Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
20,156 Research products, page 4 of 2,016

 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • DK
 • Roskilde Universitetscenter's Digitale Arkiv

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Heegaard, Michelle Frederikke; Møller-Jacobsen, Bertram Arly; Jørgensen, Joachim Meng; Christensen, Karen Mareike Vanessa Hesselholdt; Hoff-Andersen, Alix Christine;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2011
  Open Access Danish
  Authors: 
  Justesen, Bjarke Bender; Seidler, Matias Hjulmann; Hammerich, Frederik Wagner; Christensen, Kim;
  Country: Denmark

  Tanken er i uro. Den er aldrig sig selv. Det er det endnu utænkte der tvinger os til at tænke. Tanken er den rene forskel eller forskydning; en disharmoni eller disonnans der er uforenelig med individet. Tankens uro viser sig som irreducible begivenheder der aldrig gentager sig. Frihedens mulighed tegner sig i tilblivelsesprocesser som udfolder sig i kraft af en bevægelse imellem det værende; i en flugt igennem det mellem-værende, ad Hullerne i Verden. Det andet mulige realiserer menneskets mulighed for frihed som en bliven-anden. Tankens had til sig selv fremstår således som det element der skaber det virkelige. Etik må orientere sig mod denne bevægelse for at afværge den transcendentale morals paradoks: livet er mangfoldigt og i evig forandring, så hvordan kan dets indhold vurderes moralsk i forhold til transcendente principper? En immanent etik, derimod, bygger på en erkendelse af at det etiske udspiller sig mellem normerne, dvs. når et givet moralsk værdimønster kritiseres og forhandles. En sådan forståelse udspringer af en forkastelse af essenstanken til fordel for en procesmetafysik der betragter bevægelsen og det mellem-værende, altså tilblivelsen, som det, der konstituerer det virkelige.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  de la Torre Rasmussen, Caribay Alexandra Moreno; Sand, Mathilde Jessen; Lund, Arendse Malene; Petersen, Frederik Stybe; Andersen, Maiken Therese; Djurisic, Maria;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  This study investigates whether the so-called Covid-19 critical movement continues itsactivity after the end of the restrictions in Denmark, and if so, what the activity is anexpression of.Methodologically this study takes a phenomenologically inspired, qualitativeapproach. The study is based on digital and physical observations, and four semistructuredinterviews with members from the movement.The theoretical frame of this study is based on New Social Movement Theory byRonald Inglehart, coupled with perspectives from the research conducted by sociologistsAnders Ejrnæs and Silas Harrebye. Moreover, the study uses theories about populism byErnesto Laclau combined with Jan Werner Müllers concepts regarding antielitism andantipluralism.We conclude that the Covid-19 critical movement continues to exist, but in a new form.However, in the current state, the movement shows more system critical tendencies.Therefore the Covid-19 epidemic has functioned as a catalyst for the present broadendcritique. This critique concerns different topics which are not seemingly correlated, but endsup being connected in an equivalent chain that relates all topics to system critique and a ‘fightfor freedom’. Furthermore, the movement is built upon distinct ‘freedom values’ due to theinfluence of strong post materialistic values. The movement is also influenced by populisttendencies such as antagonism, antielitism and antipluralism. Some of the critique which isexpressed by the movement can be seen as a sign of democratic satisfaction. However, someof the critiques also indicate a democratic dissatisfaction.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Larsen, Lisa Kasten; Thomsen, Cecilie Stenvang;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Gustav Brieghel; Bundgaard, Julie; Petersen, Laura; Smit, Tor Zander; Rishøj, Kristian Starup;
  Country: Denmark

  This project concerns the declining participation by first time voters in Danish municipal- and regional elections. The declining participation negatively affects the legitimacy of the Danish democracy and its function, which is why we in this project have chosen to design a campaign whose purpose is to change the voter turnout among first time voters at future municipal- and regional elections. The study contains social-network theories, studies of the youth’s general use of media, as well as an analysis of the campaigns used in this year’s election. Thereafter, the project focuses on first time voters’ views on these campaigns by way of focus group interviews which we carried out with students in Roskilde. In addition to this, we use the theory of the 'Two step flow of communication' conceived by Elihu Katz and Paul Lazarsfeld during the American presidential election in 1940. The 'Two step flow of communication' theory claims that there in every network is an opinion leader who influences their network in making decisions. Our selection of theories and our study of the youth’s media use together harmonize greatly with our findings from the focus group interviews. When we combine our social-network theories, the campaign analysis, our empirical data from our focus group interviews and the theory of the ‘Two step flow of communication', we get a solid foundation on which to design our own campaign.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Zahirovic, Nedim; Schjerlund, Jonas;
  Country: Denmark

