Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
502 research outcomes, page 1 of 51
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Maria Wójcicka;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych, których celem było określenie, jakimi względami kieruje się młodzież podejmująca studia. Przyjęto, że deklaracje na ten temat może różnicować kierunek oraz tryb (stacjonarny, inne) studiów. Badaniami objęto dwa ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Ireneusz Białecki;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  Aby lepiej wypełniać podejmowane zadania, uniwersytet powinien zmodyfikować swą strukturę; uczynić swoją organizację bardziej elastyczną, zdolną do sprawniejszego realizowania pojawiających się zadań dydaktycznych i badawczych, a także do sprawniejszego nadzorowania jak...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  EURYDICE EURYDICE;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  W opracowaniu tym przedstawiono szeroki przegląd zagadnień związanych z pomocą materialną dla studentów1, które byty przedmiotem debat w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W analizie skoncentrowano się głównie na latach dziewięćdziesiątych, chodziło bowiem o poruszenie kwe...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Janina Jóźwiak;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  Tekst jest wprowadzeniem do artykułów będących pokłosiem projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Akademickie Mazowsze 2030” , zamieszczonych w niniejszym numerze półrocznika (opracowania Elżbiety Moskalewicz-Ziółkowskiej, Stanisława Macioł...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Joanna Korpus;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  Autorka przedstawia wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach badań własnych zatytułowanych „Koncepcje zarządzania strategicznego w organizacjach nie nastawionych na zysk” realizowanych w latach 2008-2009 w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie. Celem opracowan...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Jan Kozłowski;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  W obliczu planowanych reform pionu jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmieniały się ich funkcje, status, organizacja i formy działalności w następstwie zmian polityki rządowej i otoczenia zewnętrznego oraz zmian ich...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Sławomir Wiankowski;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  Problemy przekształceń własnościowych i organizacyjnych jednostek badawczo- -rozwojowych (JBR) zostały przedstawione w artykule na tle aktualnego stanu zaplecza badawczo-rozwojowego oraz przyjętych celów przekształceń. Oceniając stan JBR wskazano m.in. na systematyczne ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Krzysztof Borodako;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  Badania projektów foresightu regionalnego w Polsce oraz Europie wskazują na koncentrowanie się większości projektów na tematyce rozwoju priorytetowych technologii, pomijając lub traktując bardzo powierzchownie sektor usług. Po wprowadzeniu teoretycznym do problematyki f...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Helena Krasowska;
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009), profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Urodziła się w 1932 roku w Warszawie. Jest autorką około 340 publikacji, w tym kilku książek własnych, kilkunastu książek we współautorstwie. Była też autorką koncep...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Warczok; Tomasz Zarycki;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan

  <jats:p>Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów produkcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autorzy streszczają w nim jednocześnie najważniej...

  Add to ORCID
502 research outcomes, page 1 of 51