Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
18,303 research outcomes, page 1 of 1,831
 • publication . Book . 2002
  Open Access
  Authors:
  Namicev, Petar;
  Publisher: Museum of Macedonia

  The territorial relations, the social and economic circumstances in the period this traditional architecture was created, leadsto a logical connection of the Delchevo to the Berovo districtand to the rest of the eastern region of Macedonia. It is also reflected in the c...

 • publication . Book . 2016
  Open Access
  Authors:
  Kraydjikova, Leyla; Nikolovska, Lence; Krstev, Toshe; Vasileva, Dance; Stratorska, Tamara;
  Publisher: Универзитет „Гоце Делчев” - Штип

  Мануелната терапија е една од најдревните медицински специјалности. Таа го следи човештвото уште од појавата на човечкиот род. Раката како „орган на органите“, како што ја нарекува Аристотел, извршувала редица исклучително сложени трудови дејности. Со „овој надворешен м...

 • Проф. д-р Милица Шкариќ одржа предавање (конференција) и три музички работилници од 27 до 29 април 2018 на Музичката академија во Монс, Белгија. Предавањето на тема "L’Interprétation de l’Urtext de J. S. Bach sur le piano" ја опфати проблематиката на изведбата на музика...

 • publication . Conference object . 2019
  Open Access
  Authors:
  Longurova, Natasa;

  Квалитетот на стоматолошката заштита и современите достигнувања во стоматолошката наука зависат од познавањето на каректеристиките на забите и на основните принципи и механизми кои се вклучени во нивната интеракција со околните медиуми. Токму ерозијата на забите е резул...

 • Често слушаме од странците кои комуницираат со македонските говорители дека Македонците се директни во своето изразување. И тоа не е само нивна забелешка. Самите македонски говорители заклучуваат дека „ние сме многу директни“. Во ова истражување ги анализираме јазичните...

 • publication . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Stefanova, Violeta; Serafimovski, Todor; Tasev, Goran;
  Publisher: Goce Delcev University

  The native gold is a common by-product in many Cu-porphyry deposits, although its distribution and chemistry in many deposit remains not well understood. The aim of this paper is to analyze chemistry and morphology of individual gold grain. In this study we examine the ...

 • Мотив за пишување на трудот е да се одговори на прашањето дали и колку социјалниот дијалог влијае позитивно на севкупните општествените промени, како на национално, така и на глобално ниво во економско социјалната сфера. Истражувањето е во тесна врска со прашањето на од...

 • publication . Article . 2009
  Open Access
  Authors:
  Gregor, Jeromel; Likar, Jakob; Panov, Zoran;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Naravnoslovno tehniska fakulteta

  Podzemno odkopavanje mineralnih in energetskih surovin sproža različne deformacijske procese v zemeljski skorji, ki so odvisni od mnogih vplivnih faktorjev. Nastanek obsežnih napetostnih in deformacijskih sprememb ter porušenih območij v krovninskih, premoških in talnin...

 • publication . Article . 2012
  Open Access
  Authors:
  Trajceva, Elena;
  Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

  Во северозападниот дел на Скопска Котлина се наоѓа релативно малиот етнички предел Скопска Црна Гора кој го сочинуваат 11 села од јужниот дел на подгорјето на истоимената планина. Населението на оваа пределска целина претставува посебна етничка група со свои изразени ет...

 • publication . Article . 2012
  Open Access
  Authors:
  Rendevski, Stojan; Mahmudi, N.; Blažev, Krsto; Popovski, Risto; Ajredini, F.;
  Publisher: Physica Macedonica

  Sunscreen lotions rich in vitamin E provide benefit in preventing and treating sunburns. The sun protection capacity of vitamin E`s lotion formulations decrease with time of light exposure. The zeolite microparticles with previously absorbed vitamin E and added after to...

18,303 research outcomes, page 1 of 1,831