Burska, Joanna; +1 more
  Publisher: Wydawnictwo Libron
  Country: Poland

  Design, Communication Design, Reklama, Graphic Design, Strategic Design, Design thinking Streszczenie: Książka jest zbiorem artykułów z cyklicznych spotkań Komunikacje w rozmowie. Wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i wyniki badań i analiz. „Komunikacje w rozmowie” obejmują szeroki zakres zainteresowań z zakresu Projektowania Komunikacji, Designu i Reklamy. Filip Lohner

 • Publication . Book . 2012
  Open Access Polish
  Authors: 
  Kulczycki, Emanuel;
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
  Country: Poland

  Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ The book contributes to the debate over the issue of the disciplinary status of Communication Studies, which theorizes the Communication Practice. The author attempts to develop an original stance which may be the first step towards the creation of an autonomous Communication Discipline. The work may be also considered a proxy dialogue with Robert T. Craig and his concept of placing the research of communication within the framework of a practical discipline. The attempt to indicate what conditions would enable the Communication Studies to become autonomous is based on the assumption that the studies may only become an independent academic discipline when their basic research subject (i.e. the process of communication) is constituted outside the existing fields of science – when a communication ontology is specified. It requires a redefinition of the research perspective and a modification of the understanding of the relation between theory and practice. Therefore the treatise is mainly concerned with two issues: 1) communication understood as an activity specific to people; 2) considerations over the relative process – discipline of communication – regarded as one of the practical disciplines. In other words, the subject of the work is not the communication process itself, but the system of its scrutiny, a somewhat autonomous discipline, which provides a framework for theorizing the Communication Process (understood as a form of social practice). Such assumptions entail three main aims of the work. They include: 1) displaying the historical and cultural sources of the contemporary approaches to the notion of communication; 2) presentation of the theoretical concepts of Robert T. Craig as a means of dealing with the “lack of communication between the theorists of communication” – metatheory of communication research as a philosophical-methodological foundation of the discipline of communication; 3) demonstrating the philosophical implications stemming from assuming the communication studies to be a practical discipline. The book is not an attempt to delineate and categorize any forms of theorizing of the communication process. It is an endeavour to indicate such a way of conducting research of the relative subject which would serve “a purpose”. The first chapter is devoted to the cultural and historical sources of the contemporary approaches to the notion of communication. It deals with the issues which mainly concern our understanding of the process of communication as an activity specific to people. The chapter focuses on the development and the origin of our understanding of the communication processes and presents two basic approaches towards them: the transmission and the constitutive one. This part of the treatise also contains a presentation of the work’s assumptions and defines its scope. The author uses the Shannon-Weaver transmission model to show that the research of the process of communications may not be limited to the category of transmission, which nevertheless may not be discarded altogether. Its limits need to be overcome while the model should be included in the constitutive approach. In this context it introduces the understanding of the process of communication as a kind of a practice – in its social and individual aspect. The second chapter is devoted to the deliberations over the disciplinary status of the communication studies and presents tentative terminology which may help to constrain the “terminological chaos” found in communication research. Additionally, the main research perspectives of the communication studies are reconstructed on the basis of the work of Juergen Habermas and Arthur P. Bochner. The third chapter begins with a presentation of the origin of the differentiation between practical and theoretical disciplines as well as the sources of the American researcher’s concepts. The introduction of the terminology developed by Thomas Kuhn and transposed to humanities is used to describe what a practical discipline is. It is done by means of two exemplars: the study of the rhetoric and the methodology developed by Abraham Kaplan. An analysis of the practical disciplines’ assumptions precedes the introduction of the differentiation between the first- and the second-order practical disciplines. It is followed by a presentation of basic methodological assumptions of any practical disciplines – according to both Robert T. Craig as well as Polish philosophical thought. The final chapter builds on the first three parts. Based on the research on: communication as a practice, the practical research, communication as a practical discipline, and introducing the Craigian scheme of constituting the research field of the discipline of communication (by means of the critical-deductive and the critical-inductive way), I indicate the conditions which need to be applied to the process of communication in order for it to be perceived as a fundamental subject of analysis of an independent field of science. The considerations included in this book are meant not only to provide basic answers, but also to pose questions – as this is the only way to deliberately and rationally construct a field of public discourse and establish (negotiate) a common view of the world. Celem tej książki jest próba wskazania podstawowych warunków niezbędnych do wypracowania filozoficznego gruntu dla refleksji nad procesem komunikacji oraz rozważań nad statusem dyscyplinarnym odnośnej refleksji. Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga już na wstępie postawienia jasnej i wyraźnej tezy głoszącej, iż refleksja nad procesem komunikacji dopiero wtedy może osiągnąć status autonomicznej dyscypliny akademickiej, gdy będzie uprawiana w perspektywie praktycznej jako jedna z dyscyplin praktycznych. Źródłem postawienia takiej tezy jest niezgoda na sposób ujmowania odnośnej refleksji i jej statusu w ramach nauk(i) o komunikacji. Mowa mianowicie o sytuacji, w której głosimy istnienie samodzielnej dyscypliny naukowej reflektującej nad procesem komunikacji jedynie na bazie założenia, iż wiele subdyscyplin w ramach swoich badań podejmuje zagadnienie komunikacji międzyludzkiej. Brak akceptacji powyższej przesłanki wynika przede wszystkim z braku podejmowania w ramach nauki o komunikacji samoświadomej refleksji metodologicznej, co powoduje natomiast utrzymywanie się wielu sprzecznych poglądów i twierdzeń. To, co badacze określają mianem refleksji komunikacyjnej bądź komunikologicznej, nie stara się szukać swojego ugruntowania. Nie chodzi oczywiście o jakieś transcendentalne, poza­ kulturowe warunki istnienia praktyk komunikacyjnych, lecz o metodyczną refleksję nad sposobem istnienia komunikacji w ramach kultury oraz refleksji nad narzędziowym charakterem odnośnych praktyk. Książka ta włącza się w trwającą dyskusję dotyczącą problemu dyscyplinarności badań nad komunikacją. Dla polskiego Czytelnika, który nie miał sposobności zapoznania się z publikacjami anglojęzycznymi na ten temat, umiejscowienie tej kwestii na „mapie współczesnej myśli humanistycznej” może być problematyczne, gdyż wśród polskich badaczy podejmujących explicite problem praktyk komunikacyjnych w ramach nauki o komunikacji ciężko odnaleźć nie tylko odniesienie do tego zagadnienia, ale przede wszystkim próbę nawiązania świadomej dyskusji. Emanuel Kulczycki

