Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
45,966 Research products, page 1 of 4,597

 • Open Access
 • “Lituanistika”, International Research Database

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access English
  Authors: 
  Rowell, Stephen Christopher;

  In 1935 a politically active physician was exiled from his urban home in northern Italy to the countryside several hundred kilometres away. There he found himself in a world of squabbling petty gentry, overworked peasants and negligent, fornicating clergy. Ordinary people had recourse in their spiritual life more often to folklore, witchcraft and superstition, the exile noted, than to the parish church and its despised priest. The people placed their faith in gnomes and magic spells. They even said of themselves that Christianity (and hence Civilization) had never reached as far as their land. Even so those same apparent pagans did attend Mass on high holidays and venerated the Blessed Virgin Mary. The physician in question was the Italian anti-fascist Carlo Levi; the apparently God-forsaken land was Lucania (Basilicata), in southern Italy, not Lithuania. Similar stories of the remnants of ancient arcane behaviour might be told of peasants in other western European countries. When reading sixteenth-century Protestant polemical literature such as the De diis Samagitiarum caeterorumque sarmatarum et falsorum christianorum of Jan Łaski with its list of the pagan deities and of the Žemaitijans and Sarmatians and other false Christians, or the Annual Reports sent to Rome by Lithuanian Jesuits describing their missionary efforts in the Lithuanian and Livonian countryside, we might wonder whether for them Christ had stopped at the Polish border.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dapkus, Rimantas;

  Poveikio aplinkai vertinimas - tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas. Poveikio aplinkai vertinimu (PAV) siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos ypatumus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios. Straipsnyje pateikiama poveikio aplinkai vertinimo sistemos ir jos įtakos strateginiam planavimui ir įgyvendinimo vadybai siekiant darnios regiono plėtros analizė. Remiantis tyrimų medžiaga, pateikiamos išvados apie poveikio aplinkai vertinimo sistemos problemas ir rekomendacijos efektyvumo didinimui. Environmental impact assessment (EIA) is a process of identification, description and assessment of potential impact of planned economic activity on the environment. The origins of EIA procedure are in the United States in the second half of XX century. Law on Environmental impact assessment in Lithuania was adopted in 1996. Thus, experience with EIA in Lithuania is about 10 years. Many EIA procedures were carried out during these 10 years. Not only the number of environmental impact assessment procedures has changed since the beginning of EIA in Lithuania, but also the number and quality of related legal acts. The law itself has been amended twice, and one more amendment is on the way. Over 50 various regulations and decisions related with EIA were adopted during the decade. When joining the European Union, EU legislation has been transposed into our national legislation. There are some discussions about the effectiveness of EIA. Some countries, like Denmark, Great Britain, Australia and etc. have carried out detailed studies on effectiveness of EIA and named the problems to be solved. There are no similar studies in Lithuania. Therefore it was considered important to evaluate the effectiveness of EIA in Lithuania and to identify weak points. Aim of the research . to analyze system of environmental impact assessment in Lithuania and to assess its effectiveness based on EIA impact on sustainable development of the region. As a result of the investigation, factors influencing the effectiveness of environmental impact assessment were identified and defined the main weak points of this process.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Drejeris, Rolandas; Daukševičiūtė, Irena;

