Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
1,014 Research products

 • 2014-2023
 • Doctoral thesis
 • LV

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Studente, Aija;

  Promocijas darba mērķis ir pētīt vispārizglītojošā internātpamatskolā dzīvojošo pusaudžu dzīvesdarbības prasmes un izstrādāt teorētiski pamatotu pedagoģiskās darbības modeli dzīvesdarbības prasmju apguvei, to eksperimentāli pārbaudīt. Pētījuma aktualitāti nosaka fakts, ka internātpamatskolas pedagoģiskais process nav pētīts, internātskolu praksē nav konsekventas izpratnes par to, kā dzīvesdarbības prasmju apguvi savienot ar mācību un audzināšanas procesu, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu dzīvesdarbības prasmju apguves kritēriju un rādītāju nepieciešamība skolu (internātpamatskolu) pedagoģijas teorijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē darbības, dzīvesdarbības būtību un konkretizē jēdzienu dzīvesdarbības prasmes. Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata atklāta dzīvesdarbības prasmju veidošanās darbībā, tās objektīvie un subjektīvie komponenti, pamatojot dzīvesdarbības prasmju nepieciešamību internātpamatskolā, kas nosaka tālāko skolēnu sekmīgu dzīvesdarbību. Definēti subjektīvie sekmīgu dzīvesdarbību veicinošie faktori: motivētība, mērķtiecība, patstāvība, pašattīstība. Promocijas darbā atklāti pedagoģiskie nosacījumi pusaudžu dzīvesdarbības prasmju sekmīgai attīstībai vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma gaitā izstrādāta un empīriski pārbaudīta dzīvesdarbības prasmju veidošanās procesuālā struktūra, dzīvesdarbības prasmju kritēriji un rādītāji. Izveidots teorētiski pamatots dzīvesdarbības prasmju apguves modelis pusaudžiem, noteikti tā nozīmīgākie struktūrkomponenti, akcentējot ģimeniskuma un sadarbības nozīmi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina aizvirzīto hipotēzi par dzīvesdarbības prasmju apguvi internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido Balvu novada Tilžas internātpamatskolas, Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskolas, Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolas un Jēkabpils novada Biržu internātpamatskolas 140 skolēni un 69 skolotāji. Promocijas darbu veido divas daļas, nobeigums, literatūras saraksts un pielikumi. Darba pamatteksts izklāstīts uz 156 lappusēm, to ilustrē 36 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti 307 izdevumu nosaukumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Pievienots 21 pielikums. Atslēgvārdi: darbība, dzīvesdarbība, prasmes, dzīvesdarbības prasmes, internātpamatskolas pedagoģiskais process. The goal of the PhD dissertation is to study the lifeskills of adolescents living in a general boarding elementary school and to develop theoretically based pedagogical operating model for acquisition of lifeskills, and to examine it experimentally. Topicality of the research has been determined by the fact that the pedagogical process of the boarding elementary school has not been researched yet; there is no consequent understanding, how to relate acquisition of lifeskills with learning and upbringing process, as well as the necessity of theoretically based and empirically examined criteria and indicators of lifeskills’ acquisition in the pedagogical theory and practice of schools (boarding elementary schools). The author of the PhD dissertation analyses nature of activity, lifeskills activity and specifies the notion of lifeskills. Building of lifeskills in actions, its objective and subjective components are discovered on the basis of scientific literature analysis by justifying the necessity of lifeskills at boarding elementary school, which determines further successful life activities of pupils. The following subjective contributing factors of lifeskills have been defined: motivatedness, purposefulness, self-independence, self-development. In the PhD dissertation pedagogical conditions for successful development of adolescents’ lifeskills in the pedagogical process of general boarding elementary school are discovered. During the research period the procedural structure of lifeskills’ building has been developed and empirically examined, as well as criteria and indicators of lifeskills. Theoretically-based model for acquisition of lifeskills for adolescents has been created; the most significant structural components emphasizing importance of family and cooperation has been determined. Results of empirical research approve the stated hypothesis about acquisition of lifeskills in the pedagogical process of boarding elementary school. Research base consists of 140 pupils and 69 teachers of Balvi Municipality Tilža Boarding Elementary School, Alūksne Municipality Liepna Boarding Elementary School and Jēkabpils Municipality Biržu Boarding Elementary School.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Petrovska, Kristīne;

  In the first chapter of the dissertation the essence un interpretations of the systemic risk is explored, identification and analysis of factors that contribute to the systemic risk is done, including, distinguishing system agents and their interests that facilitate the increase in systemic risk level. The role of the systemic risk in contributing to the financial crisis is also explored, as well as the costs and benefits of the regulatory framework of the systemic risk are analysed. In the second chapter of the dissertation various systemic risk evaluation models and their disadvantages are examined, including on accounting data based models, on market data based models, network models, combined models. The second chapter ends with the rationale for the evaluation model of the indirect interconnectedness aspect of the systemic risk that is applicable to banking sectors in the Baltic countries. Whereas, in the third chapter of the dissertation the development and specifics of the Baltic banking systems are investigated, the methodological aspects of the model are set, and results are presented. As well as robustness checks are performed using alternative methods to analyse systemic risk. Keywords: systemic risk, indirect interconnectedness, banking system Promocijas darba pirmajā daļā tiek izpētīta sistēmiskā riska būtība un interpretācijas, tiek veikta sistēmiskā riska veicinošo faktoru identificēšana un analīze. Tiek arī noteikta sistēmiskā riska loma finanšu krīzes veicināšanā, kā arī analizēti sistēmiskā riska pārvaldīšanas regulatīvā ietvara ieguvumi un trūkumi. Promocijas darba otrajā daļā tiek pētīti dažādi sistēmiskā riska novērtēšanas modeļi un to trūkumi, un tiek veikts Baltijas banku nozares sistēmiskā riska aspekta – netiešās savstarpējās saiknes – novērtēšanas modeļa izstrādes pamatojums. Promocijas darba trešajā daļā tiek izpētīta Baltijas valstu banku sistēmu attīstība un specifika, tiek noteikti modeļa metodoloģiskie aspekti un sniegti modeļa rezultāti, kā arī veikts kritisks modeļa rezultātu novērtējums, izmantojot alternatīvas sistēmiskā riska analīzes metodes. No modeļa rezultātiem tiek secināts, ka Latvijas banku nozarē starp bankām pastāv visciešākā sasaiste. Atslēgvārdi: sistēmiskais risks, netiešās savstarpējās saiknes, banku sistēma.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nauris Zdanovskis;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā “Gaiļezers”, Latvijā. Aizstāvēšana: Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 13. decembrī plkst. 