Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
3,538 research outcomes, page 1 of 354
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vethe, Tor Inge;
  Country: Norway

  Masteroppgave i undervisningsvitenskap Denne masteroppgåva søker å identifisere kvalitetar ved bruk av problem posing i matematikkundervising ut frå eit elevperspektiv. Problem posing er i denne oppgåva forstått både som grep og omgrep. Medan problem posing som grep omh...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vedeld, Sunniva Velle;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway

  Samandrag Formålet med denne studien har vore å undersøkje korleis tre digitale lærebøker gjev rom for differensiering gjennom korleis leseopplæringstekstane i begynnaropplæringa er oppbygd. Problemstillinga er: «Korleis er leseopplæringstekstane i tre digitale lærebøke...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Totland, Elisabet Høines;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Oppedal, Malene;
  Country: Norway

  Grunnskulelærarutdanning PE379 Mai 2014 Kva vektlegg erfarne lærarar på ungdomsskulen i si klasseleiing? Eg vil belyse og utdjupe problemstillinga gjennom desse to forskingsspørsmåla: - Kva vektlegg erfarne lærarar for å etablere struktur og reglar? - Kva vektlegg erfar...

 • publication . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark
  Country: Norway

  Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i spørjeskjemaet er i hovudsak i tråd med undersøkinga for...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rekdal, Yngve;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap
  Country: Norway

  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstyp...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvalvik, Karoline Jacobsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å sty...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solvang, Ove Lønning;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Master idrettsvitskap Idrett/Høgskulen på Vestlandet- Sogndal/Norges Idrettshøgskule Innleveringsdato: 30.05.2018 Studiedesign: Systematisk oversikt Bakgrunn: Korsryggsmerter er eit av det største helseproblema i den vestlege verden. Det er motstridande funn i den evide...

 • publication . Research . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Arnestad, Georg;
  Publisher: Kulturdepartementet
  Country: Norway
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Farsund, Mali Storvik;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  PE379 1 BO 2018 VÅR Grunnskulelærarutdanning 5.-10. PE379 1 BO 2018 VÅR Grunnskulelærarutdanning 5.-10.

3,538 research outcomes, page 1 of 354