Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • International audience; Во последните дваесетина години, интересот за автоматската обработка на природните јазици во македонската научна фела постојано се зголемува. Потребата од користење софтвер за третман и обработка на пишани текстови, како и на говорни секвенции од...

 • publication . Article . 2020
  Macedonian
  Authors:
  Velimir Mladenović;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience; Раз го вор во дио Ве ли мир Мла де но вић Ка миј Ло ранс (Ca mil le La u rens) (пра во име Ло ранс Ри ел (La u rens Ruel)) фран цу ска је спи са те љи ца, по ре клом из Ди жо на. Свој пр ви ро ман In dex (Ин декс) об ја ви ла је 1991. го ди не. С...

2 research outcomes, page 1 of 1