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Adam Anczyk; Halina Grzymała-Moszczyńska; Marek Job; Maria Stojkow;
  Country: Poland

  Jednym z kierunków zmian zachodzących w polskiej szkole jest jej wzrastające zróżnicowanie kulturowe. Znajduje ono swoje odzwierciedlenie między innymi poprzez pojawianie się w klasach uczniów obcokrajowców, reprezentujących inne niż rzymsko-katolicka tradycje religijne. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie modeli wychowania i edukacji w obrębie czterech systemów religijnych (chrześcijaństwo, islam, buddyzm i konfucjanizm), których reprezentanci relatywnie najczęściej pojawiają się w Polsce. Prezentacja ta ma ułatwić zarówno psychologom, jak i całemu gronu pedagogicznemu zrozumienie przyczyn odmienności w funkcjonowaniu tych uczniów w warunkach szkolnych. Różnice te wynikają bowiem często z wizji edukacji i wychowania propagowanym przez religie, których te dzieci są wyznawcami. Summary: Increasing cultural diversity is one of the changes that are happening in Polish school. This is reflected, for example, by the presence of foreign students in Polish classrooms who represent religious traditions other than Roman Catholic traditions. The purpose of the article is to provide a synthetic presentation of parenting and educational models within four religious systems (Christianity, Islam, Buddhism and Confucianism), whose members arrive relatively most frequently in Poland. This presentation is to make it easier for psychologists and the whole teaching staff to understand why these students function differently in school. For differences often result from the vision of education and parenting propagated by the religions these children practice.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Díaz-Szmidt, Renata;
  Publisher: Księgarnia Akademicka
  Country: Poland
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Piotr Jutkiewicz;
  Publisher: Wydawnictwo KUL
  Country: Poland

  Is it necessary to refer literally to all the words in order to translate a text faithfully? The ancient Syriac-speaking church already lived this dilemma. In no ancient language can we have access to a series of translations from different centuries in order to follow the diachronic development of the translation technique so closely. This paper presents for the first time to a Polish reader the process of transformation of the New Testament translations into Syriac from reader-oriented to source-oriented type. Contemporary categories of dynamic and formal equivalence help us to describe the characteristic features of particular translations, in which different assumptions and goals lead to a new reception of the text. The translation technique is analyzed on the example of John 3:1.2.16.17 in three Syriac translations from different epochs: Vetus Syra, Peshitta, Harklean. A broader supplementary bibliography on the topics discussed is also presented.

