Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
192 Research products, page 3 of 20

 • 2018-2022
 • Other ORP type
 • TR
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Can, Özge; Pınarcı, Cihat; Bayraktaroğlu, Selen;
  Country: Turkey

  Pulmoner sekestrasyon, nadiren erişkinlerde gözlenen konjenital bir akciğer malformasyonudur. Genellikle erken çocukluk çağında tanı konulur. İntra ve ekstralobar olmak üzere iki tipi vardır. Tanıda en önemli bulgu, sistemik arteryal sistemden köken alan arteri ve pulmoner veya sistemik venlere drene olan bir venöz yapısı olmasıdır. BT bulguları erişkin yaş grubunda pnömoni ya da kitle ile karışabilmektedir. Tanı için tipik lokalizasyon ve besleyici vasküler yapının BT anjiyografik demonstrasyonu önemlidir.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Famà, Fausto; Zhang, Daqi; Pontın, Alessandro; Makay, Özer; Tufano, Ralph P.; Kım, Hoon Yub; Dıonıgı, Gianlorenzo;
  Country: Turkey

  The transoral thyroidectomy (TT) is a feasible novel surgical procedure that does not need visible incisions, a truly cutaneous scar-free surgery. Inclusion criteria are (a) patients who have a ultrasonographically (US) estimated thyroid diameter not larger than 10 cm, (b) US estimated gland volume ?45 mL, (c) nodule size ?50 mm, (d) a benign tumor, such as a thyroid cyst, single-nodular goiter, or multinodular goiter, (e) follicular neoplasm, and (f ) papillary microcarcinoma without evidence of metastasis. the procedure is carried out through a three-port technique placed at the oral vestibule; one 10-mm port for a 30° endoscope and two additional 5-mm ports for dissecting and coagulating instruments. CO2 insufflation pressure is set at 6 mmHg. An anterior cervical subplatysmal space is created from the oral vestibule down to the sternal notch, laterally to the sternocleidomastoid muscle medial edges. TT is done fully endoscopically using conventional endoscopic instruments.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Tepeciklioğlu, Elem Eyrice; Tepeciklioğlu, Ali Onur; Ünal, Betül Aydoğan;
  Country: Turkey

  Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika yaklaşımında kamu diplomasisi araçları üzerinden geliştirilen faaliyetler önemli bir yer teşkil etmektedir. AK Parti hükümetinin yeni bölgelere açılım ve uluslararası etki alanını genişletme amaçlarına uygun olarak, özellikle Afrika gibi dış politikada daha önceden ihmal edilen bölgelerle ilişkilerin derinleşmesinde bu faaliyetlere büyük önem verdiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Sahra-altı Afrika’daki politika hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerini sistematik olarak incelemektir. Bu çerçevede bu ülke halklarının nezdinde tanınırlık ve bilinirlik kazanma ve onların tercih ve yaklaşımlarını etkileme amacı güden politika ve faaliyetler, etki sürelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetler olarak sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Türkiye’nin Afrika politikasına dair gittikçe büyüyen bir literatür olmakla birlikte kamu diplomasisi ayağına yapılan katkılar sınırlıdır. Çalışma; hem bu alana hem de kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkileri bakımından uluslararası kabul görmüş bir sınıflandırmayı uyarlayarak Türkçe literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Public diplomacy initiatives occupy a central place in Turkey’s recent foreign policy approach. In its efforts to increase Turkey’s say in world politics and to deepen relations especially with the previously-neglected regions including Africa, the incumbent government attaches great importance to public diplomacy activities. This study aims at systematically analyzing how Turkey uses these activities in Sub-Saharan Africa in order to achieve its foreign policy objectives. In this respect, public diplomacy strategies used in enhancing Turkey’s image and visibility in those countries and in influencing the preferences of their public have been classified as short, medium and long term activities. Although there is a still-evolving literature on Turkey’s Africa policy, the studies focusing on public diplomacy instruments is limited. This study, therefore, seeks to fill this gap in the extant literature by adopting an established classification approach used in measuring the effectiveness of public diplomacy activities.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kara, Mete; Koçanaoğulları, Hayriye; Zihni, Figen Yargucu; Karabulut, Gonca;
  Country: Turkey

