Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,316 Research products, page 1 of 132

 • 2018-2022
 • Open Access
 • Other ORP type
 • TR
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Gökçe, Sebla;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Yeni tip koronavirüs salgını her yaştan çocuğun psikolojisini etkiledi. Uzmanlar kaygı ve stres kaynaklı olarak çocuklarda uykusuzluk, korkulu rüya, iştahsızlık, huzursuzluk görülebileceğini, pandemi dönemi yaşayan çocukların gelecekte kaygı düzeyleri yüksek bireylere dönüşebileceğini söylüyor.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yıldız, Gizem;
  Publisher: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, Türkiye acil tıp kliniklerinde ağrı yönetimi pratiklerini, sorun alanlarını ve farklılıkları ortaya koymak, mevcut durumun uluslararası kabul görmüş standartlar göz önüne alındığında ne durumda olduğunu tespit etmek ve bu konuda yapılacak iyileştirme çalışmalarına basamak oluşturmaktır. METOD: Acil tıp kliniklerinde görev yapan acil tıp uzman ve asistanlarının ağrı yönetim pratiklerini değerlendirmek amacıyla kesitsel, tanımlayıcı bir anket çalışması tasarlanmıştır. Çalışmada kurumsal ve bireysel olmak üzere 2 farklı anket ile veri toplanması planlanmıştır. İlk anket kurumsal nitelikte olup kliniklerin prosedürlerini, lojistik imkanlarını, idari farklılıklarını değerlendirmek amacıyla klinik sorumlu hekimlerine uygulanmıştır. İkinci anket ise bireysel uygulama eğilimlerini değerlendirmek amacı ile acil tıp uzman ve asistanlarına uygulanmıştır. BULGULAR: Çalışmaya bireysel anketleri yanıtlayan 386, kurumsal anketleri yanıtlayan 8 kişi dahil edildi. Acil serviste her zaman rutin olarak ağrı skalası kullanım sıklığı triajda %4,4 (n=17), gözlem kısmında %5,4 (n=21), hekimler arasında %7,5 (n=29), taburculuk öncesi ise %7,5 (n=29) olarak tespit edilmiştir. Hekimlerin çeşitli ağrı senaryolarında acil serviste uygulamayı tercih ettikleri ilk analjezi grubunun NSAID (mean: %45, n=174) olduğu görüldü. IM analjezi %46,5 (n=157) oranla en sık analjezik uygulama yolu olarak tespit edildi. Hekimlerin %41 (n=157) tanıyı geciktirmek ya da mevcut klinik tabloyu maskelemesine sebep olmak gibi nedenlerle analjezi vermeyi her zaman ve çoğunlukla ötelediği, % 40.3‘ünün (n=144) hiçbir zaman ya da nadiren opioid kullandıkları, % 75,3‘ünün hiçbir zaman opioid reçete etmedikleri saptanmıştır. Katılımcıların çalıştıkları acil servislerde ağrı yönetimi konusunda standart algoritmaların varlığı oranı %11,4 (n=44) olarak tespit edilmiştir. SONUÇ: Türkiye‘de acil tıp uzmanlık eğitimi veren acil servislerde ağrı skalası ve standart ağrı yönetim algoritması kullanım oranlarının çok düşük olduğu, NSAID kullanımının ve IM uygulama yolunun yüksek olduğu, opiofobi ve tanı gecikmesi gibi gerekçelerin oligoanaljezi riski açısından sorun alanları olabileceği değerlendirilmiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  Tedavi edilebilir bir hastalık olan depresyonun ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapiyi destekleyen, bireye özgü tıbbi beslenme tedavisine de gerek olduğuna vurgu yapan Beslenme Uzmanı Başak Can, “Depresyon ve beslenme karşılıklı olarak birbirini oldukça fazla etkileyen iki kavramdır. Depresyon besin alımını etkilerken, besin alımı da depresyon riskini etkilemektedir” dedi. Demirin vücudumuzda birçok biyolojik fonksiyonları bulunduğunu, demir yetersizliği olan bireylerde depresyon sıklığının belirgin şekilde daha yüksek olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Beslenme Uzmanı Başak Can, “Buna karşı çıkan çalışmalar olduğundan demir için halen ortak bir kanıya varılamamıştır. Çinko ve selenyum yetersizliğinde de depresyon durumunun daha kötüye gittiği belirtilmektedir. Tüm bu mikrobesin ögelerinin depresyonla kesin ilişkilerinin saptanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır” diye konuştu.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Yılmaz, Muamber; Yaşar, Zehra;
  Publisher: Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
  Country: Turkey

