Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
2,262 research outcomes, page 1 of 227
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Soldal, Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Barnehagelærarutdanninga BLU3-1006 7. januar 2019 BLU3-1006

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørskog, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I masteroppgåva gjer eg ei romleg nærlesing av Hanne Ørstaviks roman Hyenene (2012). Utgangspunktet for den romlege lesinga er å sjå korleis hovudpersonen Siv definerer seg sjølv med utgangspunkt i den romlege dimensjonen i romanen. K...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rogne, Jannike Gangstø;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Denne masteroppgåva har tatt utgangspunkt i problemstillinga: Korleis forstår tilsette ved barnevernstiltak for ungdom, eigd av ein diakonal stiftelse, organisasjonen sitt verdimessige og diakonale særpreg? Oppgåva er retta inn mot den diakonale institusjonen Styve Gard...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jeanne Boge; Karin Anna Petersen;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Samandrag Systematiske dokumentanalysar av fagpolitiske forslag (1921–1929) og statlege føringar (1950–2019) for norsk tre-årig sjukepleieutdanning viser at omsorgsomgrepet har hatt ein marginal plass i slike dokument. Omgrepet omsorg blei introdusert i 1980, men dei st...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vesterås, Katrine; Solibakke, Inga-LIll;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Vi har i praksis fleire gonger høyre sjukepleiarar gi uttrykk for at dei føler seg usikre i møte med barn som pårørande, fordi dei synest dei har for lite kunnskap og erfaring. Sidan barns rettigheiter som pårørande blei styrka ett...

 • Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Folkestad, Guro;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er «korleis ivareta dei minste barna når foreldra har utfordringar knytt til psykisk helse?» Formålet med studien var å få breiare kunnskap om korleis ein som kommunalt lågterskeltilbod kan arbeide med småbarnsfamiliar der foreldra har utfordri...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi;

  Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite kjente. Vi meiner at ei av årsakene er at Karriere...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 2016...

2,262 research outcomes, page 1 of 227