Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (5)
Download Results
927 research outcomes, page 1 of 93
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørskog, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I masteroppgåva gjer eg ei romleg nærlesing av Hanne Ørstaviks roman Hyenene (2012). Utgangspunktet for den romlege lesinga er å sjå korleis hovudpersonen Siv definerer seg sjølv med utgangspunkt i den romlege dimensjonen i romanen. K...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
 • Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Folkestad, Guro;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er «korleis ivareta dei minste barna når foreldra har utfordringar knytt til psykisk helse?» Formålet med studien var å få breiare kunnskap om korleis ein som kommunalt lågterskeltilbod kan arbeide med småbarnsfamiliar der foreldra har utfordri...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mandelid, Solgunn Flatebø;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne bacheloroppgåva undersøkjer korleis musikk og atmosfærelyd blir brukt som ein stemningsfunksjon for å fremja ein karakter sin indre sinnstilstand og kjensle. Maskeringsmetoden blir nytta som framgangsmåte i analysen for å belyse musikken og atmosfærelydens særeign...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halland, Anders; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: NIBIO

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i dei tidlegare Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høyem, Tale Gina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgåva omhandlar samvær ved omsorgsovertaking. Barn og foreldre har rett til samvær dersom barnevernet overtek omsorga for barnet, jf. barnevernloven § 4-19. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8 vernar om familielivet mellom barn og foreldre og er ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Andersen, Roy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Landa, A., Tovmo, M., Meås, R., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Ulvund, K. & Andersen, R. 2011. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2011. – NINA Rapport 796. 51 s. Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjellet (Oppdal). ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eskeland, Anna-Christin Berger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Harboe, Hilde;
  Persistent Identifiers
  Publisher: uis

  Hensikta med denne studien er å undersøkje korleis kroppsøvingsfaget vert forvalta i barneskulen (1-7.trinn), og om kroppsøvingslærarane har gjort endringar etter fagfornyinga 2020. Studien er av kvalitativ art, kor det har vorte gjennomført kvalitative forskingsintervj...

  Add to ORCIDorcid
927 research outcomes, page 1 of 93