Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
22 Research products, page 1 of 3

 • Internal report

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Country: Greece

  59 σ. Περιλαμβάνει πίνακες. Περιλαμβάνει τους επιχειρησιακούς στόχους και τα επιτεύγματα που τέθηκαν και επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2002.

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Country: Greece

  59 σ. Περιλαμβάνει πίνακες. Περιλαμβάνει τους επιχειρησιακούς στόχους και τα επιτεύγματα που τέθηκαν και επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2003.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Maury Pertuz, Augusto;
  Publisher: Universidad de la Costa

  La finalidad general de esta investigación es llevar a cabo un diagnóstico sobre el impacto ambiental resultado de las obras de construcción en la ciudad de Barranquilla, apoyados en metodologías de evaluación que permitan clasificar y priorizar los factores, así mismo explicar cómo se originan y las consecuencias que pueden causar. Se valorarán cuantitativamente o cualitativamente según el caso, definiéndose la magnitud del impacto, sea positivo o negativo. Una vez expuestos los conceptos de Arquitectura Ecológica y Construcción Sostenible, es clara la relación de reciprocidad que guardan, y a su vez, la importancia vital que tienen dentro del desarrollo físico de una ciudad, que quiera afianzar esta armonía con su entorno ambiental. La relación se basa en que mientras al hablar de una Construcción Sostenible se refiere a cuestiones técnicas muy específicas en temas como materiales de construcción, manejo de recursos energéticos y procedimientos constructivos; el hablar de Arquitectura Ecológica incluye intrínsecamente estas temáticas, pero a su vez se tiene una perspectiva más amplia en diseñar proyectos edificables que valoren y den la importancia que se merece el mantener un entorno ambiental urbano sano, para el beneficio de sus ciudadanos ya sea en aspectos de salud, paisaje, economía, movilidad, habitabilidad, entre otros. The general purpose of this investigation is to carry out a diagnosis on the environmental impact resulted from the works of construction in the city of Barranquilla, rested on methodologies of evaluation that allow to classify and prioritize the factors, likewise tell how they originate and the consequences that they can cause. They will be valued quantitatively or qualitatively according to the case, the magnitude of the impact being defined, be positive or negative. As soon as there were exhibited the concepts of Ecological Architecture and Sustainable Construction, there is clear the relation of reciprocity that they keep, and in turn, the vital importance that they have inside the physical development of a city, which wants to strengthen this harmony with its environmental environment. The relation is based in that while, on having spoken about a Sustainable Construction, it refers to very specific technical questions in topics as building materials, handling of energy resources and constructive procedures; speaking about Ecological Architecture includes intrinsically these subject-matters, but in turn a wider perspective is had in designing projects edificables that value and give the importance that it deserves maintaining a healthy urban environmental environment, for the benefit of its citizens be already in aspects of health, scenery, economy, mobility, habitability, between others.

 • Publication . Internal report . 2008
  Open Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Kallivretakis, Leonidas;
  Publisher: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 2η έκδοση=Institute for Neohellenic Research,National Hellenic Research Foundation, 2nd edition
  Country: Greece

  20 p.;12 maps → 28 p.; 19 maps Το υπόμνημα αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1996, αμέσως μόλις ξέσπασε η κρίση των Ιμίων. Χρησιμοποιώντας τεκμηριωτικό υλικό από την ιστορική γεωγραφία, τη διοικητική και διπλωματική ιστορία και πλήθος διεθνών χαρτών ποικίλης προέλευσης, απέβλεπε σε μια άμεση και έγκυρη ενημέρωση γύρω από το ζήτημα των Ελληνικών νησίδων του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, η αμφισβήτηση του καθεστώτος των οποίων από την Τουρκία οδήγησε σε κρίση τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. This report was published for the first time in 1996, shortly after the so-called “Imia crisis”. Using scientific documentation from historical geography, administrative and diplomatic history and a multitude of international maps from various sources, the report provides direct and authoritative information on the Greek islets of the southeastern Aegean Sea, whose status was contested by Turkey, leading to a crisis of the Greek-Turkish relations.

 • Publication . Internal report . 2021
  Closed Access Spanish; Castilian
  Publisher: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2021
  Country: Colombia

  Informe Compendio por cada una de las Facultades de la Universidad correspondientes al periodo 2021-I con el fin de dar a conocer a la comunidad universitaria las actividades ejecutadas por Bienestar Universitario en cada una de ellas.

 • Publication . Internal report . 2020
  Open Access Spanish; Castilian
  Publisher: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2020
  Country: Colombia

  Semblanza de acciones de divulgación y promoción realizadas durante el año 2020, en el marco del protocolo POAV, el objetivo es socializar y dar a conocer a toda la comunidad universitaria lo relacionado al POAV.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Sánchez Beltrán, Ruth Andrea;
  Publisher: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
  Country: Colombia

  Spa: El trabajo presenta el desarrollo de una propuesta de organización del fondo documental acumulado de la Gobernación del Tolima, no solo con miras al cumplimientode la normatividad vigente, si no también como parte del ejercicio práctico que permita, desde los aspectos profesionales aportar a la normalización de la gestión documental en una entidad. Bibliografía y webgrafía: páginas 108-109. Especialista en Archivistica Especialización

 • Publication . Internal report . 2020
  Open Access Spanish; Castilian
  Publisher: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2020
  Country: Colombia

  Presentación de acciones previstas (formulación de planes de mejoramiento) y resultados (socialización y conformación de los equipos de trabajo para facultades y unidades, taller de capacitación en inclusión dirigida a equipos de trabajo). Con el fin de dar a conocer a la comunidad universitaria las acciones planteadas y realizadas.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
22 Research products, page 1 of 3
 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Country: Greece

  59 σ. Περιλαμβάνει πίνακες. Περιλαμβάνει τους επιχειρησιακούς στόχους και τα επιτεύγματα που τέθηκαν και επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2002.