  Yazma, duygu, düşünce, istek ve olayların belli kurallara uygun olarak birtakım sembollerle anlatılmasıdır. Yazma bir süreçtir, okul öncesinden başlamaktadır. Çocuğun okula gitmeden kalem tutması, karalaması, okula giden kardeşlerini gözlemlemesi, çizimler yapması onun yazmaya başlamadan önce bir hazırlık aşamasından geçtiğini göstermektedir. Yazma becerisi ilkokul kademelerinden başlayıp bütün kademelerde olduğu gibi hayatın her yerinde varlığını göstermektedir. Yazma becerilerinin gelişmesi ile birlikte bireylerin yapılandırdıkları bilgileri transfer etme, aktarabilme, kendi fikirleri ile bilgiler arasında ilişki kurma, oluşturulacak olan metnin yapısında tutarlılık sağlama imkânları artmaktadır. Öğrencilerin etkili yazabilmeleri için iyi bir yazma eğitimi almaları gerekir. Özellikle ilkokul yıllarından başlanarak yazma çalışmalarına gereken önem verilmelidir. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmede Planlı Yazma Modeli kullanılabilir. Planlı Yazma Modeli, yazma işlemini konuşma ve yazmanın düşünsel boyutundan değerlendirmeye kadar ele alarak sürecin her bölümünde öğretmene ve öğrenciye yol gösterici bir modeldir. Bu modelde en fazla hazırlık çalışmalarına yer verilmektedir. Öğrencilerin yazmaya başlamadan önce yazacağı konuyla ilgili zihinsel aktiviteler geniş yer tutmaktadır. Ayrına yazma eğitiminde hataların düzeltilmesi amacıyla verilen düzeltmeler öğrencilerin motivasyonlarını yükselterek yazmaya karşı ilgilerini artırmaktadır. Planlı Yazma Modeli, öğrencilerin bir konuyu planlayarak belli aşamalarda değerlendirerek yazma eylemini sürdürmelerini, onların yazma sürecinin ve ortaya koydukları ürünün farkında olmalarını amaçlamaktadır. Böylelikle öğrencilerin yazma becerileri gelişecek, zamanla öğretmenlerinin güdümünden kurtulacak, kendi kendilerine yazma isteği ve cesareti kazanacaklardır. Üst düzey zihinsel becerilerin kullanılması açısından planlı yazma önem arzetmektedir. Bu araştırmanın amacı Planlı Yazma Modelinin önemini ve faydalarını ortaya koymaktır. Araştırmada Planlı Yazma Modeliyle ilgili yapılmış olan araştırmalara yönelik alan taraması yapılmıştır. Araştırma yöntem olarak derleme türündedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Dumanoğlu, Zeynep; Geren, Hakan;
  Country: Turkey

  To evaluate the influence of different N and P levels on the productivity of amaranth, a pot experiment under outdoor condition was conducted on a amaranth genotype (cv. Don Juan) with five nitrogen (0, 50, 100, 150, 200 kg·ha-1) and three phosphor levels (0, 50, 100 kg·ha-1). Some traits tested in the experiment were plant height, harvest index and grain yield, crude protein content and weight of thousand grain. Results indicated that increasing N and P levels positively affected above mentioned traits compared to the control, and the highest grain yield for amaranth obtained from 100 kg P and 150 kg N application per hectare. Farklı azot ve fosfor seviyelerinin horozibiği verimliliği üzerindeki etkisini değerlendirmek için “Don Juan” isimli horozibiği genotipinde, beş azot (0, 5, 10, 15, 20 kg/da) ve üç fosfor (0, 5, 10 kg/da) seviyesinin araştırıldığı bir saksı denemesi dış ortamda yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, hasat indeksi, tane verimi, tane ham protein oranı ve 1000 tane ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. Sonuçlar, kontrol uygulamasına göre artan N ve P seviyelerinin verim ve verim unsurlarını olumlu yönde etkilediğini ve en yüksek tane veriminin dekara 10 kg P ve 15 kg Nuygulamasından alındığını göstermiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Karakoç, Ercan;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelişim University
  Country: Turkey