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors: 
  Beata Polanowska-Sygulska;
  Country: Poland

  Celem artykułu jest skonfrontowanie ze sobą dwóch stanowisk, przynależnych do różnych obszarów szeroko rozumianej refleksji filozoficznej – pluralizmu etycznego, którym od lat zajmuje się autorka niniejszego tekstu, oraz holizmu prawniczego, zaproponowanego przez Adama Zienkiewicza w jego niedawno wydanej książce. Punktem wyjścia do zestawienia obu pozycji jest ich charakterystyka, ze szczególnym uwzględnieniem uwikłanych w nich założeń. Przeprowadzona analiza pozwala wysunąć tezę o zaskakującej przystawalności obu wchodzących w grę stanowisk. Nie tylko bowiem harmonizują one ze sobą, lecz także wzajemnie się dopełniają. W efekcie oba zyskują: pluralizm wartości przełożenie na idee, które mają stricte praktyczne zastosowanie, zaś holizm prawniczy – mocne ugruntowanie w etyce.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Helena Grochola-Szczepanek;
  Publisher: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  Country: Slovenia

  V prispevku je predstavljen model jezikovne vljudnosti v spiškem narečju na ozemlju Poljske. Obravnavani so ogovarjanje ter obrazci ob pozdravu in slovesu. Opozorjeno je tudi na odstopanja od sprejetih norm in na pojavljanje novih vljudnostnih oblik v vaškem okolju.

 • Publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors: 
  Mus, Malwina;
  Country: Poland

  Massolit został założony w 2001 roku przez pochodzącego z New Jersey Davida Millera. Amerykanin przyjechał do Krakowa w 1995 roku, towarzysząc żonie, która zafascynowana Polską, postarała się o stypendium w byłej stolicy kraju. Małżonkowie zapragnęli przekazać Polakom, za pomocą książek, powszechną w Ameryce wiedzę, która nad Wisłą (poza wąskim gronem osób) była zupełnie nieznana. Przez dwa lata jeździli po Stanach, skupując na wyprzedażach książki dotyczące gender, women’s studies i queer studies. Społecznikowską ideę realizowali poza jakąkolwiek instytucją, otwierając dla gości swoje własne mieszkanie w kamienicy przy ul. Felicjanek 4 jako księgarnię. Zamieszkały po drugiej stronie klatki Matthew Roy przyłączył się do inicjatywy, urządzając u siebie kawiarnię. W ten sposób powstało Massolit Books & Café.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Trojak, Mariusz; Szyszko, Alicja;
  Country: Poland

  Niniejsze opracowanie ma następująca strukturę. W pierwszej części zaprezentowano ewolucję modelu biznesowego agencjo ratingowych wraz z przedstawieniem struktury rynku ratingu. W drugiej części dokonano krytycznej analizy ich działalności ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego konflikty interesów występującego w relacjach pomiędzy emitentami a agencjami ratingowymi. W ostatniej części wskazano propozycje zmian modelu biznesowego agencji ratingowych oraz dokonano przeglądu nowych regulacji agencji ratingowych w USA i w Europie. The credit rating agencies (CRA) become important players in the financial markets. The aim of the paper is to present the evolution of the business model of these institutions which took place Turing the global financial crisis. Moreover, the authors' intention was to show the problems that were caused directly or indirectly by the CRA. Such improper behaviour of CRA lead to the loosing of trust in the credit rating process. The reactions of financial authorities in the USA and the European Union was the enforcement of regulation activities. The paper has the following structure: the first part deals with the change of the CRA business model from the "investor pays " to "issuer pays ". In the second part the criticisms of CRA was presented. The last part presents the regulation processes in the USA and EU.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Gajdóczki, Zsuzsanna;
  Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.