Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
486 research outcomes, page 1 of 49
 • publication . Article . 2019
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sport Sciences Research Institute

  <strong>این پژوهش با هدف بررسی نقش هویت برند در قصد خرید با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی بود. با توجه به مشخص‌نبودن حجم جامعة آماری، حجم نمونه براساس فرمول کوکران معادل 385 نفر برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sport Sciences Research Institute

  <strong>درحال‌حاضر، دنیا با بحرانی بسیاری جدی‌تر از بحران‌های گذشته روبه‌رو شده است. بحران کوید-19 به بسیاری از مشاغل و صنایع آسیب‌های جدی وارد کرده است. کسب‌وکارهای ورزشی نیز ازجمله مشاغلی هستند که به‌شدت تحت‌تأثیر بحران کنونی قرار گرفته‌اند؛ ازاین‌رو، این پژوهش با هدف...

  Add to ORCID
 • <strong>هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم مدیریت استعداد و قابلیت هوشمندی سازمانی در اداره‌های کل ورزش‌وجوانان کشور بود. روش پژوهش ازنوع کیفی با رویکرد مدل­سازی ساختاری-تفسیری بود. مؤلفه‌ها ازطریق مطالعة کتابخانه ­ای و مصاحبه با 11 صاح...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sport Sciences Research Institute

  <strong>پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر در بروز فشارهای منفی ذی‌نفعان باشگاه­های حرفه ­ای فوتبال ایران طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر ازنوع پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی است که به‌صورت میدانی انجام شده است. جامعة آماری تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال بودند که براساس انت...

  Add to ORCID
 • در این پژوهش، رابطة عناصر پایه‌ای سیستم مدیریت دانش با به‌اشتراک‌گذاری دانش، از دیدگاه مدیران ادارة کل تربیت‌بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور بررسی شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی ازنوع پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا شد. همة مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور جامعة آماری...

  Add to ORCID
 • هدف این پژوهش بازنگری جامع در رویه‌های توسعة مشارکت ورزشی در استان گیلان و ارائة چهارچوب‌های نظام‌مند و تحلیلی مناسب بود. این پژوهش گزارشی از چند اثر پژوهشی در سال 95-1394 بود. روش پژوهش تحلیلی-پیمایشی بود. به نمونة آماری مشخصی از کارشناسان (156 نفر)، شهروندان (354 نفر)...

  Add to ORCID
 • هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بهره­گیری اعضای هیأت علمی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به عوامل دموگرافی بود. نمونه آماری 83 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدر...

 • هدف از پژوهش حاضر، تأثیر جهت‌گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان تلویزیونی رقابت‌های فوتبال بود. بدین‌منظور، 400 نفر از افراد در‌دسترسی که رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشورهای اروپایی را در فصل 2016ـ2015 از تلویزیون تماشا می‌کردند، به‌عنوان نمونۀ آ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sport Sciences Research Institute

  استعدادیابی، کشف ورزشکاران بالقوه‌ای است که درگیر ورزش خاصی نمی‌باشند. از برنامه‌‌های استعدادیابی جهت شناساییورزشکاران بااستعداد و نیز موفقیت آن‌ها در سطح جهانیاستفاده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران انجام‌ گرفت. بدین‌منظور، ابتدا به مطا...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Persian
  Publisher: Sport Sciences Research Institute

  هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل شکاف بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده از خدمات ارائه شده در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال، توسط مشتریان بود. روش انجام این تحقیق از نوع آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از تماشاچیان، کادر ف...

486 research outcomes, page 1 of 49