  Kongreler Dönemi (M. Kemal'in İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Genelgeler – Kongreler)

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  ÜNiVERSiTEMiZiN GiRiŞLERiNDE HES KODU DENETiMi İlgili Kamu Kurumlarımızın aldığı kararlar doğrultusunda kampüs girişlerinde yapılacak HES kodu denetimleri hız ve pratiklik sağlamak amacıyla personel ve öğrenci kimlik kartları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Aşı olmak veya covid-19 geçirmiş olmak veya 48 saati geçmeyen Covid 19 PCR negatif sonucu olmak kampüs girişi için sağlanması gereken şartlar arasındadır. Bu amaçla PERSİS sisteminde “KİŞİSEL” menüsünün altında bulunan “BİLGİLERİM” sekmesine HES kodu eklenecektir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sözen, Hasan;
  Publisher: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
  Country: Turkey

  Almanya’nın çeşitli yükseköğretim kurumlarında İslam Din Eğitimi programlarının açıldığı görülmektedir. Genellikle lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren bu programların amacı, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilecek İslam Din Dersleri için öğretmen yetiştirmektir. Bu bağlamda araştırmada Münster, Frankfurt-Giessen ve Tübingen üniversiteleri İslam din dersi öğretmenliği lisans programları çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılmıştır. Böylece söz konusu üniversitelerin öğrenci kabul şartları, öğrenim süreleri, alan modülleri ve kredileri ile mezuniyet şartlarıyla ilgili benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, İslam din dersi öğretmeni yetiştiren lisans programlarının incelenmesi, çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması, imkân ve sınırlarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Bunun için karşılaştırması yapılan İslam din dersi öğretmenliği lisans programları ve ilgili dokümanlar temin edilmiş, incelenmiş, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar araştırma soruları çerçevesinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda söz konusu öğretmen yetiştirme programları arasında öğrenci kabul şartları ile mezuniyet şartlarında benzerlikler varken, ders modülleri ile öğrenim sürelerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle İslam din dersi öğretmeni yetiştirme programlarına öneriler getirilmiştir. The undergraduate Islamic religion teacher training programs has been opened in various higher education institutions in Germany. The aim of these programs, generally providing education at undergraduate and graduate levels, is to train teachers for Islamic religion lesson in primary and secondary education institutions. In this study, undergraduate Islamic religion teacher training programs at Münster, Frankfurt-Giessen and Tübingen universities were compared in terms of various variables. It has been tried to determine the similarities and differences regarding the student admission requirements, study durations, field modules and credits and graduation requirements of the relevant universities. The aim of this study is to examine the undergraduate programs of Islamic religion teacher training programs, to compare them in terms of various variables, and to determine their possibilities and limits. Document analysis was used in the study. For this, these programms were obtained and examined, and the similarities and differences between them were tried to be determined within the framework of the research questions. As a result of the research, it has been determined that there are some similarities and differences between these teacher training programs. Based on the results, solutions were suggested.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi;
  Publisher: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  Country: Turkey
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik “Z Kuşağına Dokunmak” semineri düzenledi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik “Z Kuşağına Dokunmak” semineri düzenledi. Özel bir mekanda gerçekleştirilen programa İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Gelişim Üniversitesi Dış İlişkiler Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci, Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Aslıhan Selçuk, Gelişim Üniversitesi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Hüseyin Çelik ile Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,316 Research products, page 1 of 132