  Psoriatic arthritis (PsA) is a clinically heterogeneous disease which can be seen in patients with psoriasis, affects the axial and peripheral joints and can involve skin, nail and enthesis. Therefore, PsA can be confused with many diseases. Skin involvement can be established after joint involvement in 15% of PsA patients. This creates difficulties in diagnosis and follow-up. We attempted to draw attention to the difficulties in the diagnosis of PsA in patients who present with polyarthritis and positive anti-cyclic citrullinated peptide (anti-ccp) antibody and also, we underline necessity of cautious and detailed history taking and good physical examination. Psoriatik artrit (PsA) aksiyal ve periferik eklemleri etkileyen, cilt, tırnak, entezis yerlerini tutabilen, psoriasis hastalarında görülebilen, klinik olarak heterojen bir hastalıktır. Bu nedenle de PsA birçok hastalık ile karışabilmektedir. Cilt tutulumu PsA hastalarının %15’inde eklem tutuluşundan sonra saptanabilmektedir. Bu da tanıda ve takipte zorluk yaratmaktadır. Periferik artrit ile başvuran ve anti siklik sitrüline peptit (anti-ccp) antikoru pozitif bir olgu ile PsA tanısının konulmasındaki zorluklara ve PsA’nın ayrıcı tanısını yapabilmek için de dikkatli ve detaylı bir anamnez ile iyi bir fizik muayene gerektiğine dikkat çekmeye çalıştık.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ertugay, Serkan; Kudsioğlu, Türkan; Şen, Taner;
  Country: Turkey

  Anemia, transfusion and bleeding independently increase the risk of complications and mortality in cardiac surgery. the main goals of patient blood management are to treat anemia, prevent bleeding, and optimize the use of blood products during the perioperative period. the benefit of this program has been confirmed in many studies and its utilization is strongly recommended by professional organizations. This consensus report has been prepared by the authors who are the task members appointed by the Turkish Society of Cardiovascular Surgery, Turkish Society of Cardiology (TSC), and Society of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care to raise the awareness of patient blood management. This report aims to summarize recommendations for all perioperative bloodconserving strategies in cardiac surgery. Anemi, transfüzyon ve kanama kalp cerrahisinde bağımsız olarak komplikasyon ve mortalite riskini artırır. Hasta kan yönetiminin başlıca amacı perioperatif dönemde aneminin tedavisi, kanamanın önlenmesi ve kan ürünü kullanımının optimize edilmesidir. Bu programın yararı birçok çalışmada kanıtlanmış olup, kullanımı birçok mesleki dernek tarafından önemle önerilmektedir. Bu uzlaşı raporu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği’nin çalışma grubu üyeleri tarafından hasta kan yönetimine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda, kalp cerrahisinde perioperatif dönemde kan koruyucu stratejilerin tümüne ilişkin öneriler özetlenmiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Taşbakan, Meltem Işıkgöz; Mermer, Sinan; Çavuşoğlu, Cengiz; Taşbakan, Mehmet Sezai; Mermut, Gülşen; Pullukçu, Hüsnü;
  Country: Turkey

  Tüberküloz, dünyada bilinen en eski hastalıklardan birisi olup, özellikle ülkemizde halen önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen anti-tüberküloz ilaçlara karşı oluşan direnç günümüzde de ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bildiride çok ilaca dirençli bir kemik-eklem tüberkülozu olgusu sunulmuştur. Tuberculosis is one of the oldest known diseases in the World, and it is still an important cause of mortality and morbidity in our country. Despite the improvements in diagnosis and treatment, resistance to anti-tuberculosis drugs still remains a serious problem. in this report, a multidrug-resistant bone-joint tuberculosis case was presented.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Tanıgör, Göksel; Koçanaoğulları, Hayriye; Zihni, Figen Yargucu; Karabulut, Gonca;
  Country: Turkey

