Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
14 Research products, page 2 of 2

 • Other research products
 • FI
 • Finnish
 • Theseus
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mölsä, Henna;
  Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tavoitteena oli testata ontologisointia ja kuvata tämä prosessi. Tapauskohteeksi valittiin Astuvansalmen kallio ja sen kalliomaalaukset. Ontologisointi koski koko kalliota ja sen ympäristöä – ei ainoastaan kallion kalliomaalauksia. Ontologisointi toteutettiin aineistolähtöisesti ja vahvan semantiikan ontologisointiin pohjautuen CIDOC CRM –mallin avulla. Pääpaino tekemisessä oli oppimisessa tutkimusmenetelmien pohjautuessa reflektiiviseen oppimiseen ja dialogiin. Aiheen toimeksiantajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun Viva3-hanke. Prosessi koostui aloitus- ja määrittelyvaiheesta, toteutusvaiheesta ja arviointivaiheesta. Toteutusvaihe sisälsi aineiston kartoituksen, kuvien ja kuva-aiheiden kartoituksen, ontologisten suhteiden miettimisen tulkintoihin, kuvailuun, käsitemallinnukseen ja CIDOC CRM:ään liittyen sekä metatietoskeeman mallinnuksen. Ontologisointiprosessi dokumentointiin ja työvaiheet kuvattiin sanallisesti sekä hyödyntäen toimintamalleja ja kaaviota. Ontologisoinnissa mukana oleminen kehitti omaa asiantuntemusta eli oppimista tapahtui sekä ontologisointiin että kalliokuviin liittyen. Yhteistyö eri asiantuntijatahojen kanssa oli antoisaa. Omalta osaltani pääsin tavoitteisiini, vaikka hankkeen osalta toiminnallisen prototyypin tekeminen ja testaus jäi tekemättä. Metatietoskeeman osalta päästiin välivaiheeseen, CIDOC CRM –laajennusehdotus tehtiin ja moniperiytyvyyden osalta luotiin ontologiadokumentti. Ontologisointiprosessin kuvaus antaa tietoa simerkinomaisesti kuinka aineistolähtöinen vahvan semantiikan ontologisointi voi tapahtua ja mitä haasteita tällaiseen ontologisointiin liittyy. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää Mikkelin ammattikorkeakoulussa niin sähköisten palvelujen kehittämisessä kuin koulutuksen järjestämisessä. Tieto on sovellettavissa paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti kulttuuriaineiston ontologisointiprosesseissa. The purpose of this master’s thesis was to test ntologization and describe this process. The main object was to learn how ontologization proceeded and what challenges there were. In this case, ontologization based on strong semantics and the CIDOC CRM model and the point of view was material-oriented. The target was Astuvansalmi rock art site, the best known Finnish rock paintings site situated in Eastern Finland, Ristiina. The subject was assigned by the Viva3 project of Mikkeli University of Applied Sciences. In general, ontologization process consisted of definition, execution and evaluation stages. More specifically, the execution stage included the search and investigation of materials, rock paintings and the subject matters of rock paintings. The execution also included the discovery of ontological relations, a concept model and a metadata schema. The ontologization process was documented and the stages of the work were described both in writing and with the use of function models and a figure. The learning process developed my own expertise both in the field of ontologization and also in rock paintings. Especially cooperation with different experts was nteresting. On my behalf, I reached my goals, although all goals of the project were not reached. A functional prototype was not made and tested. The metadata schema reached only an intermediate stage but the CIDOC CRM extension proposal and ontology document were made. The description of the ontologization process gave example type information on carrying out materialbased ontologization with strong semantics. This information can be used in the development of electronic services of Mikkeli University of Applied Sciences and also for education purposes. In principle, this information can be applied locally, nationally and also internationally in ontologization processes in the field of cultural heritage.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Rahkola, Pia;
