Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
753 research outcomes, page 1 of 76
 • این آزمایش جهت بررسی اثر منگنز در چهار سطح )30 ، 60 ,90 و 120( میلی گرم بر کیلوگرم و روی در چهار سطح )50 ، 100 ,150 و 200( میلی‏گرم برکیلوگرم ماده خشک خوراک مصرفی بر صفاتی همچون خاکستر پوسته، واحد‌ها و تلفات و پوسته تخم مرغ‌های با سطوح روشن در مرغ‌های تخمگذار انجام شد. ...

  Add to ORCID
 • این آزمایش جهت بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله پالم مکمل شده با آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی و جمعیت باکتری های مفید دستگاه گوارش با استفاده از تعداد 240 قطعه جوجه یک روزه گوشتی نر از سویه تجاری لهمان انجام گرفت . پرندگان در 20 واحد آزمایشی قرار گرفتند وداد ه ه ا در یک 2 ...

  Add to ORCID
 • به منظور تعیین اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه­های خونی و ایمنی گوساله­های شیرخوار، آزمایشی با استفاده از 36 راس گوساله شیرخوار با میانگین وزنی 2±36 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار، به مدت 75 روز انجام...

  Add to ORCID
 • برای ارزیابی چندشکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنی β3 و بررسی ارتباط آن با ارزش ارثی صفات رشد در گوسفند بلوچی این مطالعه انجام شد. داده های فنوتیپی مربوط به صفات رشد 102 گوسفند بلوچی خالص استفاده گردید. اثرات مربوط به تفاوت های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنی β...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ferdowsi University of Mashhad

  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تغییرات شیمیایی و میکروبی ناشی از پرتودهی با اشعه گاما بر خوراک جوجه‌های گوشتی بود. در این آزمایش تعداد 12 بسته حاوی خوراک جوجه‌های گوشتی به وزن یک کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که 4 بسته مربوط به جیره غذایی آغازین، 4 بسته مربوط ب...

  Add to ORCID
 • این آزمایش برای تعیین تاثیر عمل آوری پیت خام نیشکر با بخار آب تحت فشار بالا (دمای 210 تا220 درجه سانتی گراد، 19 بار فشار به مدت 3 دقیقه با رطوبت70 درصد) بر فعالیت تخمیری و فراسنجه های تولید گاز و تجزیه آن توسط میکروارگانیسم های خالص شکمبه انجام شد. گروههای مختلف میکروبی...

  Add to ORCID
 • هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان پلی‌مورفیسم در نشانگر‌های ریزماهواره‌ای BM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن‌ اینهیبین در گوسفند سنجابی بود. برای این منظور به طور تصادفی از 100 راس (78 میش و 22 قوچ) ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان کرمانشاه خونگیری به عمل آمد. با استفاد...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Persian
  Authors:
  T. Mohammadabdi; M. Chaji; M. Bojarpour;
  Publisher: Ferdowsi University of Mashhad

  This experiment was conducted to determine the effect of procceesing of sugarcane pith with high pressure steam (210-220C◦, at 19 bar, over 3 min, on 70 % moisture) on fermentative activity and gas production parameters and degradation by pure microorganism of rumen. Th...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ferdowsi University of Mashhad

  این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون آنزیم فیتاز‌، با استفاده از تعداد 288 قطعه مرغ تخم‌گذار (در سن 60 هفتگی) سویه‌های لاین W36 در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل (6×3 ) در 4 تکرار به مدت 12 هفته انجام شد. فاکتور...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ferdowsi University of Mashhad

  این آزمایش به منظور بررسی اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) در تغذیه و تأثیر آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار تجارتی انجام شد. در این تحقیق از 288 قطعه مرغ تجارتی سویۀ های لاین W-36 در سن 50 هفتگی به مدت 70 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و هر تیمار 8 تکرار 6 قطعه...

  Add to ORCID
753 research outcomes, page 1 of 76