  Dermatomiyozit, hem kas, hem de derinin tutulduğu bir sistemik otoimmün hastalıktır. Hastaların önemli bir kısmında altta bir malignite varlığı tespit edilebilmektedir. Birliktelik genellikle solid organ tümörleri olmakla beraber birçok malign neoplazi ile ilişkili olabilir. Bu nedenle hastalarda sadece hastalık yönetiminin gerçekleştirilmesi değil, sistemik açıdan da detaylı bir şekilde taranması ve gelecekte de bu açıdan izlenmesi önemlidir. Sunulacak olgu bahsettiğimiz birlikteliğe bir örnek teşkil etmektedir. Dermatomyositis is a systemic autoimmune disease involving both muscle and skin. The presence of a malignancy in a portion of the patients can be detected. The association is usually associated with solid organ tumors but may also be associated with many malignant neoplasms. Thus, it is important not only to carry out disease management in patients, but also to systematically examine them in detail and monitor them in the future. The case to be presented is an example of the relationship that has been mentioned.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ayışığı, Melisa; Yalçın, H. Tansel; Aktaş, Yıldız Lale;
  Country: Turkey

  Silver nanoparticles (AgNPs) are popular consumer product additives due to their well-known antimicrobial properties. Nowadays, their usage has increased after the emergence of green synthesis method with less toxicity than conventional methods. In this study, we aimed to reveal the antimicrobial potential of phytosynthesized AgNP by Laurus nobilis L. extracts against different Gram-positive, Gram-negative bacteria as well as Candida albicans ATCC 10231. Phyto-synthesized AgNPs were characterized by scanning electron microscopy, zeta size-potential analysis, UV-Visible spectroscopy and FT-IR analysis. The results showed that the size of AgNP was 50 nm and coated by phyto-constituents such as phenolic compounds according to FT-IR results. The antimicrobial activity of AgNP was determined by MIC and MBC tests. The results pointed that green synthesized AgNPs are effective against various microorganisms.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Eskitaş, Nihan;
  Country: Turkey

  Interaction with Western genres in Turks, begins with the sultans of the Ottoman Empire who adopted westernization policy and in the ongoing process, it is seen that all kinds of acts_ cultural, military, political and artistic_ were shaped in line with the personality and ideals of the sultans in the Ottoman Empire with a monarchical structure. The resources reveal that all types of Western music theater genres had been performed since the Tanzimat period in the Ottoman Empire where the first opera was performed during Selim III's sultanate. It is seen that opera performances came into question in the course of time. Being the only entertainment of the people, it is understood that these performances became very popular for the day. The operetta communities founded during this period were examined taking into consideration that the operettas’ turning into a popular cultural element and their songs sang in these performances becoming the musical habit of a large audience may have affected Turkish music and its performances. In the article which gives information about the opera and operetta types in terms of their development in Europe and Ottoman Empire by historical method, the similarities and differences between the Halk Opereti Topluluğu (Public Operetta Company) and the other operetta groups were demonstrated by comparison method, the company’s place in the Turkish music history was discussed using the data that allows musical interpretation. Türklerde Batılı türler ile etkileşim, Osmanlı Devleti'nin batılılaşma politikası sürdüren padişahlar döneminde başlar ve devam eden süreçte, monarşik yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde, kültürel, askeri, siyasal, sanatsal vb. her türden edimlerin de padişahların kişiliği ve idealleri doğrultusunda şekillendiği görülür. İlk defa III. Selim döneminde opera sahnelenen Osmanlı Devleti'nde, Tanzimat Dönemi'nden itibaren her türden Batılı müzikli tiyatro türünün sahnelendiğine kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Zaman içinde operet türünde de temsillerin verildiği görülmektedir. Bu temsillerin gittikçe yoğunlaşması ve neredeyse halkın tek eğlence aracı olması sebebiyle, oldukça rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Popüler kültür ögesi haline gelen Operetlerin ve bu temsillerde icra edilen şarkıların, büyük bir seyirci kitlesinin müziksel alışkanlığına dönüşmesi, müziksel edimlere ve dolayısıyla da Türk müziğine etkisi olabileceği düşünülerek bu dönemde kurulmuş operet toplulukları incelenmiştir. Tarihsel yöntemle Avrupa'daki ve Osmanlı Devleti'ndeki gelişimi bakımından opera ve operet türleri ile ilgili bilgiler verilen makalede, karşılaştırma yöntemiyle diğer operet toplulukları ile Halk Opereti Topluluğu arasında benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmuş, müziksel yoruma izin veren verilerden faydalanılarak Türk müziği tarihi açısından Halk Opereti Topluluğu'nun yeri tartışılmıştır.

