Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
397 research outcomes, page 1 of 40
 • مقالة حاضر با هدف مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ میان مدیریت بدن و ارزش سرمایۀ جنسی در بین زنان متولد دهة 60 شهر همدان اجرا شد. روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  استفاده از منابع انسانی در جوامع توسعه‌یافته یکی از عوامل کلیدی دستیابی به توسعۀ پایدار محسوب می‌شود. این در حالی است که وضعیت عمومی سازمان‌ها هنوز از باقی ماندن زنان در رده‌های پایین مدیریتی و اثر سقف شیشه‌ای حکایت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  چکیدههدف تحقیق؛ بررسی اثرات برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه پایدار فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی می‌باشد. پژوهش بلحاظ ماهیت کاربردی و بلحاظ روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری شامل زنان روستایی بالای 15 سال دهستان کیارغربی شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیا...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2008
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سازگاری زناشویی با به زیستی روانی دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا است و جامعه آماری شامل 201 نفر از دانشجویان زن متاهل این دانشگاه است، که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از آزمون های سازگاری زناشویی (دو نفره)...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2003
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  به سبب اهمیتی که تصدی جواز مرجعیت تقلید، در دین اسلام دارد، برای اهلیت افراد در تصدّی آن، شرایطی در نظر گرفته است، که یکی از آنها شرط ذکورت در مرجعیت است.در این زمینه، دو نظر متضاد وجود دارد: عده ای معتقدند اسلام، نه تنها با اجتهاد زن موافق است بلکه در مبانی فقه اجتهادی...

  Add to ORCID
 • پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی درک وچگونگی تفاسیر کنشگران از مسئله طرد اجتماعی که با رویکردی برساختی و برای تحلیل این مسئله از روش کیفی نظریه زمینه ای استفاده شده است و با تعداد 30 نفر از زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر مشهد مصاحبه نیمه ساخت یافته ص...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  شخصیت ایستای زنان در جهان داستان های کوتاه احمدمحمود پویایی و حرکت تکاملی شخصیت های مرد را ندارد و کش مکش ها، دوگانگی ها، عواطف، و خواسته های آنان هیچ گاه درونی نمی شود تا بتواند آنان را از کلیت زنانگی به هویت زن بودن برساند؛ یعنی فردیت زنان داستان های کوتاه محمود برای ...

  Add to ORCID
 • هدف این پژوهش محاسبه ارزش افزوده کار خانه‌داری زنان همسردار(شاغل و خانه‌دار) و بررسی برخی عوامل مؤثر بر آن و همچنین تبیین معنایی اقتصاد غیررسمی در بخش خانوار بود. این پژوهش به روش پیمایشی با استفاده از یک نمونه 384 نفری از زنان متأهل شهر اهواز به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2006
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  در این نوشتار اثر فن آوری و به ویژه فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان با به کارگیری داده های مقطعی بین کشوری بررسی می شود. سپس دو گروه از کشورها، ایران (کاربران پویا و واپسین ها) با کشورهای دیگر (رهبران و رهبران بالقوه) مقایسه خواهد شد. برای این کار آزمون های رگرسیون خطی و...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2003
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  پژوهش حاضر با ترکیب سه وجه از ساختار توزیع قدرت در خانواده، یعنی وجوه تقارن رابطه ، وحوزه قدرت و نحوه ی برخورد زن وشوهر ، میزان دموکراتیک و غیردموکراتیک بود توزیع قدرت در خانواده را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش با استفاده از رویه پیمایش و از طریق پرس وجو در سه م...

  Add to ORCID
397 research outcomes, page 1 of 40