Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
2,682 research outcomes, page 1 of 269
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Novotný, Peter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Táto diplomová práca sa zaoberá algoritmami pre spracovanie signálu v oblasti interferometrie nízkej koherencie. Úvodná časť je venovaná oboznámeniu so základnými princípmi interferometrie nízkej koherencie a predstaveniu jej aplikačných oblastí. Druhá časť obsahuje zoz...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Gállová, Eva;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická

  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou techniky pre stanovenie polokovových prvkov vo vybraných vzorkách potravín, ktorá pozostáva z mineralizácie vzoriek, prekoncentrácie a detekcie daných prvkov. Prekoncentrácia býva zvolená z dôvodu, že tieto prvky sú v potra...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kapuš, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Táto diplomová práca je o komunikačnom module pre optické bezdrátové siete. Tento modul sníma data z RS232 a dvoch analógových vstupov a posiela ich cez internet na vzdialený počítač. Ďalej umožňuje prenos zvuku medzi užívatežom obsluhujúceho modul a užívatežom na vzdia...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kubíček, Dominik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Teoretický rozbor možností výroby kovového kruhového tesnenia na CNC obrábacom stroji. Výber najvhodnejšej technológie a analýza postupu výroby, zahrňujúca výber materiálu, nástrojov a nastavenia podmienok obrábania. Theoretical analysis of the possibility of manufactur...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Gronek, Agnieszka;
  Publisher: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Mihaľko, Juraj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísať základné meracie metódy pre meranie inerciálnych snímačov, popísať ich fyzikálne princípy a chyby. Ďalším krokom bolo vybrať jeden parameter a ten otestovať na viacerých snímačoch a vyhodnotiť výsledky merania. Meranie inerciál...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Argaj, Gustáv;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  In the contribution, we focused on broadening the knowledge about testing game skills and motor abilities in basketball in relation to competition categories. The aim was to create a new concept for testing children and youth in basketball. Based on the content analysis...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kvasz, L. (Ladislav);
  Persistent Identifiers

  The aim of this paper is to further develop Kuhn's theory of scientific revolutions. We propose to discriminate the notion of a scientific revolution, which is a sociological event of a change of attitude of the scientific community with respect to a particular theory a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Slovak
  Authors:
  Dekýš, Marek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom automatického obchodného systému na menových trhoch za využitia breakout stratégie pre zhodnotenie kapitálu pre firmu ALFA – zdravá výživa. Výstupom tejto prace bude popis implementácie uvedenej stratégie v zvolenej obc...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Fridrichová, Veronika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Predmetom diplomovej práce je vybranie vhodnej stratégie pre expanziu zvoleného podniku. Vybraný podnik sídliaci v Brne sa zaoberá vývojom software pre tvorbu a správu obsahu webu. Podkladom pre výber stratégie sú analýzy vonkajšieho prostredia – potenciálneho trhu pre ...

  Add to ORCID
2,682 research outcomes, page 1 of 269