  In this project we seek to work with the construction and interactive visualization of a C# algorithm designed for the purpose of terrain generation. Concretely, we build a recursive diamond-square algorithm based on the definition of Alain Fournier et al., which can generate values for a height map, which we can then visualize using the graphics engine Unity. We initially sought to implement Gavin S. P. Miller’s square-square algorithm with the purpose of comparing the two on the basis of Miller’s criticism of the diamond-square algorithm. However, we ended up implementing a secondary iterative version of the diamond-square algorithm and comparing that instead, as the available documentation for the square-square algorithm was too difficult to decipher and our implementation did not generate adequate terrain. We conclude that our testing affirms the established perception that iterative algorithms are computationally faster than recursive algorithms, and that Miller’s critique of the diamond-square algorithm is warranted based on both of our implementations.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Beyer, Sofia Sandsdal; Holmstrøm, Barbara Engel;
  Publisher: RUC
  Country: Denmark

  I den følgende opgave undersøges klassefællesskabets betydning for den enkelte elevs trivsel og læring i folkeskoleområdet. Derudover lægges der også et fokus på nutidens samfund og dets betydning i forhold til eleven og fællesskabet. Projektet bruger den hermeneutiske tilgang med dens forforståelser i fokus til, at undersøge den givne problemstilling. Målet med denne forskning er, at forstå et fællesskabs betydning for både det hele menneske samt hvordan et fællesskab enten kan svækkes eller styrkes af samfundets normer og krav. Dette gøres med 2 kvalitative metoder, herunder interviews og observationer i et klasselokale. I opgaven drages Lave og Wengers teorier om situeret læring og praksisfællesskaber ind for, at understøtte samspillet mellem mennesker som en væsentlig faktor for udvikling og læring hos mennesket. Endvidere bliver øvrigt teori også inddraget som belyser trivselsbegrebet samt det meningsfulde fællesskab, som er Karen Wistoft der berøre dette. Derudover bruges Anders Petersen og hans syn på præstationssamfundet for, at understøtte nutidens samfund. Denne forskning følges af en perspektivering hvor øvrigt forskning belyser fællesskabets vigtighed over for eleven og yderligere inddrages John Dewey og hans definition af læring og hvilken tilgang lærerne skal have for, at eleverne skal kunne opnå optimal læring. Ud fra det undersøgte afsluttes denne opgave også med en konklusion om, hvilke resultater der er fundet frem til, ud fra den indsamlede empiri. This paper examines the influence of the class communities on the student’s well-being and learning in primary school, and how today’s society has an impact on the class communities and the students. To analyze this, we use a hermeneutic approach. The aim is to analyze and discuss the significance of the class communities for the students and how the class communities can be affected by the society's norms and requirements. The papers theoretical background is based on Jean Lave og Etienne Wenger's concept community of practice and situated learning. Furthermore, we use Karen Wistoft perception on well-being and the meaningful community to clarify the concepts. We make use of Anders Petersen’s interpretation of today’s society. The analysis and discussion is based on an empirical approach which include interviews and observations from a primary school. Lastly this paper ends with a discussion of John Dewey’s definition of learning and the teachers approach to the students to achieve optimal learning.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Josefsen, Simon; Holtemann, Emil; Møss, Sarah;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2012
  Open Access Danish
  Authors: 
  Adamsen, Maria Cæcilie; Kandler, Kim; Strømberg, Sebastian;
  Country: Denmark

  Our assignment will try to reveal the social and humanitarian consequences, that the new reform, “En del af fællesskabet”, will have for the physical unimpaired, who are still able to maintain a job, under special circumstances. The fear is that the new reform, will turn the physical unimpaired into a disempowered, and thereby, excluded part of the society. In the attempt to uncover these consequences, John Andersen’s theory of critical transformative empowerment will be used, to show how they are being disempowered, and how to empower them instead. To support these claims, Robert D. Putnam and his theory of social capital will be used, to explain how the different kind of social relations people have, affects their empowerment/disempowerment process. Furthermore the assignment will contain one expert interview, and a focus group interview, to receive a wider understanding of this groups “lifeworld” and their fears related to the impact the reform will have upon their lives. Vores rapport vil forsøge at klargøre de sociale og humanitære konsekvenser, som den nye reform, “En del af fællesskabet”, vil have for fleksjobbere og førtidspensionister. Der er en frygt for at den nye reform vil disempower folk med nedsat arbejdsevne, og derved isolere flere fra denne befolkningsgruppe fra det øvrige samfund. I forsøget på at afdække disse konsekvenser, vil John Andersen’s transformativ empowerment teori anvendes, for at synliggøre at de bliver disempowered, og hvordan man i stedet for kan empower dem. For at undebygge disse påstande, vil Robert. D Putnams sociale kapital teori benyttes til, at forklare hvordan forskellige former for relationer som mennesker har til hinanden, påvirker deres empowerment/disempowerment proces. Endvidere vil rapporten indeholde et ekspertinterview samt fokusgruppeinterview, til at opnå en større forståelse for og et indblik i fleksjobberes og førtidspensionisters livsverden, og deres bange anelser i relation til, hvilken virkning den forestående reform, vil have på deres liv.

 • Other research product . 2020
  Open Access Danish
  Authors: 
  Hansen, Clara Selma Riis; Pedersen, Kathrine Møller Bak; Gamba, Rebecca Cohen; Lundsteen, Lasse Peter Myhre; Nielsen, Julie Emma Kolt;
  Publisher: RUC
  Country: Denmark
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.