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Lahden ammattikorkeakoulu Kuvallisen viestinnän Koulutusohjelma PIA RAHKOLA: Aukkoja Hirviaidassa. Astuvansalmen Kalliomaalausten kohtaaminen Graafisen suunnittelun opinnäytetyö, 88 sivua Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyöni aiheena on Fennoskandian suurimman kalliomaalausalueen kohtaaminen. Toiminnallinen osuus opinnäytetyössäni käsittelee luontopolun opastejärjestelmää ja tien näyttämistä maalauskohteelle soveltaen kuvallisen viestinnän ja informaatiografiikan oppeja sekä tutustumista opastesuunnittelun lainalaisuuksiin materiaalien ja rakenteiden osalta. Lisäksi tarkastelen sitä osana alueen rakennettua ja luonnontilaista kulttuurimaisemaa ja peilaan sitä vastaaviin kohteisiin Suomessa ja maailmalla. Tavoitteeni on ollut tutustua opastesuunnitteluun ympäristössä – erityisesti luontokontekstissa – sekä ymmärtää opastesuunnittelun laaja-alaisuutta. Ensisijaisia tavoitteitani ovat olleet opastejärjestelmän suunnitelma ja presentaatiomateriaali opastejärjestelmästä, joka palvelisi suunnitelman toteutusta. Lisätavoitteina mainittakoon perinteisen luontopolkuopastejärjestelmän konventioiden kyseenalaistaminen ja uusien materiaalien hyödyntäminen. Opinnäytetyöni kirjallinen osuus sisältää myös pohdintaa kohteen kokonaisvaltaisemmasta kohtaamisesta ja sen potentiaaalin hyödyntämisestä palvelumuotoilun näkökulmasta. Lahti Universitys of Applied Sciences Degree Programme in Visual Communication PIA RAHKOLA: The Gaps in The Moose Proof Fence – Encountering the Fennoscandian Largest Rock Paintings. Bachelor´s Thesis in Graphic Design 88 pages Fall 2010 ABSTRACT Topic of this thesis is: Encountering the Largest Fenno-Scandinavian Palaeolithic Rock Paintings. The functional part of my thesis consists of devoloping a nature trail signage system, the way showing practice using visual communication- and informationgraphic doctrines,. sponding both in Finland and the sites abroad. Both the fundamentals of the materials and the structures utilised to create the signs will occur. In addition to exploring my signage system and its relationship to the built and natural state of the area, I will examine it in the context of the local cultural landscape, and compare it with corresponding sites in Finland and abroad. Goals: To learn about environmental graphic design - particularly in the context of nature - and to understand the way finding design in a wider perspective. Priorities have been to examine the explicit design of environmental signage system and create the presentation material utilised for the future implementation. To challenge traditional guided nature trail signage conventions and identify the possible use of new materials. The thesis also includes a written part of holistic thinking of the encounter from a service design point of view.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ravi, Juha;
  Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Pientaloihin liittyvän maanrakennuksen yhteydessä joudutaan joskus tilanteisiin, joissa ei ole mahdollista toteuttaa kaivantoa luiskattuna. Näissä tilanteissa kaivanto on toteutettava tuettuna, jotta varmistetaan riittävä työturvallisuus. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pientalojen maanrakennukseen soveltuva tukiseinäjärjestelmä. Työssä tutkittiin luiskattujen kaivantojen kaltevuuksia eri maalajeissa sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi perehdyttiin erilaisiin kaivantojen tukiseinäratkaisuihin. Lopuksi työssä on selostettu valitun tukiseinäjärjestelmän mitoitusperiaatteet. Työssä tultiin siihen ratkaisuun, että nykyisin käytössä olevat tukiseinäjärjestelmät ovat liian raskaita pientalotyömaille. Siten päädyttiin suunnittelemaan oma tukiseinäjärjestelmä, joka on kevyt ja nopea käyttää. Tämän opinnäytetyön tuloksena on yrityksellä käytössään sen tarpeita vastaava tukiseinäjärjestelmä. Yrityksen kannattaa edelleen tehdä kaivannot luiskattuina kustannusten vuoksi. Tukiseinäjärjestelmä kuitenkin mahdollistaa yrityksen toiminnan myös olosuhteissa, joissa se ei ole aiemmin voinut toteuttaa kaivantoa turvallisesti. In the process of making one-family houses several excavations are necessary. Some of them cannot be done without some kind of support wall. The subject of this thesis is development of a support wall system used in one-family house construction sites. The