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Gökçe, Sebla;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Yeni tip koronavirüs salgını her yaştan çocuğun psikolojisini etkiledi. Uzmanlar kaygı ve stres kaynaklı olarak çocuklarda uykusuzluk, korkulu rüya, iştahsızlık, huzursuzluk görülebileceğini, pandemi dönemi yaşayan çocukların gelecekte kaygı düzeyleri yüksek bireylere dönüşebileceğini söylüyor.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yıldız, Gizem;
  Publisher: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, Türkiye acil tıp kliniklerinde ağrı yönetimi pratiklerini, sorun alanlarını ve farklılıkları ortaya koymak, mevcut durumun uluslararası kabul görmüş standartlar göz önüne alındığında ne durumda olduğunu tespit etmek ve bu konuda yapılacak iyileştirme çalışmalarına basamak oluşturmaktır. METOD: Acil tıp kliniklerinde görev yapan acil tıp uzman ve asistanlarının ağrı yönetim pratiklerini değerlendirmek amacıyla kesitsel, tanımlayıcı bir anket çalışması tasarlanmıştır. Çalışmada kurumsal ve bireysel olmak üzere 2 farklı anket ile veri toplanması planlanmıştır. İlk anket kurumsal nitelikte olup kliniklerin prosedürlerini, lojistik imkanlarını, idari farklılıklarını değerlendirmek amacıyla klinik sorumlu hekimlerine uygulanmıştır. İkinci anket ise bireysel uygulama eğilimlerini değerlendirmek amacı ile acil tıp uzman ve asistanlarına uygulanmıştır. BULGULAR: Çalışmaya bireysel anketleri yanıtlayan 386, kurumsal anketleri yanıtlayan 8 kişi dahil edildi. Acil serviste her zaman rutin olarak ağrı skalası kullanım sıklığı triajda %4,4 (n=17), gözlem kısmında %5,4 (n=21), hekimler arasında %7,5 (n=29), taburculuk öncesi ise %7,5 (n=29) olarak tespit edilmiştir. Hekimlerin çeşitli ağrı senaryolarında acil serviste uygulamayı tercih ettikleri ilk analjezi grubunun NSAID (mean: %45, n=174) olduğu görüldü. IM analjezi %46,5 (n=157) oranla en sık analjezik uygulama yolu olarak tespit edildi. Hekimlerin %41 (n=157) tanıyı geciktirmek ya da mevcut klinik tabloyu maskelemesine sebep olmak gibi nedenlerle analjezi vermeyi her zaman ve çoğunlukla ötelediği, % 40.3‘ünün (n=144) hiçbir zaman ya da nadiren opioid kullandıkları, % 75,3‘ünün hiçbir zaman opioid reçete etmedikleri saptanmıştır. Katılımcıların çalıştıkları acil servislerde ağrı yönetimi konusunda standart algoritmaların varlığı oranı %11,4 (n=44) olarak tespit edilmiştir. SONUÇ: Türkiye‘de acil tıp uzmanlık eğitimi veren acil servislerde ağrı skalası ve standart ağrı yönetim algoritması kullanım oranlarının çok düşük olduğu, NSAID kullanımının ve IM uygulama yolunun yüksek olduğu, opiofobi ve tanı gecikmesi gibi gerekçelerin oligoanaljezi riski açısından sorun alanları olabileceği değerlendirilmiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  Tedavi edilebilir bir hastalık olan depresyonun ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapiyi destekleyen, bireye özgü tıbbi beslenme tedavisine de gerek olduğuna vurgu yapan Beslenme Uzmanı Başak Can, “Depresyon ve beslenme karşılıklı olarak birbirini oldukça fazla etkileyen iki kavramdır. Depresyon besin alımını etkilerken, besin alımı da depresyon riskini etkilemektedir” dedi. Demirin vücudumuzda birçok biyolojik fonksiyonları bulunduğunu, demir yetersizliği olan bireylerde depresyon sıklığının belirgin şekilde daha yüksek olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Beslenme Uzmanı Başak Can, “Buna karşı çıkan çalışmalar olduğundan demir için halen ortak bir kanıya varılamamıştır. Çinko ve selenyum yetersizliğinde de depresyon durumunun daha kötüye gittiği belirtilmektedir. Tüm bu mikrobesin ögelerinin depresyonla kesin ilişkilerinin saptanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır” diye konuştu.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Yılmaz, Muamber; Yaşar, Zehra;
  Publisher: Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
  Country: Turkey

