Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Jovan Kostov;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience; Во последните дваесетина години, интересот за автоматската обработка на природните јазици во македонската научна фела постојано се зголемува. Потребата од користење софтвер за третман и обработка на пишани текстови, како и на говорни секвенции од...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Velimir Mladenović;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience; Раз го вор во дио Ве ли мир Мла де но вић Ка миј Ло ранс (Ca mil le La u rens) (пра во име Ло ранс Ри ел (La u rens Ruel)) фран цу ска је спи са те љи ца, по ре клом из Ди жо на. Свој пр ви ро ман In dex (Ин декс) об ја ви ла је 1991. го ди не. С...

2 research outcomes, page 1 of 1