goal of this thesis was to create a supporting wall system that is easy to use and install. The support wall system will improve work safety and enables the company to work in more demanding conditions. First, the gradient of slope in different soil types was studied. Work safety aspects were also considered. Next, different kinds of support wall systems used today were compared. The conclusion was that there is no suitable support wall for one-family house construction sites. Finally a novel excavation support was designed. The new support wall system makes it possible for the company to do excavations safely and effectively. The company can now work in conditions where it has been impossible before.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Saarinen, Suvi;
  Publisher: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata perheen osallisuutta suomalaisessa psykiatrisen hoitotyön historiassa. Tässä historiallisessa kuvauksessa tavoitteena oli tuottaa ajallinen tarkastelu perheen osallisuuden muutoksesta. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää millä eri tavoin perheen osallisuus on ollut näkyvissä psykiatrisen hoitotyön historiassa ja millainen on ollut perheen osallisuus eri psykiatrisissa hoitoympäristöissä. Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa aineistona oli neljän suomalaisen psykiatrisen sairaalan historiikit. Nämä olivat Kellokosken, Nikkilän, Pitkäniemen ja Törnävän sairaaloiden historiikit. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Opinnäytetyössä havaittiin perheen osallisuuden hoitotyössä lisääntyneen vaiheittain 1950-luvulta lähtien. Erityisesti perhekeskeisen suuntautumisen myötä 1970-luvulta eteenpäin perhe on nähty osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Perhe on osallistunut psykiatrisen potilaan hoitoon eri hoitoympäristöissä niin kotioloissa kuin sairaalassakin. Varsinkin lasten– ja nuorten psykiatrisilla osastoilla perheen kanssa on tehty monipuolista yhteistyötä viime vuosikymmeninä. Perhehoito nousi aineistossa suureen näkyvyyteen suhteessa muuhun hoitotyöhön, jossa perhe oli mukana. Kyseinen hoito tapahtui muualla kuin omassa perheessä ja oli viime vuosisadan puoleen väliin paljon käytössä. Perheen osallisuus psykiatrisen hoitotyön historiassa vaihteli yleisten psykiatristen painotuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita ovat: millä eri tavoin perheen osallisuus on näkyvissä tämän päivän psykiatrisessa hoitotyössä tai millaista perheen osallisuuden olisi pitänyt olla psykiatrisen hoitotyön oppikirjojen mukaan. The aim of the thesis was to study family participation in the history of psychiatric nursing in Finland. Further divided into subtasks, the thesis studies the ways in which the different modes of participation family has served are visible in the recorded history of psychiatric nursing, and the different modes are also studies along the dimension of different contexts of psychiatric nursing. The thesis was constructed as a narrative literature review. Literature consisted of histories of four Finnish mental institutions, one volume each. These institutions were Kellokoski, Nikkilä, Pitkäniemi and Törnävä. Qualitive content analysis was the primary method of study. Different phases in the expansion of family participation in psychiatric nursing were identified from the 1950s onwards. One particular driver of this expansion was the family centered paradigm of the 1970, and thereafter family has been regarded as an integral part of holistic care. Family has participated in both in-patient and out-patient care - in the home, and in the institutions. The collaboration with the family has been especially multi-faceted in the care of children and juvenile in recent decades. Family care gained great visibility in relation to other forms of care in which families participated. This form of care took place in a different family from one’s own, and was widely applied until the 1950s. Modes of participation that family served in psychiatric nursing varied along the lines of general paradigm shifts in psychiatry. Suggestions areas for further study include, for example, the visibility of the participation of family in today’s psychiatric nursing, and the historical prescriptions from textbooks.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