13:00 Hipokrāta auditorijā, Dzirciema ielā 16, Rīgas Stradiņa universitātē un attālināti, tiešsaistes platformā Zoom. Populācijas demogrāfiskās izmaiņas un neirodeģeneratīvu slimību savlaicīga diagnostika un ārstēšana ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropā un pasaulē 21. gadsimtā. Promocijas darbā tiek aplūkotas magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējuma iespējas, analizējot pētījuma dalībniekus ar kognitīvajiem traucējumiem. Darba mērķis ir noteikt galvas smadzeņu kvalitatīvo un kvantitatīvo biomarķieru saistību ar kognitīvo funkciju pacientiem ar kognitīvajiem traucējumiem. Pētījuma literatūras apskata sadaļā tiek raksturots kognitīvo traucējumu un demences jēdziens, biežāk izmantotie kognitīvie testi, aprakstītas biežāk izmantotās kvalitatīvās vizuālās novērtēšanas skalas un izvērtēta kvantitatīvo biomarķieru izmantošana kognitīvo traucējumu diagnostikā. Materiālu sadaļā ir izvērtēti dalībnieku demogrāfiskie rādītāji, dalībnieki tiek iedalīti grupās un izvērtētas atšķirības starp dalībnieku grupām. Kopumā tika analizēts 81 dalībnieks, no kuriem 24 nav kognitīvo traucējumu un 57 ir dažādas pakāpes kognitīvie traucējumi, kas tika izvērtēti pēc Monreālas kognitīvās novērtējuma (MoCA) skalas. Metožu sadaļā tiek izvērtēts statistisko metožu lietojums, kas ietver Manna-Vitnija U testu, Kruskala-Valisa H testu, post-hoc analīzi, p vērtību korekciju pēc Bonferoni, Spīrmena korelācijas, principiālo komponentu analīzi. Rezultāti norāda, ka noteikti galvas smadzeņu radioloģiskie biomarķieri ir saistīti ar kognitīvo funkciju rezultātiem, t. sk. gan kvalitatīvās novērtēšanas skalas, gan kvantitatīvās tilpuma, garozas biezuma un baltās vielas šķiedru raksturlieluma vērtības. Šīs noteiktās saistības ir kā pamats tālākiem pētījumiem par kvantitatīvo radioloģisko biomarķieru izmantošanu kognitīvo traucējumu diagnostikā, lai nākotnē spētu agrīni identificēt pacientus, kas ir kognitīvo traucējumu attīstības riska grupā. Secinājumos tiek apstiprinātas darba gaitā izvirzītās hipotēzes – galvas smadzenēs kognitīvo traucējumu un demences gadījumā notiek strukturālas pārmaiņas, kas ir konstatējamas MR attēlos, veicot galvas smadzeņu struktūru kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi, un kognitīvie traucējumi ir saistīti ar specifiskām izmaiņām galvas smadzeņu MR kvantitatīvajos rādītājos. Kopumā MR izmeklējums spēj ne tikai izslēgt lielas patoloģijas, bet arī sniegt daudz plašāku un detalizētāku informāciju par anatomiskām un strukturālām izmaiņām, kas ir būtiskas kognitīvo traucējumu diagnostikai, kontrolei un intervences izvērtēšanai ilgtermiņā. Promocijas darbs veikts projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/004 “Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā” ietvaros

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2023
  License: CC BY NC
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2023
   License: CC BY NC
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksejeva, Inese;

  Goal of Inese Aleksejeva’s doctoral thesis „Latvian consumers’ attitude towards use of genetically modified organisms” is to assess Latvian consumers’ attitude towards use of genetically modified organisms (GMO) in food and other industries, to identify main factors influencing Latvian consumers’ attitude towards GMO and to provide the proposals for the most appropriate form of marketing communication with consumers on GMO issues. In the frame of the thesis an analysis of consumers’ attitude towards GMO in other countries was made and an assessment of the formation of the consumers’ opinion and of the factors influencing it was provided; a comparative analysis of attitude towards GMO between Latvian and other countries’ consumers was carried out; perspevtives of GMO development were assessed and the potential benefits and risks that may result from the use of GMO were evaluated. In the first chapter of the thesis the author analyzed GMO development perspectives, studied the history and use of GMO in food, feed, agriculture