 • Open Access English
  Authors: 
  Şenol, Serdar Gökhan; Eroğlu, Volkan; Pelit, Nazlı Bahar; Bozyel, Duygu;
  Country: Turkey

  Ekimia ozcan-secmenii Şenol & Eroğlu sp. nov. (Apiaceae) is described from SW Turkey. E. ozcan-secmenii differs from its close affinity, E. bornmuelleri, by life form (monocarpic), petal and bracteole morphology, and mericarp features. These data were more supported by the results of nrDNA ITS sequences. the ML tree depicted based on phylogenetic studies aimed to reveal the closeness of the Laserpitium and Prangos species as well as the location the affinity of species in the genus Ekimia. the taxonomic situation of Prangos hulusi was also evaluated based on nrDNA ITS sequences. Since E. ozcan-secmenii is distributed in Sami Soydam Sandalcık hydroelectric power plant in Acıpayam, Denizli, the population is threatening by flooding. Therefore, conservation programs are urgently recommended.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
192 Research products, page 3 of 20
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Can, Özge; Pınarcı, Cihat; Bayraktaroğlu, Selen;
  Country: Turkey

  Pulmoner sekestrasyon, nadiren erişkinlerde gözlenen konjenital bir akciğer malformasyonudur. Genellikle erken çocukluk çağında tanı konulur. İntra ve ekstralobar olmak üzere iki tipi vardır. Tanıda en önemli bulgu, sistemik arteryal sistemden köken alan arteri ve pulmoner veya sistemik venlere drene olan bir venöz yapısı olmasıdır. BT bulguları erişkin yaş grubunda pnömoni ya da kitle ile karışabilmektedir. Tanı için tipik lokalizasyon ve besleyici vasküler yapının BT anjiyografik demonstrasyonu önemlidir.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Famà, Fausto; Zhang, Daqi; Pontın, Alessandro; Makay, Özer; Tufano, Ralph P.; Kım, Hoon Yub; Dıonıgı, Gianlorenzo;
  Country: Turkey

  The transoral thyroidectomy (TT) is a feasible novel surgical procedure that does not need visible incisions, a truly cutaneous scar-free surgery. Inclusion criteria are (a) patients who have a ultrasonographically (US) estimated thyroid diameter not larger than 10 cm, (b) US estimated gland volume ?45 mL, (c) nodule size ?50 mm, (d) a benign tumor, such as a thyroid cyst, single-nodular goiter, or multinodular goiter, (e) follicular neoplasm, and (f ) papillary microcarcinoma without evidence of metastasis. the procedure is carried out through a three-port technique placed at the oral vestibule; one 10-mm port for a 30° endoscope and two additional 5-mm ports for dissecting and coagulating instruments. CO2 insufflation pressure is set at 6 mmHg. An anterior cervical subplatysmal space is created from the oral vestibule down to the sternal notch, laterally to the sternocleidomastoid muscle medial edges. TT is done fully endoscopically using conventional endoscopic instruments.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Tepeciklioğlu, Elem Eyrice; Tepeciklioğlu, Ali Onur; Ünal, Betül Aydoğan;
  Country: Turkey

  Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika yaklaşımında kamu diplomasisi araçları üzerinden geliştirilen faaliyetler önemli bir yer teşkil etmektedir. AK Parti hükümetinin yeni bölgelere açılım ve uluslararası etki alanını genişletme amaçlarına uygun olarak, özellikle Afrika gibi dış politikada daha önceden ihmal edilen bölgelerle ilişkilerin derinleşmesinde bu faaliyetlere büyük önem verdiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Sahra-altı Afrika’daki politika hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerini sistematik olarak incelemektir. Bu çerçevede bu ülke halklarının nezdinde tanınırlık ve bilinirlik kazanma ve onların tercih ve yaklaşımlarını etkileme amacı güden politika ve faaliyetler, etki sürelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetler olarak sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Türkiye’nin Afrika politikasına dair gittikçe büyüyen bir literatür olmakla birlikte kamu diplomasisi ayağına yapılan katkılar sınırlıdır. Çalışma; hem bu alana hem de kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkileri bakımından uluslararası kabul görmüş bir sınıflandırmayı uyarlayarak Türkçe literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Public diplomacy initiatives occupy a central place in Turkey’s recent foreign policy approach. In its efforts to increase Turkey’s say in world politics and to deepen relations especially with the previously-neglected regions including Africa, the incumbent government attaches great importance to public diplomacy activities. This study aims at systematically analyzing how Turkey uses these activities in Sub-Saharan Africa in order to achieve its foreign policy objectives. In this respect, public diplomacy strategies used in enhancing Turkey’s image and visibility in those countries and in influencing the preferences of their public have been classified as short, medium and long term activities. Although there is a still-evolving literature on Turkey’s Africa policy, the studies focusing on public diplomacy instruments is limited. This study, therefore, seeks to fill this gap in the extant literature by adopting an established classification approach used in measuring the effectiveness of public diplomacy activities.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kara, Mete; Koçanaoğulları, Hayriye; Zihni, Figen Yargucu; Karabulut, Gonca;
  Country: Turkey

  Psoriatic arthritis (PsA) is a clinically heterogeneous disease which can be seen in patients with psoriasis, affects the axial and peripheral joints and can involve skin, nail and enthesis. Therefore, PsA can be confused with many diseases. Skin involvement can be established after joint involvement in 15% of PsA patients. This creates difficulties in diagnosis and follow-up. We attempted to draw attention to the difficulties in the diagnosis of PsA in patients who present with polyarthritis and positive anti-cyclic citrullinated peptide (anti-ccp) antibody and also, we underline necessity of cautious and detailed history taking and good physical examination. Psoriatik artrit (PsA) aksiyal ve periferik eklemleri etkileyen, cilt, tırnak, entezis yerlerini tutabilen, psoriasis hastalarında görülebilen, klinik olarak heterojen bir hastalıktır. Bu nedenle de PsA birçok hastalık ile karışabilmektedir. Cilt tutulumu PsA hastalarının %15’inde eklem tutuluşundan sonra saptanabilmektedir. Bu da tanıda ve takipte zorluk yaratmaktadır. Periferik artrit ile başvuran ve anti siklik sitrüline peptit (anti-ccp) antikoru pozitif bir olgu ile PsA tanısının konulmasındaki zorluklara ve PsA’nın ayrıcı tanısını yapabilmek için de dikkatli ve detaylı bir anamnez ile iyi bir fizik muayene gerektiğine dikkat çekmeye çalıştık.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ertugay, Serkan; Kudsioğlu, Türkan; Şen, Taner;
  Country: Turkey