14 Research products, page 2 of 2
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mölsä, Henna;
  Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tavoitteena oli testata ontologisointia ja kuvata tämä prosessi. Tapauskohteeksi valittiin Astuvansalmen kallio ja sen kalliomaalaukset. Ontologisointi koski koko kalliota ja sen ympäristöä – ei ainoastaan kallion kalliomaalauksia. Ontologisointi toteutettiin aineistolähtöisesti ja vahvan semantiikan ontologisointiin pohjautuen CIDOC CRM –mallin avulla. Pääpaino tekemisessä oli oppimisessa tutkimusmenetelmien pohjautuessa reflektiiviseen oppimiseen ja dialogiin. Aiheen toimeksiantajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun Viva3-hanke. Prosessi koostui aloitus- ja määrittelyvaiheesta, toteutusvaiheesta ja arviointivaiheesta. Toteutusvaihe sisälsi aineiston kartoituksen, kuvien ja kuva-aiheiden kartoituksen, ontologisten suhteiden miettimisen tulkintoihin, kuvailuun, käsitemallinnukseen ja CIDOC CRM:ään liittyen sekä metatietoskeeman mallinnuksen. Ontologisointiprosessi dokumentointiin ja työvaiheet kuvattiin sanallisesti sekä hyödyntäen toimintamalleja ja kaaviota. Ontologisoinnissa mukana oleminen kehitti omaa asiantuntemusta eli oppimista tapahtui sekä ontologisointiin että kalliokuviin liittyen. Yhteistyö eri asiantuntijatahojen kanssa oli antoisaa. Omalta osaltani pääsin tavoitteisiini, vaikka hankkeen osalta toiminnallisen prototyypin tekeminen ja testaus jäi tekemättä. Metatietoskeeman osalta päästiin välivaiheeseen, CIDOC CRM –laajennusehdotus tehtiin ja moniperiytyvyyden osalta luotiin ontologiadokumentti. Ontologisointiprosessin kuvaus antaa tietoa simerkinomaisesti kuinka aineistolähtöinen vahvan semantiikan ontologisointi voi tapahtua ja mitä haasteita tällaiseen ontologisointiin liittyy. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää Mikkelin ammattikorkeakoulussa niin sähköisten palvelujen kehittämisessä kuin koulutuksen järjestämisessä. Tieto on sovellettavissa paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti kulttuuriaineiston ontologisointiprosesseissa. The purpose of this master’s thesis was to test ntologization and describe this process. The main object was to learn how ontologization proceeded and what challenges there were. In this case, ontologization based on strong semantics and the CIDOC CRM model and the point of view was material-oriented. The target was Astuvansalmi rock art site, the best known Finnish rock paintings site situated in Eastern Finland, Ristiina. The subject was assigned by the Viva3 project of Mikkeli University of Applied Sciences. In general, ontologization process consisted of definition, execution and evaluation stages. More specifically, the execution stage included the search and investigation of materials, rock paintings and the subject matters of rock paintings. The execution also included the discovery of ontological relations, a concept model and a metadata schema. The ontologization process was documented and the stages of the work were described both in writing and with the use of function models and a figure. The learning process developed my own expertise both in the field of ontologization and also in rock paintings. Especially cooperation with different experts was nteresting. On my behalf, I reached my goals, although all goals of the project were not reached. A functional prototype was not made and tested. The metadata schema reached only an intermediate stage but the CIDOC CRM extension proposal and ontology document were made. The description of the ontologization process gave example type information on carrying out materialbased ontologization with strong semantics. This information can be used in the development of electronic services of Mikkeli University of Applied Sciences and also for education purposes. In principle, this information can be applied locally, nationally and also internationally in ontologization processes in the field of cultural heritage.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Rahkola, Pia;