and other industries, assessed the possible risks and benefits of GMO to human and animal health, and the environment, provided an analysis of the socio-economic risks and benefits as well as performed an analysis of the EU and Latvian normative acts in the field of GMO. In the second chapter the author focused on the theory of consumers’ attitude and analyzed most popular consumers’ attitude assessment models; evaluated in-depth consumers’ attitude towards use of GMO in food, feed and other industries, identified the key factors affecting consumers’attitude as well as analyzed the role of marketing communications in shaping of consumers’ attitude towards GMO. In the third chapter the author analyzed the empirical results of the surveys carried out among the EU experts and Latvian consumers in terms of attitude towards use of GMO as well as developed consumers’ attitude towards GMO model and provided the proposals for information communication with consumers on GMO issues. The dissertation contains 200 pages, illustrated with 25 images and 29 tables. The bibliography includes 358 literary sources, 7 appendices added. Keywords: benefits, consumers’ attitude, consumers influencing factors, genetically modified organism, marketing communications, risks. Ineses Aleksejevas promocijas darba „Latvijas patērētāju attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiem” mērķis ir izvērtēt Latvijas patērētāju attieksmi pret ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izmantošanu pārtikā un citās tautsaimniecības nozarēs, identificēt galvenos Latvijas patērētāju attieksmi pret ĢMO veidojošos faktorus un sniegt priekšlikumus par piemērotāko mārketinga komunikācijas veidu ar patērētājiem par ĢMO jomas jautājumiem. Promocijas darbā tika veikta analīze arī par citu valstu patērētāju attieksmi pret ĢMO, par to, kā veidojas šī attieksme un kādi faktori to ietekmē, veikta salīdzinošā analīze par Latvijas un citu pasaules valstu patērētāju attieksmi pret ĢMO, izvērtētas ĢMO attīstības perspektīvas, kā arī iespējamie ĢMO izmantošanas ieguvumi un iespējamie riski, Promocijas darba pirmajā nodaļā autore pievērsusies padziļinātai ĢMO attīstības perspektīvu analīzei, izpētījusi ĢMO attīstības vēsturi un izmantošanu pārtikā, dzīvnieku barībā, lauksaimniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs, izvērtējusi ĢMO iespējamos riskus un ieguvumus cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, sniegusi analīzi par sociālekonomiskajiem riskiem un ieguvumiem, kā arī analizējusi ĢMO apriti regulējošos ES un Latvijas normatīvos aktus. Otrajā nodaļā autore analizējusi patērētāju attieksmi un tās vērtēšanas modeļus, sīkāk pētījusi patērētāju attieksmi pret ĢMO izmantošanu pārtikā, dzīvnieku barībā un citās tautsaimniecības nozarēs, identificējusi galvenos faktorus, kas ietekmē šo attieksmi, kā arī analizējusi mārketinga komunikāciju lomu patērētāju attieksmes pret ĢMO veidošanā. Trešajā nodaļā autore devusi ES ekspertu un Latvijas patērētāju attieksmes pret ĢMO aptaujas empīrisko rezultātu analīzi, izstrādājusi patērētāju attieksmes pret ĢMO modeli un priekšlikumus informācijas komunikācijai šajā jautājumā. Promocijas darba saturs izklāstīts uz 200 lapaspusēm, ilustrēts ar 25 attēliem un 29 tabulām. Literatūras sarakstā iekļauts 358 literatūras avots. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Atslēgvārdi: ģenētiski modificēts organisms, ieguvumi, patērētāju attieksme, patērētāju attieksmi ietekmējošie faktori, mārketinga komunikācijas, riski.  Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Krišjāne Zane;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa Universitātes Ortodontijas katedrā. Aizstāvēšana: 2012. gada 27. jūnijā plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu Promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā. Ortodontijas pacientiem ar dentofaciālām deformācijām apakšžokļa un temporomandibulārās locītavas (TML) skeletālo struktūru (apakšžokļa galvas un locītavas bedres) novērtējums ir nozīmīgs ārstēšanas plānošanas un rezultātu stabilitātes prognozēšanas faktors. Literatūrā biežāk atrodami pētījumi, kuros dati iegūti, analizējot divdimensionālus TML attēlus dažādu vecuma grupu indivīdiem ar klīniski atšķirīgiem temporomandibulāriem traucējumiem un atšķirīgām sakodiena pazīmēm. Zinātniskajā literatūrā nav pietiekami pētīta TML locītavas skeletālā struktūra pacientiem ar dentofaciālām deformācijām, kuriem ir nepieciešama kombinēta ortodontiskā un ķirurģiskā ārstēšana. Šādu datu trūkums ir iemesls daudzveidīgiem un pretrunīgiem uzskatiem par TML skeletālo struktūru izmaiņām. Plašākas iespējas TML skeletālo struktūru izpētei radušās, attīstoties jaunai specifiskai trīsdimensiju radioloģijas metodei – konusa stara datortomogrāfijai (KSDT) sejas un žokļu skeletālo struktūru izmeklēšanai. Mūsu pētījumā, veicot KSDT izmeklējumu trīsdimensiju attēlā, 56 Angle II klases un 61 Angle III klases pacientiem ar dentofaciālām deformācijām un bez klīniski diagnosticētiem TML traucējumiem tika novērtēti apakšžokļa un tā galvas, kā arī locītavas bedres lineārie parametri un locītavas virsmu kaulaudu struktūru morfoloģija, nosakot radioloģisko diagnozi. Angle II un III klases rezultāti tika salīdzināti ar skeletāli normālu Angle I klases pētījuma grupas 25 pacientu rezultātiem. Iegūtie dati liecina, ka nav izteiktu apakšžokļa galvas un bedres lineāro parametru atšķirību starp Angle II un III klases dentofaciālo deformāciju grupām. Starp pētījuma grupām tika noteiktas apakšžokļa lineāro parametru, kā arī apakšžokļa galvas pozīcijas un formas atšķirību tendences. Statistiski ticamas atšķirības starp minētajām pētījuma grupām tika konstatētas, nosakot TML kaulaudu remodelācijas un deģeneratīva rakstura strukturālas izmaiņas; tās visbiežāk bija sastopamas II klases dentofaciālo deformāciju gadījumos. Statistiski ticama augstāka osteoartrīta sastopamība tika diagnosticēta gan Angle II, gan Angle III klases pētījumu grupās. Tas ļauj izteikt pieņēmumu, ka sakodiena deformāciju slodze bez izteiktiem klīniskiem simptomiem var radīt nevēlamas TML struktūru izmaiņas, kas var ietekmēt ortodontiskās un ortognātiskās ķirurģijas ārstēšanas rezultātu stabilitāti. Promocijas darbs veikts ar Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” finansiālu atbalstu

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2012
  License: CC BY NC
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2012
   License: CC BY NC
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rendenieks, Zigmārs;

  Promocijas darbs veltīts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta meža ainavu dinamikas izpētei meža nozares rīcības politikas kontekstā. Meža ainavu ekoloģiskā struktūra, tajā skaitā ainavas raksts, izcirtumu un veco mežaudžu ģeogrāfiskais izvietojums, pētīts valsts, Rīgas pašvaldības un privāto īpašnieku mežos reģionālā, ainavas un lokālā mērogā. Pētījumā izmantotas kvantitatīvas analīzes metodes – ainavu telpiskā raksta indikatori un telpiskās analīzes rīki. Pētījuma rezultāti parāda, ka valsts un pašvaldības mežos līdz 2008. gadam izcirtumu telpisko struktūru galvenokārt noteica audzes vecumstruktūra un piekļuves iespējas, bet pēc 2008. gada būtiska nozīme ir ciršanas apjoma palielināšanai, cirsmu koncentrācijas stratēģijas ieviešanai un jaunu meža autoceļu izbūvei, kas palielināja audžu sasniedzamību. Privāto īpašnieku mežaudžu telpisko struktūru nosaka apstāklis, ka daudzi meži ir veidojušies, dabiski aizaugot bijušajām lauksaimniecības zemēm. Privātie īpašnieki, salīdzinot ar valsts un pašvaldības mežu apsaimniekotājiem, daudz vairāk ir izmantojuši valsts meža rīcības politikas