Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
406 research outcomes, page 1 of 41
 • هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل استفاده نکردن از پژوهش کیفی در دوره تحصیلات تکمیلی مربوط به حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان بود. به‌منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه پژوهش تمامی اساتید و محققان حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان ب...

  Add to ORCID
 • در این پژوهش به شناسایی سرمایه اجتماعی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز نقش رهبری آموزش عالی در پدیدآوری این سرمایه در گروه های آموزشی دانشگاه پرداخته شده است. در این پژوهش علی – مقایسه ای، 101 نفر از اعضای هیات علمی به روش تصادفی طبقه ای برای نمونه برگزیده ...

  Add to ORCID
 • امروزه نظام‌های آموزشی هــمّ خود را عمدتاً به انتقال معلومات و مهارت‌ها معطوف داشته اند و حال آنکه نخستین رسالت نظام‌های آموزشی، آموزش " چگونه فکر کردن " است . از آنجا که پرورش قوه تفکر، منوط به قدرت اندیشه و ذهنیّت فلسفی معلمان و نیز شیوه تدریس آنها است، پژوهش حاضر درص...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  این پژوهش به منظور تشخیص عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره‌های آموزش کارکنان به اجرا درآمد. هدف اصلی آن بود که از طریق دستیابی به اهداف پژوهش راهکارهایی برای ارتقاء سطح اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت برق منطقه‌ای خراسان پیشنهاد شود. به این منظور دیدگاه کارکنان و مدیران درباره 6 ...

  Add to ORCID
 • هوش اخلاقی مفهومی جدید در عرصه‌ی علم است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 انجام گرفت. پژوهش حاضر ‌از نوع توصیفی، و جامعه‌ی آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال ت...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2005
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  این تحقیق برای بررسی تاثیر روش دیویس، بر سطح مهارت های خواندن دانش آموزان نارسا خوان انجام شده است. به این منظور، چهار دانش آموز پایه چهارم (11 ساله) که دارای مشکل نارسا خوانی بودند، از مرکز آموزش مشکلات ویژه ی یادگیری شهرستان ارومیه انتخاب شدند. این چهار آزمودنی، بر حس...

  Add to ORCID
 • جهانی‌شدن با سرعت روزافزون خود در حال فراگیری ابعاد مختلف جوامع از جمله آموزش و پرورش است. در همین راستا تا کنون الگوهای جهانی و انگاره‌های تربیتی متعددی در گستره‌ی جهانی رویارویی با یکدیگر را تجربه می‌کنند. آنچه بیش از همه مورد توجه است، چگونگی این رویارویی و پیامدهای ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه دینداری و تاب‌آوری در دانش‌آموزان شهر شیراز بود. بدین منظور از میان کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز، 540 نفر (281 دختر و 259 پسر) به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دینداری گ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  چکیده هدف پژوهش حاضر، بهبود فهم خود از عمل زمینه‌ساز تربیتی در پرتو دیدگاه‌‌های موسوم به عملی بود. بدین منظور، سه عمل زمینه‌ساز فلسفه‌ورزی، برنامه‌ریزی درسی و تدریس از این منظر بررسی شد. فرض بر آن بود که دیدگاه‌‌های عملی برخی محدودیت‌‌های فهم ما از اعمال زمینه‌‌ساز ما ر...

  Add to ORCID
 • هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه صفات شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی است. جامعه آماری آن، دانش‌آموزان مقطع متوسطه شیراز به حجم 158نفر بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای از مدارس نقاط مرکزی شهر انتخاب شدند. گرد آوری داده‌ها و اندازه‌گیری صفات شخصیتی با استفاده از پرسشنامه بر...

  Add to ORCID
406 research outcomes, page 1 of 41