  Yazma, duygu, düşünce, istek ve olayların belli kurallara uygun olarak birtakım sembollerle anlatılmasıdır. Yazma bir süreçtir, okul öncesinden başlamaktadır. Çocuğun okula gitmeden kalem tutması, karalaması, okula giden kardeşlerini gözlemlemesi, çizimler yapması onun yazmaya başlamadan önce bir hazırlık aşamasından geçtiğini göstermektedir. Yazma becerisi ilkokul kademelerinden başlayıp bütün kademelerde olduğu gibi hayatın her yerinde varlığını göstermektedir. Yazma becerilerinin gelişmesi ile birlikte bireylerin yapılandırdıkları bilgileri transfer etme, aktarabilme, kendi fikirleri ile bilgiler arasında ilişki kurma, oluşturulacak olan metnin yapısında tutarlılık sağlama imkânları artmaktadır. Öğrencilerin etkili yazabilmeleri için iyi bir yazma eğitimi almaları gerekir. Özellikle ilkokul yıllarından başlanarak yazma çalışmalarına gereken önem verilmelidir. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmede Planlı Yazma Modeli kullanılabilir. Planlı Yazma Modeli, yazma işlemini konuşma ve yazmanın düşünsel boyutundan değerlendirmeye kadar ele alarak sürecin her bölümünde öğretmene ve öğrenciye yol gösterici bir modeldir. Bu modelde en fazla hazırlık çalışmalarına yer verilmektedir. Öğrencilerin yazmaya başlamadan önce yazacağı konuyla ilgili zihinsel aktiviteler geniş yer tutmaktadır. Ayrına yazma eğitiminde hataların düzeltilmesi amacıyla verilen düzeltmeler öğrencilerin motivasyonlarını yükselterek yazmaya karşı ilgilerini artırmaktadır. Planlı Yazma Modeli, öğrencilerin bir konuyu planlayarak belli aşamalarda değerlendirerek yazma eylemini sürdürmelerini, onların yazma sürecinin ve ortaya koydukları ürünün farkında olmalarını amaçlamaktadır. Böylelikle öğrencilerin yazma becerileri gelişecek, zamanla öğretmenlerinin güdümünden kurtulacak, kendi kendilerine yazma isteği ve cesareti kazanacaklardır. Üst düzey zihinsel becerilerin kullanılması açısından planlı yazma önem arzetmektedir. Bu araştırmanın amacı Planlı Yazma Modelinin önemini ve faydalarını ortaya koymaktır. Araştırmada Planlı Yazma Modeliyle ilgili yapılmış olan araştırmalara yönelik alan taraması yapılmıştır. Araştırma yöntem olarak derleme türündedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Dumanoğlu, Zeynep; Geren, Hakan;
  Country: Turkey

  To evaluate the influence of different N and P levels on the productivity of amaranth, a pot experiment under outdoor condition was conducted on a amaranth genotype (cv. Don Juan) with five nitrogen (0, 50, 100, 150, 200 kg·ha-1) and three phosphor levels (0, 50, 100 kg·ha-1). Some traits tested in the experiment were plant height, harvest index and grain yield, crude protein content and weight of thousand grain. Results indicated that increasing N and P levels positively affected above mentioned traits compared to the control, and the highest grain yield for amaranth obtained from 100 kg P and 150 kg N application per hectare. Farklı azot ve fosfor seviyelerinin horozibiği verimliliği üzerindeki etkisini değerlendirmek için “Don Juan” isimli horozibiği genotipinde, beş azot (0, 5, 10, 15, 20 kg/da) ve üç fosfor (0, 5, 10 kg/da) seviyesinin araştırıldığı bir saksı denemesi dış ortamda yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, hasat indeksi, tane verimi, tane ham protein oranı ve 1000 tane ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. Sonuçlar, kontrol uygulamasına göre artan N ve P seviyelerinin verim ve verim unsurlarını olumlu yönde etkilediğini ve en yüksek tane veriminin dekara 10 kg P ve 15 kg Nuygulamasından alındığını göstermiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Karakoç, Ercan;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelişim University
  Country: Turkey

