Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • International audience; Прекажаноста како средство за искажување на односот на еден говорител кон една случка, бележи најразлични начини на реализација во словенската и романската група јазици. Во овој реферат ќе се осврнеме на нејзината реализација во францускиот и во ...

 • publication . Conference object . 2021
  Macedonian
  Authors:
  Filali, Amira; Ricordel, Vincent; Normand, Nicolas;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  International audience; Point clouds are widely emerged as a promising 3D visual representation model for immersive and high quality experiences using dense point cloud. However, as they are usually made up of thousands up to billions of points, advanced techniques of d...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Macedonian
  Authors:
  Jovan Kostov;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  International audience; Во последните дваесетина години, интересот за автоматската обработка на природните јазици во македонската научна фела постојано се зголемува. Потребата од користење софтвер за третман и обработка на пишани текстови, како и на говорни секвенции од...

 • publication . Article . 2020
  Macedonian
  Authors:
  Velimir Mladenović;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  International audience; Раз го вор во дио Ве ли мир Мла де но вић Ка миј Ло ранс (Ca mil le La u rens) (пра во име Ло ранс Ри ел (La u rens Ruel)) фран цу ска је спи са те љи ца, по ре клом из Ди жо на. Свој пр ви ро ман In dex (Ин декс) об ја ви ла је 1991. го ди не. С...

4 research outcomes, page 1 of 1