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Lahden ammattikorkeakoulu Kuvallisen viestinnän Koulutusohjelma PIA RAHKOLA: Aukkoja Hirviaidassa. Astuvansalmen Kalliomaalausten kohtaaminen Graafisen suunnittelun opinnäytetyö, 88 sivua Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyöni aiheena on Fennoskandian suurimman kalliomaalausalueen kohtaaminen. Toiminnallinen osuus opinnäytetyössäni käsittelee luontopolun opastejärjestelmää ja tien näyttämistä maalauskohteelle soveltaen kuvallisen viestinnän ja informaatiografiikan oppeja sekä tutustumista opastesuunnittelun lainalaisuuksiin materiaalien ja rakenteiden osalta. Lisäksi tarkastelen sitä osana alueen rakennettua ja luonnontilaista kulttuurimaisemaa ja peilaan sitä vastaaviin kohteisiin Suomessa ja maailmalla. Tavoitteeni on ollut tutustua opastesuunnitteluun ympäristössä – erityisesti luontokontekstissa – sekä ymmärtää opastesuunnittelun laaja-alaisuutta. Ensisijaisia tavoitteitani ovat olleet opastejärjestelmän suunnitelma ja presentaatiomateriaali opastejärjestelmästä, joka palvelisi suunnitelman toteutusta. Lisätavoitteina mainittakoon perinteisen luontopolkuopastejärjestelmän konventioiden kyseenalaistaminen ja uusien materiaalien hyödyntäminen. Opinnäytetyöni kirjallinen osuus sisältää myös pohdintaa kohteen kokonaisvaltaisemmasta kohtaamisesta ja sen potentiaaalin hyödyntämisestä palvelumuotoilun näkökulmasta. Lahti Universitys of Applied Sciences Degree Programme in Visual Communication PIA RAHKOLA: The Gaps in The Moose Proof Fence – Encountering the Fennoscandian Largest Rock Paintings. Bachelor´s Thesis in Graphic Design 88 pages Fall 2010 ABSTRACT Topic of this thesis is: Encountering the Largest Fenno-Scandinavian Palaeolithic Rock Paintings. The functional part of my thesis consists of devoloping a nature trail signage system, the way showing practice using visual communication- and informationgraphic doctrines,. sponding both in Finland and the sites abroad. Both the fundamentals of the materials and the structures utilised to create the signs will occur. In addition to exploring my signage system and its relationship to the built and natural state of the area, I will examine it in the context of the local cultural landscape, and compare it with corresponding sites in Finland and abroad. Goals: To learn about environmental graphic design - particularly in the context of nature - and to understand the way finding design in a wider perspective. Priorities have been to examine the explicit design of environmental signage system and create the presentation material utilised for the future implementation. To challenge traditional guided nature trail signage conventions and identify the possible use of new materials. The thesis also includes a written part of holistic thinking of the encounter from a service design point of view.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ravi, Juha;
  Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Pientaloihin liittyvän maanrakennuksen yhteydessä joudutaan joskus tilanteisiin, joissa ei ole mahdollista toteuttaa kaivantoa luiskattuna. Näissä tilanteissa kaivanto on toteutettava tuettuna, jotta varmistetaan riittävä työturvallisuus. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pientalojen maanrakennukseen soveltuva tukiseinäjärjestelmä. Työssä tutkittiin luiskattujen kaivantojen kaltevuuksia eri maalajeissa sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi perehdyttiin erilaisiin kaivantojen tukiseinäratkaisuihin. Lopuksi työssä on selostettu valitun tukiseinäjärjestelmän mitoitusperiaatteet. Työssä tultiin siihen ratkaisuun, että nykyisin käytössä olevat tukiseinäjärjestelmät ovat liian raskaita pientalotyömaille. Siten päädyttiin suunnittelemaan oma tukiseinäjärjestelmä, joka on kevyt ja nopea käyttää. Tämän opinnäytetyön tuloksena on yrityksellä käytössään sen tarpeita vastaava tukiseinäjärjestelmä. Yrityksen kannattaa edelleen tehdä kaivannot luiskattuina kustannusten vuoksi. Tukiseinäjärjestelmä kuitenkin mahdollistaa yrityksen toiminnan myös olosuhteissa, joissa se ei ole aiemmin voinut toteuttaa kaivantoa turvallisesti. In the process of making one-family houses several excavations are necessary. Some of them cannot be done without some kind of support wall. The subject of this thesis is development of a support wall system used in one-family house construction sites. The goal of this thesis was to create a supporting wall