  Marketingo biudžetams organizacijos, iš jų ir komerciniai bankai, skiria solidžias lėšas, tačiau faktinę marketingo grąžą skaičiuoja kas penkta organizacija. Požiūris į marketingą akivaizdžiai keičiasi – marketingas vis dažniau traktuojamas nebe sąnaudų centru, bet investicija, o didėjantis spaudimas marketingo specialistams išreikšti marketingą kiekybiškai suponuoja temos aktualumą. Tyrimo tikslas yra įvertinti ir palyginti Lietuvos ir užsienio bankų marketingo sąnaudas bei nustatyti jų panaudojimo efektyvumą. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad nagrinėjamo laikotarpio Lietuvos bankai pasižymi mažu marketingo sąnaudų panaudojimo efektyvumu, tačiau pastebima teigiama marketingo sąnaudų ir grynųjų bendrųjų pajamų santykio mažėjimo tendencija, parodanti didėjantį marketingo efektyvumą. Lyginant Lietuvos ir ES bankų-savo srities lyderių marketingo sąnaudas nustatyta, kad marketingo sąnaudos užsienio bankuose naudojamos efektyviau, užsienio bankų marketingo sąnaudos turi žymiai mažesnę svyravimo amplitudę lyginant su Lietuvos bankų atitinkamais rodikliais, taip pat užsienio bankų atveju nėra žymios ekonominio ciklo įtakos marketingo sąnaudoms. Tokia situacija verčia Lietuvos bankus atkreipti dėmesį į efektyvesnį marketingo sąnaudų panaudojimą. Organisations all over the world including commercial banks are providing solid funding amount for marketing, however the return on marketing is unrevealed – actual return on marketing is being measured only by every fifth organization. Marketing approach has clearly shifted – marketing is no longer being treated as a cost centre, it is rather investment, therefore the increasing pressure for marketing professionals to express marketing figures quantitatively presupposes marketing topic. The aim of this is paper is to evaluate and compare the Lithuanian and foreign banks' marketing costs and to determine their efficiency. Documentary content analysis method for collecting the data applied. After examining the ratios few conclusions have been made. Firstly, during the period the data of which has been examined low effectiveness of marketing expenses of Lithuanian commercial banks has been observed. However, a trend of increasing effectiveness has been also unveiled. Comparative analysis has shown that foreign commercial banks have much higher effectiveness of marketing expenses. In addition to, the marketing expenses in the foreign banks vary much less and are less exposed to cyclical fluctuations. Results of analysis show that there is strong relation between marketing expenses and the following financial ratios: total assets and total net income of a bank. Effective using of marketing expenses is one of the conditions for liquid finances and direct for sustainable development.

 • Open Access English
  Authors: 
  Karanauskienė, Diana; Kardelis, Kęstutis;

  Straipsnyje siekiama atskleisti studentų akademinio identiteto ir pasiekimų sąsajas bei vertinti veiksnius, galinčius daryti įtaką akademinio identiteto formavimuisi. Howard (2003) akademinį identitetą apibūdina kaip platesnės (globalios) autokoncepcijos dimensiją, kuri akademinių pasiekimų motyvacijoje vaidina esminį vaidmenį. Akademinis identitetas yra lygmuo, kuriuo besimokančiojo akademinė veikla ir jos rezultatai bei su ja susiję lūkesčiai įtakoja jo bendrąją autokoncepciją, savivertę. Osborne (1997) nuomone, akademinis identitetas reiškiasi asmens pasiryžimu mokytis atsakingai, noru stengtis bei skirti pakankamai laiko studijoms, mokymosi svarbos suvokimu ir jo kokybės siekimu, saviraiškos galimybių paieška, pozityviu požiūriu į žinių ir gebėjimų vertinimą. Tyrime dalyvavo 622 Lietuvos kūno kultūros akademijos Sporto edukologijos ir Sporto technologijų fakultetų I–IV kursų studentai (366 vaikinai ir 256 merginos). Jo metu buvo taikytas apklausos raštu metodas, kurio pagrindą sudarė Osborne (1997) akademinio identiteto skalė. Be to, buvo įvertintos ir studentų socialinės – demografinės charakteristikos. Tyrime buvo keltos dvi hipotezės. Rezultatai parodė, kad pirmoji prielaida, jog egzistuoja studijų pasiekimų ir akademinio identiteto sąsaja, visiškai pasitvirtino.[...] Antroji tyrimo hipotezė taip pat pasitvirtino, nors ir ne iki galo. Kaip ir tikėtasi, labiausiai studentų akademinį identitetą prognozuoja lytis.[...] Tyrimas patvirtino keltą prielaidą, jog egzistuoja glaudi sąveika tarp akademinio identiteto ir studijų sėkmės, t.y. tie studentai, kurių akademinis identitetas yra aukštesnis, išsiskiria iš bendraamžių ir aukštesniais studijų pasiekimais. Taip pat rastas ryšys tarp akademinio identiteto ir kai kurių psichologinių, socialinių ir demografinių rodiklių. Antai nustatyta, kad akademinis identitetas glaudžiai susijęs su lytimi (merginos pasižymi stipresniu akademiniu identitetu), materialine studentų padėtimi (silpnesnis identitetas yra tų studentų, kurie mano, kad gyvena daug geriau nei dauguma kitų žmonių). Įtakos akademinio identiteto formavimuisi gali turėti ir tokie veiksniai kaip skirtingų asmenų patarimai renkantis studijas aukštojoje mokykloje, stojimo motyvai, sportiniai siekiai, socialinės akademinės aplinkos vertinimai. Article aims to reveal the links between students’ academic identity and academic achievements, as well as asses the possible factors influencing the development of academic identity. The respondents were 622 undergraduate students of Lithuanian Academy of Physical Education, the Faculties of Sports Education and Sports Technologies (366 male and 256 female students). The research employed a questionnaire with the measurement scale of academic identity (Osborne, 1997). Besides, the social and demographic characteristics of students were estimated. The study confirmed the research assumption that there is a close connection between students’ academic identity and learning achievements, i.e. students demonstrating a higher level of academic identity are more successful. There were also links between academic identity and some social – demographic indicators of students. The research revealed that academic identity was connected with students’ gender, living conditions, motivation of choosing the studies at the academy, sports aspirations and the evaluations of academic environment.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Puidokienė, Inga;