  Anemia, transfusion and bleeding independently increase the risk of complications and mortality in cardiac surgery. the main goals of patient blood management are to treat anemia, prevent bleeding, and optimize the use of blood products during the perioperative period. the benefit of this program has been confirmed in many studies and its utilization is strongly recommended by professional organizations. This consensus report has been prepared by the authors who are the task members appointed by the Turkish Society of Cardiovascular Surgery, Turkish Society of Cardiology (TSC), and Society of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care to raise the awareness of patient blood management. This report aims to summarize recommendations for all perioperative bloodconserving strategies in cardiac surgery. Anemi, transfüzyon ve kanama kalp cerrahisinde bağımsız olarak komplikasyon ve mortalite riskini artırır. Hasta kan yönetiminin başlıca amacı perioperatif dönemde aneminin tedavisi, kanamanın önlenmesi ve kan ürünü kullanımının optimize edilmesidir. Bu programın yararı birçok çalışmada kanıtlanmış olup, kullanımı birçok mesleki dernek tarafından önemle önerilmektedir. Bu uzlaşı raporu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği’nin çalışma grubu üyeleri tarafından hasta kan yönetimine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda, kalp cerrahisinde perioperatif dönemde kan koruyucu stratejilerin tümüne ilişkin öneriler özetlenmiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Taşbakan, Meltem Işıkgöz; Mermer, Sinan; Çavuşoğlu, Cengiz; Taşbakan, Mehmet Sezai; Mermut, Gülşen; Pullukçu, Hüsnü;
  Country: Turkey

  Tüberküloz, dünyada bilinen en eski hastalıklardan birisi olup, özellikle ülkemizde halen önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen anti-tüberküloz ilaçlara karşı oluşan direnç günümüzde de ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bildiride çok ilaca dirençli bir kemik-eklem tüberkülozu olgusu sunulmuştur. Tuberculosis is one of the oldest known diseases in the World, and it is still an important cause of mortality and morbidity in our country. Despite the improvements in diagnosis and treatment, resistance to anti-tuberculosis drugs still remains a serious problem. in this report, a multidrug-resistant bone-joint tuberculosis case was presented.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Tanıgör, Göksel; Koçanaoğulları, Hayriye; Zihni, Figen Yargucu; Karabulut, Gonca;
  Country: Turkey

  Dermatomiyozit, hem kas, hem de derinin tutulduğu bir sistemik otoimmün hastalıktır. Hastaların önemli bir kısmında altta bir malignite varlığı tespit edilebilmektedir. Birliktelik genellikle solid organ tümörleri olmakla beraber birçok malign neoplazi ile ilişkili olabilir. Bu nedenle hastalarda sadece hastalık yönetiminin gerçekleştirilmesi değil, sistemik açıdan da detaylı bir şekilde taranması ve gelecekte de bu açıdan izlenmesi önemlidir. Sunulacak olgu bahsettiğimiz birlikteliğe bir örnek teşkil etmektedir. Dermatomyositis is a systemic autoimmune disease involving both muscle and skin. The presence of a malignancy in a portion of the patients can be detected. The association is usually associated with solid organ tumors but may also be associated with many malignant neoplasms. Thus, it is important not only to carry out disease management in patients, but also to systematically examine them in detail and monitor them in the future. The case to be presented is an example of the relationship that has been mentioned.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ayışığı, Melisa; Yalçın, H. Tansel; Aktaş, Yıldız Lale;
  Country: Turkey

  Silver nanoparticles (AgNPs) are popular consumer product additives due to their well-known antimicrobial properties. Nowadays, their usage has increased after the emergence of green synthesis method with less toxicity than conventional methods. In this study, we aimed to reveal the antimicrobial potential of phytosynthesized AgNP by Laurus nobilis L. extracts against different Gram-positive, Gram-negative bacteria as well as Candida albicans ATCC 10231. Phyto-synthesized AgNPs were characterized by scanning electron microscopy, zeta size-potential analysis, UV-Visible spectroscopy and FT-IR analysis. The results showed that the size of AgNP was 50 nm and coated by phyto-constituents such as phenolic compounds according to FT-IR results. The antimicrobial activity of AgNP was determined by MIC and MBC tests. The results pointed that green synthesized AgNPs are effective against various microorganisms.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Eskitaş, Nihan;
  Country: Turkey