system that is easy to use and install. The support wall system will improve work safety and enables the company to work in more demanding conditions. First, the gradient of slope in different soil types was studied. Work safety aspects were also considered. Next, different kinds of support wall systems used today were compared. The conclusion was that there is no suitable support wall for one-family house construction sites. Finally a novel excavation support was designed. The new support wall system makes it possible for the company to do excavations safely and effectively. The company can now work in conditions where it has been impossible before.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Saarinen, Suvi;
  Publisher: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata perheen osallisuutta suomalaisessa psykiatrisen hoitotyön historiassa. Tässä historiallisessa kuvauksessa tavoitteena oli tuottaa ajallinen tarkastelu perheen osallisuuden muutoksesta. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää millä eri tavoin perheen osallisuus on ollut näkyvissä psykiatrisen hoitotyön historiassa ja millainen on ollut perheen osallisuus eri psykiatrisissa hoitoympäristöissä. Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa aineistona oli neljän suomalaisen psykiatrisen sairaalan historiikit. Nämä olivat Kellokosken, Nikkilän, Pitkäniemen ja Törnävän sairaaloiden historiikit. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Opinnäytetyössä havaittiin perheen osallisuuden hoitotyössä lisääntyneen vaiheittain 1950-luvulta lähtien. Erityisesti perhekeskeisen suuntautumisen myötä 1970-luvulta eteenpäin perhe on nähty osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Perhe on osallistunut psykiatrisen potilaan hoitoon eri hoitoympäristöissä niin kotioloissa kuin sairaalassakin. Varsinkin lasten– ja nuorten psykiatrisilla osastoilla perheen kanssa on tehty monipuolista yhteistyötä viime vuosikymmeninä. Perhehoito nousi aineistossa suureen näkyvyyteen suhteessa muuhun hoitotyöhön, jossa perhe oli mukana. Kyseinen hoito tapahtui muualla kuin omassa perheessä ja oli viime vuosisadan puoleen väliin paljon käytössä. Perheen osallisuus psykiatrisen hoitotyön historiassa vaihteli yleisten psykiatristen painotuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita ovat: millä eri tavoin perheen osallisuus on näkyvissä tämän päivän psykiatrisessa hoitotyössä tai millaista perheen osallisuuden olisi pitänyt olla psykiatrisen hoitotyön oppikirjojen mukaan. The aim of the thesis was to study family participation in the history of psychiatric nursing in Finland. Further divided into subtasks, the thesis studies the ways in which the different modes of participation family has served are visible in the recorded history of psychiatric nursing, and the different modes are also studies along the dimension of different contexts of psychiatric nursing. The thesis was constructed as a narrative literature review. Literature consisted of histories of four Finnish mental institutions, one volume each. These institutions were Kellokoski, Nikkilä, Pitkäniemi and Törnävä. Qualitive content analysis was the primary method of study. Different phases in the expansion of family participation in psychiatric nursing were identified from the 1950s onwards. One particular driver of this expansion was the family centered paradigm of the 1970, and thereafter family has been regarded as an integral part of holistic care. Family has participated in both in-patient and out-patient care - in the home, and in the institutions. The collaboration with the family has been especially multi-faceted in the care of children and juvenile in recent decades. Family care gained great visibility in relation to other forms of care in which families participated. This form of care took place in a different family from one’s own, and was widely applied until the 1950s. Modes of participation that family served in psychiatric nursing varied along the lines of general paradigm shifts in psychiatry. Suggestions areas for further study include, for example, the visibility of the participation of family in today’s psychiatric nursing, and the historical prescriptions from textbooks.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.