  Straipsnyje analizuojamas Kauno evangelikų liuteronų parapijos gyvenimas 1919-1953 m. Taip pat apžvelgiamas parapijos įkūrimas ir gyvenimas iki 1919 m. Analizuojami Kauno evangelikų liuteronų santykiai su valstybe. Pagrindinis dėmesys skiriamas lietuvių ir vokiečių santykių raiškai. In 1919-1953, the Evangelical Lutheran church of Kaunas Germans was an integral part of Kaunas community life. The Evangelical Lutheran church, being the dominant German religion, was especially important for local Germans. According to the census of 17 September 1923, 5759 Evangelical Lutherans lived in Kaunas County; they constituted approximately 3,01 percent of total Kaunas county residents. More than half of Evangelical Lutherans were of German nationality (i.e. 2975 people). The research revealed that in 1919-1953 Kaunas Evangelical Lutheran church was equally important for Lithuanians. In the 20th century, the number of Lithuanian Evangelical Lutherans considerably increased. The struggle for domination and leadership in the church caused conflicts between German and Lithuanian communities. The conflict between Lithuanian and German Evangelical Lutherans started after the First General Evangelical Lutheran Synod in the independent Lithuania. The two groups, based on nationalistic elements, strived for the domination in Evangelical Lutheran church. The conflict prolonged until mid-1930s. During the conflict two separate Evangelical Lutheran parishes (Lithuanian and German) operated in Kaunas. The Lithuanian Government issued a legal act joining the parishes. At the beginning it was hard for both groups to cooperate jointly, but in 1936-1939 the cooperation can be assessed as close. Though, this period was quite short, it gave nevertheless a lot of benefits for spiritual and material condition of the parish. After the repatriation in Spring 1941, Kaunas Evangelical Lutheran parish was operational for more than a decade, but on 29 March 1953 Soviet government finally shut down the parish.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Gervetauskaitė, Edita;

