Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
3,149 research outcomes, page 1 of 315
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grødem, Tore;

  Bakgrunnen for denne oppgåva har vore korleis lærarrolla utviklar seg i eit samfunn der endringar på fleire plan skjer i stor fart. Den teknologiske utviklinga akselererer, og læringsmiljøet i skulen blir sterkt påverka av dette. Det er difor aktuelt også å leita etter ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Husdal, Trine; Vigdal, Maria Schønning;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2001

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dørmænen, Cato;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  At verda rundt oss er i stadig endring er noko vi etterkvart har begynt å ta innover oss. Eit av kjenneteikna med dei endringane vi har fått spesielt i løpet av det 20. århundre er at verda for oss framstår som mindre. Dette har kome som ein konsekvens av den auka globa...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Prestegard, Sjur Spildo;
  Publisher: NIBIO

  Føremålet med denne rapporten er å gje eit grundig innsyn i den landbrukspolitiske reformprosessen som har gått føre seg i Sveits sidan tidleg 1990-tal og litt om utviklinga i sveitsisk jordbruk. Måla for landbrukspolitikken er nedfelt i grunnlova som slår fast at jordb...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lid, Ingvild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heide, Eldar;
  Publisher: Novus forlag

  Denne artikkelen er ei kritisk gjennomgåing og drøfting av litteraturen om talemålsutviklinga i Oslo og regionen rundt. Oppfatningane spriker. Nøkkelnemninga «standard» blir brukt ulikt, og det er usemje både om kva som skjer, kva som er fleirtalsoppfatninga om kva som ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tryti, Morten Andrè;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i idrettsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal Formålet med denne masteroppgåva er å utforske korleis eit vidaregåande utdanningsprogram med friluftslivsprofil har innverknad på elevane sitt friluftsliv i ettertid. Bakgrunn for val av tema er ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ueland, Sigurd Stenhaug;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap. Institutt for byggfag

  Førde barneskule slit i dag med eit vedlikehaldsetterslep. Vidare er kapasiteten ved skulen pressa, og kan om nokon år bli sprengd om elevtalet aukar. Målet er å vurdere ulike fornyingsformer. Som verktøy i denne vurderinga, har eg nytta tilstands- og funksjonsanalyse, ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vaage, Astri Jonassen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Formålet var å undersøke om personale i psykisk helse i kommunane ivareteke brukarmedverknad og samarbeider omkring brukarane td. i arbeidet med Individuell plan. Korleis involverer ein brukerane og kva utfordringar møter ei...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1959
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hagerup, Hans;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
3,149 research outcomes, page 1 of 315