  Kongreler Dönemi (M. Kemal'in İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Genelgeler – Kongreler)

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  ÜNiVERSiTEMiZiN GiRiŞLERiNDE HES KODU DENETiMi İlgili Kamu Kurumlarımızın aldığı kararlar doğrultusunda kampüs girişlerinde yapılacak HES kodu denetimleri hız ve pratiklik sağlamak amacıyla personel ve öğrenci kimlik kartları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Aşı olmak veya covid-19 geçirmiş olmak veya 48 saati geçmeyen Covid 19 PCR negatif sonucu olmak kampüs girişi için sağlanması gereken şartlar arasındadır. Bu amaçla PERSİS sisteminde “KİŞİSEL” menüsünün altında bulunan “BİLGİLERİM” sekmesine HES kodu eklenecektir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sözen, Hasan;
  Publisher: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
  Country: Turkey

  Almanya’nın çeşitli yükseköğretim kurumlarında İslam Din Eğitimi programlarının açıldığı görülmektedir. Genellikle lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren bu programların amacı, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilecek İslam Din Dersleri için öğretmen yetiştirmektir. Bu bağlamda araştırmada Münster, Frankfurt-Giessen ve Tübingen üniversiteleri İslam din dersi öğretmenliği lisans programları çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılmıştır. Böylece söz konusu üniversitelerin öğrenci kabul şartları, öğrenim süreleri, alan modülleri ve kredileri ile mezuniyet şartlarıyla ilgili benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, İslam din dersi öğretmeni yetiştiren lisans programlarının incelenmesi, çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması, imkân ve sınırlarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Bunun için karşılaştırması yapılan İslam din dersi öğretmenliği lisans programları ve ilgili dokümanlar temin edilmiş, incelenmiş, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar araştırma soruları çerçevesinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda söz konusu öğretmen yetiştirme programları arasında öğrenci kabul şartları ile mezuniyet şartlarında benzerlikler varken, ders modülleri ile öğrenim sürelerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle İslam din dersi öğretmeni yetiştirme programlarına öneriler getirilmiştir. The undergraduate Islamic religion teacher training programs has been opened in various higher education institutions in Germany. The aim of these programs, generally providing education at undergraduate and graduate levels, is to train teachers for Islamic religion lesson in primary and secondary education institutions. In this study, undergraduate Islamic religion teacher training programs at Münster, Frankfurt-Giessen and Tübingen universities were compared in terms of various variables. It has been tried to determine the similarities and differences regarding the student admission requirements, study durations, field modules and credits and graduation requirements of the relevant universities. The aim of this study is to examine the undergraduate programs of Islamic religion teacher training programs, to compare them in terms of various variables, and to determine their possibilities and limits. Document analysis was used in the study. For this, these programms were obtained and examined, and the similarities and differences between them were tried to be determined within the framework of the research questions. As a result of the research, it has been determined that there are some similarities and differences between these teacher training programs. Based on the results, solutions were suggested.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi;
  Publisher: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  Country: Turkey
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik “Z Kuşağına Dokunmak” semineri düzenledi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik “Z Kuşağına Dokunmak” semineri düzenledi. Özel bir mekanda gerçekleştirilen programa İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Gelişim Üniversitesi Dış İlişkiler Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci, Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Aslıhan Selçuk, Gelişim Üniversitesi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Hüseyin Çelik ile Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.