  Remiantis vien pirminių šaltinių analize ir sinteze (straipsnyje panaudota trylikos Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) fondų medžiaga, informacija, esanti publikuotuose dokumentuose, statistiniuose leidiniuose ir krašto periodinėje spaudoje), straipsnyje nagrinėjamas latvių konsulato Klaipėdoje raidos 1920–1940 m. etapai. Įvardijamos Latvijos konsulato steigimo, funkcionavimo ir uždarymo aplinkybės, išskiriami konsulų – Alfreds’o Misse, Peterio Kalcenavs’o, Karlio Freimanio, Janio Riekstiņš’o ir Janio Seskio – atvejai. Aptariama 1920–1940 m. Klaipėdoje veikusio Latvijos konsulato veikla, analizuojami Latvijos konsulato rangų pokyčiai, personalas, konsulų kultūrinė veikla. Based on the analysis and synthesis of primary sources, the article analyses the stages of development of the Latvian consulate in Klaipėda in 1920–1940. It specifies the circumstances of establishment, functioning and closure of the Latvian consulate with a focus on the following consults: Alfreds Misse, Peteris Kalcenavs, Karlis Freimanis, Janis Riekstiņš, and Janis Seskis. It discusses the activities of the Latvian consulate in Klaipėda in 1920–1940 and analyses the changes in the ranks of the Latvian consulate, its personnel and cultural activities of consuls. Until now the development of Latvian consulates in Lithuania has not received adequate attention from Lithuanian researchers. There are barely several publications on this topic in Lithuania. The works by Sandra Grigaravičiūtė and Zenonas Butkus are especially noteworthy. The topic was more extensively covered by Latvian researchers, namely Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis and K. Kapenieks. The study on the Latvian consulate in Klaipėda in 1920–1940 is new, relevant and significant as it is the first comprehensive study revealing the appointment and activities of Latvian consuls in Klaipėda. The paper makes use of the previously unpublished archival data, periodical press, statistical publications, works of foreign historians. The research object is the circumstances of establishment, functioning and closure of the Latvian consulate in Klaipėda (1920–1940). The position of the Latvian consulate in the Klaipėda Region in 1939 also became the object of research. The article covers the period from May 1920 to February 1940. Year 1920 was selected as the starting point because it was the year of appointment of the Latvian career consular agent in Klaipėda Alfreds Misse, whereas the year 1940 marks the termination of activities of the Latvian consulate in Klaipėda after the transfer of Klaipėda to Germany. The aim of the article is to analyse the motives and process of establishment of the Consulate General of Latvia in Klaipėda and to reveal its activity fields in the period 1920–1940. The article discusses the activities of the Latvian consulate in Klaipėda in 1920–1940; it analyses the changes in the ranks of the Latvian consulate, its personnel and cultural activities of consuls. The analysis of primary and secondary sources prompts a conclusion that the Consulate General of Latvia was established in Klaipėda due to two reasons: 1) observation of events in the Klaipėda Region and collection of information; and 2) a numerous population of Latvians as foreigners in Klaipėda (the consulate intensified the relations with Latvians in the Klaipėda Region and sought to represent their interests). From May 1920 to February 1940 when the Klaipėda Region was transferred to Germany a total of 5 Latvian consuls were appointed to Klaipėda: Alfreds Misse, Peteris Kalcenavs (twice: 1924 and 1933–1934), Karlis Freimanis, Janis Riekstiņš, Janis Seskis (one of the most active Latvian consuls in the Klaipėda Region and Lithuania without the Klaipėda Region). The main fields of activity of the Consulate General of Latvia in Klaipėda were the following: participation in cultural events and educational campaigns. Latvian consuls in Klaipėda paid special attention to the Curonians in 1932–1933 and Latvian Jews in 1939. The analysis of the circumstances of formation of the Latvian consular corps in Klaipėda leads to the conclusion that the Consulate General of Latvia was one of the longest-standing foreign consulates in Klaipėda (1920–1940).

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Mažeikis, Gintautas;

  Straipsnio tikslas yra remiantis Arūno Sverdiolo kultūros filosofijos tyrinėjimais aiškinti egologiją, šiuo atveju – Juliaus Greimo ir Vytauto Kavolio personalizuotą kultūros interpretaciją didžiųjų karų, perversmų ar gilių sąstingių laikotarpiais. Pagrindinė tezė: remiantis Sverdiolo samprotavimais galima teigti, kad asmeninis kultūrinis-politinis, kritiškas ir praktiškas įsitraukimas į kultūros krizę ne tik skatina laisvą apsisprendimą dėl kultūros interpretacijos paradigmų kaitos, bet ir keičia transcendentalinį ego ir susijusius prasmės laukus. Jis hermeneutiškai interpretuoja A. J. Greimo egologiją, V. Kavolio kultūros sociologiją, krizės, tremties ir nuosmukio supratimą, ką šiame straipsnyje bandoma susieti. The purpose of the article is to analyze how existential phenomenology and hermeneutics of Sverdiolas helps to understand the formation of culture as a transcendental process in the periods of the social and cultural crisis. Sverdiolas explains in detail the egology of Greimas and the cultural sociology of Kavolis, their understanding of the crisis, the exile and decline of cultures, and the radical choices of public intellectuals. Since much is said about egology and participatory understanding, the article develops the concept of hermeneutical anthropology. In this connection, we discuss Sverdiolas’s relation to the hermeneutical anthropology of Cl. Geertz and the condition of the transgressive being, which partly explains the role of personal choice in the time of cultural crisis. The article asks where and how do existential hermeneutics become anthropological or sociological. Greimas is discussed in the context of the crisis of meaning and phenomenological egology, and Kavolis in the context of group symbolic interactionism, the sociology of trust and friendship.