  Interaction with Western genres in Turks, begins with the sultans of the Ottoman Empire who adopted westernization policy and in the ongoing process, it is seen that all kinds of acts_ cultural, military, political and artistic_ were shaped in line with the personality and ideals of the sultans in the Ottoman Empire with a monarchical structure. The resources reveal that all types of Western music theater genres had been performed since the Tanzimat period in the Ottoman Empire where the first opera was performed during Selim III's sultanate. It is seen that opera performances came into question in the course of time. Being the only entertainment of the people, it is understood that these performances became very popular for the day. The operetta communities founded during this period were examined taking into consideration that the operettas’ turning into a popular cultural element and their songs sang in these performances becoming the musical habit of a large audience may have affected Turkish music and its performances. In the article which gives information about the opera and operetta types in terms of their development in Europe and Ottoman Empire by historical method, the similarities and differences between the Halk Opereti Topluluğu (Public Operetta Company) and the other operetta groups were demonstrated by comparison method, the company’s place in the Turkish music history was discussed using the data that allows musical interpretation. Türklerde Batılı türler ile etkileşim, Osmanlı Devleti'nin batılılaşma politikası sürdüren padişahlar döneminde başlar ve devam eden süreçte, monarşik yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde, kültürel, askeri, siyasal, sanatsal vb. her türden edimlerin de padişahların kişiliği ve idealleri doğrultusunda şekillendiği görülür. İlk defa III. Selim döneminde opera sahnelenen Osmanlı Devleti'nde, Tanzimat Dönemi'nden itibaren her türden Batılı müzikli tiyatro türünün sahnelendiğine kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Zaman içinde operet türünde de temsillerin verildiği görülmektedir. Bu temsillerin gittikçe yoğunlaşması ve neredeyse halkın tek eğlence aracı olması sebebiyle, oldukça rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Popüler kültür ögesi haline gelen Operetlerin ve bu temsillerde icra edilen şarkıların, büyük bir seyirci kitlesinin müziksel alışkanlığına dönüşmesi, müziksel edimlere ve dolayısıyla da Türk müziğine etkisi olabileceği düşünülerek bu dönemde kurulmuş operet toplulukları incelenmiştir. Tarihsel yöntemle Avrupa'daki ve Osmanlı Devleti'ndeki gelişimi bakımından opera ve operet türleri ile ilgili bilgiler verilen makalede, karşılaştırma yöntemiyle diğer operet toplulukları ile Halk Opereti Topluluğu arasında benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmuş, müziksel yoruma izin veren verilerden faydalanılarak Türk müziği tarihi açısından Halk Opereti Topluluğu'nun yeri tartışılmıştır.

 • Open Access English
  Authors: 
  Şenol, Serdar Gökhan; Eroğlu, Volkan; Pelit, Nazlı Bahar; Bozyel, Duygu;
  Country: Turkey

  Ekimia ozcan-secmenii Şenol & Eroğlu sp. nov. (Apiaceae) is described from SW Turkey. E. ozcan-secmenii differs from its close affinity, E. bornmuelleri, by life form (monocarpic), petal and bracteole morphology, and mericarp features. These data were more supported by the results of nrDNA ITS sequences. the ML tree depicted based on phylogenetic studies aimed to reveal the closeness of the Laserpitium and Prangos species as well as the location the affinity of species in the genus Ekimia. the taxonomic situation of Prangos hulusi was also evaluated based on nrDNA ITS sequences. Since E. ozcan-secmenii is distributed in Sami Soydam Sandalcık hydroelectric power plant in Acıpayam, Denizli, the population is threatening by flooding. Therefore, conservation programs are urgently recommended.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.