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Country: Greece

  59 σ. Περιλαμβάνει πίνακες. Περιλαμβάνει τους επιχειρησιακούς στόχους και τα επιτεύγματα που τέθηκαν και επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2003.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Maury Pertuz, Augusto;
  Publisher: Universidad de la Costa

  La finalidad general de esta investigación es llevar a cabo un diagnóstico sobre el impacto ambiental resultado de las obras de construcción en la ciudad de Barranquilla, apoyados en metodologías de evaluación que permitan clasificar y priorizar los factores, así mismo explicar cómo se originan y las consecuencias que pueden causar. Se valorarán cuantitativamente o cualitativamente según el caso, definiéndose la magnitud del impacto, sea positivo o negativo. Una vez expuestos los conceptos de Arquitectura Ecológica y Construcción Sostenible, es clara la relación de reciprocidad que guardan, y a su vez, la importancia vital que tienen dentro del desarrollo físico de una ciudad, que quiera afianzar esta armonía con su entorno ambiental. La relación se basa en que mientras al hablar de una Construcción Sostenible se refiere a cuestiones técnicas muy específicas en temas como materiales de construcción, manejo de recursos energéticos y procedimientos constructivos; el hablar de Arquitectura Ecológica incluye intrínsecamente estas temáticas, pero a su vez se tiene una perspectiva más amplia en diseñar proyectos edificables que valoren y den la importancia que se merece el mantener un entorno ambiental urbano sano, para el beneficio de sus ciudadanos ya sea en aspectos de salud, paisaje, economía, movilidad, habitabilidad, entre otros. The general purpose of this investigation is to carry out a diagnosis on the environmental impact resulted from the works of construction in the city of Barranquilla, rested on methodologies of evaluation that allow to classify and prioritize the factors, likewise tell how they originate and the consequences that they can cause. They will be valued quantitatively or qualitatively according to the case, the magnitude of the impact being defined, be positive or negative. As soon as there were exhibited the concepts of Ecological Architecture and Sustainable Construction, there is clear the relation of reciprocity that they keep, and in turn, the vital importance that they have inside the physical development of a city, which wants to strengthen this harmony with its environmental environment. The relation is based in that while, on having spoken about a Sustainable Construction, it refers to very specific technical questions in topics as building materials, handling of energy resources and constructive procedures; speaking about Ecological Architecture includes intrinsically these subject-matters, but in turn a wider perspective is had in designing projects edificables that value and give the importance that it deserves maintaining a healthy urban environmental environment, for the benefit of its citizens be already in aspects of health, scenery, economy, mobility, habitability, between others.

 • Publication . Internal report . 2008
  Open Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Kallivretakis, Leonidas;
  Publisher: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 2η έκδοση=Institute for Neohellenic Research,National Hellenic Research Foundation, 2nd edition
  Country: Greece

  20 p.;12 maps → 28 p.; 19 maps Το υπόμνημα αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1996, αμέσως μόλις ξέσπασε η κρίση των Ιμίων. Χρησιμοποιώντας τεκμηριωτικό υλικό από την ιστορική γεωγραφία, τη διοικητική και διπλωματική ιστορία και πλήθος διεθνών χαρτών ποικίλης προέλευσης, απέβλεπε σε μια άμεση και έγκυρη ενημέρωση γύρω από το ζήτημα των Ελληνικών νησίδων του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, η αμφισβήτηση του καθεστώτος των οποίων από την Τουρκία οδήγησε σε κρίση τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. This report was published for the first time in 1996, shortly after the so-called “Imia crisis”. Using scientific documentation from historical geography, administrative and diplomatic history and a multitude of international maps from various sources, the report provides direct and authoritative information on the Greek islets of the southeastern Aegean Sea, whose status was contested by Turkey, leading to a crisis of the Greek-Turkish relations.

 • Publication . Internal report . 2021
  Closed Access Spanish; Castilian
  Publisher: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2021
  Country: Colombia

  Informe Compendio por cada una de las Facultades de la Universidad correspondientes al periodo 2021-I con el fin de dar a conocer a la comunidad universitaria las actividades ejecutadas por Bienestar Universitario en cada una de ellas.

 • Publication . Internal report . 2020
  Open Access Spanish; Castilian
  Publisher: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2020
  Country: Colombia

  Semblanza de acciones de divulgación y promoción realizadas durante el año 2020, en el marco del protocolo POAV, el objetivo es socializar y dar a conocer a toda la comunidad universitaria lo relacionado al POAV.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Sánchez Beltrán, Ruth Andrea;
  Publisher: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
  Country: Colombia

  Spa: El trabajo presenta el desarrollo de una propuesta de organización del fondo documental acumulado de la Gobernación del Tolima, no solo con miras al cumplimientode la normatividad vigente, si no también como parte del ejercicio práctico que permita, desde los aspectos profesionales aportar a la normalización de la gestión documental en una entidad. Bibliografía y webgrafía: páginas 108-109. Especialista en Archivistica Especialización

 • Publication . Internal report . 2020
  Open Access Spanish; Castilian
  Publisher: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2020
  Country: Colombia

  Presentación de acciones previstas (formulación de planes de mejoramiento) y resultados (socialización y conformación de los equipos de trabajo para facultades y unidades, taller de capacitación en inclusión dirigida a equipos de trabajo). Con el fin de dar a conocer a la comunidad universitaria las acciones planteadas y realizadas.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.