 • Other research product . 2006
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Juškienė, Regina;

  Straipsnyje analizuojamas architekto Stasio Kudoko kūrybinis palikimas. S. Kudoko kūryba Kaune tarpukario architektūros kontekste užėmė reikšmingą vietą ir atitiko bendras tarpukario Lietuvos moderniosios architektūros tendencijas, išlaikydama pusiausvyrą tarp modernizmo ir retrospektyvizmo. Modernizmas architekto kūryboje pasireiškia pastatų planavimo racionalumu ir funkcionalumu, asimetriška fasadų kompozicija, apibendrintomis formomis, laisva tūrių kompozicija, pastangomis formuoti plokščią stogų vaizdą. Retrospektyvizmas buvo nulemtas to meto visuomenės mentaliteto ir stereotipinių pažiūrų į visuomenei reikšmingų pastatų grožį. Jis pasireiškė tiek centrinės ašies kompozicija, simetrija, tiek istorizmo elementų (šiuo atveju renesanso) naudojimu. Vienas ryškiausių S. Kudoko architektūros bruožų – glaudus architektūros ryšys su sklypu ir miesto kraštovaizdžiu, pasireiškęs kūrybišku santykiu su reljefu ir atidumu vietiniam kontekstui. Italijos architektūros mokyklos įtaka pasireiškia pabrėžtu pastato vidaus erdvės ryšiu su gamtine aplinka, panaudojus balkonų, galerijų, terasų, laiptų įkomponavimą. S. Kudokas pasižymėjo kaip novatorius, pažangių architektūros idėjų pradininkas Lietuvoje. Sukūrė specifinę mokyklų architektūrą, pagrįstą racionaliu funkciniu zonavimu ir savitu dekoru, taip pat vaikų darželių tūrinį-planinį sprendimą, tapusį etalonu. Pirmasis Kaune sukūrė geriausią daugiafunkcinį namą – pigių butų koloniją. Vienas iš pirmųjų suprojektavo plokščius ir mansardinius stogus, terasose kūrė žiemos sodus. The article analyzes creative heritage of architect Stasys Kudokas. S. Kudokas’ creative work played an important role in the context of Kaunas interwar architecture and corresponded to general trends in Lithuanian modern architecture of interwar years by preserving the balance between modernism and retrospectivism. Modernism is manifested in the architect’s creative work in rational and functional planning of buildings, asymmetrical composition of facades, generalized forms, free composition of volumes, efforts to formulate flat view of roofs. Retrospectivism was determined by social mentality of those times and stereotypical attitudes towards the beauty of socially significant buildings. It was expressed in both composition and symmetry of the central axis and the use of elements of historicism (in this case – Renaissance). One of the most vivid features of S. Kudokas’ architecture is close connection among architecture, land plot, and urban landscape, which reflected itself in a creative relation to terrain and consideration of a local context. The influence of Italian architectural school is seen in underscored relation between interior space of a building and natural environment, employing balconies, galleries, terraces, stairways. S. Kudokas distinguished himself as innovator, pioneer of progressive architectural ideas in Lithuania. He created specific school architecture, based on rational, functional zoning and unique decoration, also, spatial-planning solution of kindergartens that came to be regarded as the norm. He was the first one to create in Kaunas the best multi-functional house – a colony of cheap apartments.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Grinienė, Elvyra;

  Darbo tikslas - išsiaiškinti moksleivių sėdėjimo mokykliniame suole per pamokas ypatumus. Tyrimas atliktas 7-iose Kauno miesto ir 5-iose Kauno apskrities mokyklose. Anonimine uždaro tipo anketa apklausti 524 moksleiviai: 171 pradinių (III-IV kl.) ir 353 vidurinių (V, VII, IX) klasių. Duomenų analizė parodė, kad ūgį atitinkančiuose mokykliniuose suoluose sėdėjo ne visi moksleiviai: 53,2% pradinių ir 39,2% vidurinių klasių. Kas ketvirtas moksleivis sėdėjo mažesniuose suoluose. Mokyklinio suolo dydis tiko tik pusei apklaustųjų, dažniau pradinių nei vidurinių klasių. 13,9% moksleivių nurodė, kad mokyklinis stalas yra per žemas, 26,7% netenkino kėdės forma, suole ne visada buvo patogu sėdėti, dirbti. Trečdaliui moksleivių per pamokas labiausiai nuvargdavo nugara, dešinioji ranka ir kaklas. Moksleivių laikysena sėdint mokykliniame suole dažnai buvo netaisyklinga. Du trečdaliai apklaustųjų sėdėjo remdamiesi į stalo kraštą arba toliau nei per kumštį nuo krašto. 82% moksleivių rašydami rankas ant stalo laikė netinkamai, pusė apklaustųjų sėdėjo nepakankamai išnaudodami kėdės plotą, netaisyklingai laikydami kojas, mažai naudojosi kėdės atrama. Daroma išvada, kad mokykloje būtina parinkti moksleiviui tinkamą mokyklinį suolą ir nuolat ugdyti taisyklingą laikyseną sėdint. The aim of the work is to clarify the peculiarities of pupils posture while using school furniture during the lessons. The research was carried out in 7 schools in Kaunas and 5 schools in Kaunas region. 524 pupils, 171 pupils of primary grades (grades 3-4) and 353 pupils from senior grades (5-7-9), completed anonymous questionnaires. The data of the investigation proved that 53,2% of schoolchildren of primary grades and 39,2% of schoolchildren of senior grades used furniture of their height. Every fourth pupil used furniture of smaller measurements. The measurements of school furniture suited a half of the surveyed, the height of furniture more frequently suited pupils of primary grades than pupils of senior grades. School furniture did not suit everyone. 13,9% of the surveyed claimed that school tables were too low, 26,7% of the surveyed were not satisfied with the form of school chairs as they were not always comfortable for work using hands. One third of the pupils developed back aches, right arm and neck aches. Two thirds of the surveyed sat leaning towards the edge of the table or at a further distance than a fist. 82% did not keep their hands appropriately on the table while writing, half of the surveyed sat occupying only a part of the chair, incorrectly keeping their legs and using a small part of the back of the chair. The conclusion is that more attention is necessary selecting well-suiting school furniture. Right posture while sitting should be constantly trained as well.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Atkočiūnienė, Zenona; Siudikienė, Daiva; Girnienė, Ingrida;

  Gebėjimas kurti inovacijas yra vienas svarbiausių kiekvienos šiuolaikinės organizacijos konkurencinio pranašumo šaltinių. Šiandienos aktualijų kontekste iškyla ypač reikšminga problema – lyderių vaidmuo organizuojant efektyvius žinių vadybos bei inovacijų kūrimo procesus. Nors lyderystės tema buvo analizuojama gana plačiai XX a. antrojoje pusėje, tačiau XXI a. pripažįstama, kad šio laikmečio organizacijoms reikalinga naujos kokybės lyderystė, nes organizacijos ir jų aplinka keičiasi iš esmės. Šiame straipsnyje yra analizuojami kintantys požiūriai į lyderystę ir jos vaidmenį šiuolaikinėje organizacijoje, susitelkiama į inovatyvios lyderystės sampratos ir jos raiškos ypatumų analizę, siekiant identifikuoti šio fenomeno dedamąsias ir jų sąsajas su žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesais. Išanalizavus reikšmingus šios temos aspektus, buvo nustatytos inovatyvios lyderystės, žinių valdymo ir inovacijų sąsajos ir suformuotas integralus teorinis inovatyvios lyderystės, žinių valdymo ir inovacijų kūrimo modelis organizacijoje. The ability to create innovations is one of the most important sources of a competitive advantage for every modern organization, region, and state. In today’s context as a particularly significant problem arises the issue of the role of leaders in organizing effective knowledge management and innovation processes. Although the topic of leadership was analyzed quite extensively in the second half of the 20th century, in the 21st century, it is recognized that organizations of this age need a new quality of leadership, as the organizations themselves and their environments are undergoing profound changes. This paper analyzes the changing approaches to leadership and its role in a modern organization, focusing on the concept of innovative leadership and its peculiarities in order to identify the components of this phenomenon and their links to knowledge management and innovation processes. After analyzing significant aspects of this topic, identified were the relationships between innovative leadership, knowledge management, and innovation performance, as well as an integral theoretical model of innovative leadership, knowledge management, and innovation performance for driving continuous innovation performance has been developed.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.