atbalstīto dabisko meža atjaunošanu, kā rezultātā privāto īpašnieku meža masīvos izplatītas jaunaudzes ar lielu baltalkšņu un apšu īpatsvaru. VAS „Latvijas valsts meži” īstenotā meža rīcības politika, izdalot dabiskos meža biotopus un ekomežus, būtiski uzlabo konektivitāti starp mežaudzēm īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās noteikts galvenās cirtes aizliegums. Atslēgvārdi: ainavu indikatori, mežizstrāde, telpiskais raksts, dabiskie meža biotopi, ekomeži. Doctoral thesis is devoted to the study of dynamics of forest landscapes within the North Vidzeme Biosphere Reserve in the context of forest sector policy. The structure and dynamics of forest landscapes were studied at regional, landscape and local scales for spatial patterns of overmature stands and clearcuts in forest landscapes owned by state, Riga municipality and private owners. The study utilized quantitative methods – landscape metrics and spatial analysis tools. Results showed that spatial pattern of clearcuts in state and municipality forest tracts before 2008 was mainly influenced by stand age structure and accessibility of harvested stands, but after 2008 – by increased harvesting volume, concentrated felling and the building of new forest roads. The spatial pattern of private forest stands is influenced by the fact that they have formed by natural afforestation of abandoned agricultural lands. Compared to state and municipality forests, the managers of private forests have much more relied on the forest policy preference for natural afforestation, which resulted in increased proportions of grey alder and aspen stands. Forest policy implemented by Joint Stock Company „Latvijas valsts meži” includes the designation and protection of high conservation value forests and woodland key habitats promotes connectivity of protected stands with harvesting restrictions. Keywords: forest harvesting, high conservation value forests, landscape metrics, spatial pattern, woodland key habitats. Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kalniņa, Elīna;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijā. Aizstāvēšana: Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 19. maijā plkst. 13:00, attālināti, tiešsaistes platformā Zoom. Šarko-Marī-Tūta (ŠMT) slimība ir lēni progresējoša, klīniski un ģenētiski ļoti heterogēna slimība. Ar ŠMT saistīti slimību izraisošie varianti gandrīz 100 dažādos gēnos, kas var izpausties ar ļoti atšķirīgu fenotipu starp ģenētiskajiem tipiem un arī viena tipa ietvaros. Šobrīd ŠMT slimībai specifiska ārstēšana nav zināma un pieejama. Slimības progresēšanas un smaguma biomarķieru trūkums ierobežo klīniskos pētījumus terapijas efektivitātes izvērtēšanā, tomēr vairāki potenciāli biomarķieri ir pētīti. Viens no daudzsološākajiem ir neirofilamenta vieglās ķēdes (NfL), dati norāda par tā biomarķiera potenciālu perifēro nervu sistēmas slimību gadījumā, līdz šim plašāk tas ir pētīts centrālās nervu sistēmas slimību gadījumā. Darba mērķis ir noteikt un aprakstīt NfL koncentrācijas un ģenētiskā slimības tipa saistību ar ŠMT klīnisko izpausmju dažādību. Darba ietvaros vērtēta ŠMT slimības ģenētiskā tipa un NfL koncentrācijas saistība ar slimības klīnisko izpausmju dažādību. Pētījumā piedalījās 101 ŠMT pacients no piecu līdz 81 gada vecumam, kā arī kontroles grupa (n = 60) NfL līmeņa noteikšanai – no pieciem līdz 62 gadiem. Ģenētiskā testēšana iekļāva perifērā mielīna proteīna (PMP22) gēna kopiju skaita noteikšanu un eksoma sekvencēšanu (ES). Klīniskā izvērtēšanā izmantoja ŠMT slimībai specifiskas smaguma skalas, kā arī papildus veikta muskuloskeletālu un neiropātisku sāpju, trauksmes līmeņa un atmiņas / kognitīvo spēju testēšana. Neirofizioloģisks raksturojums iekļāva neirogrāfijas izmeklējuma datu analīzi. Asins plazmas NfL koncentrācija tika noteikta, izmantojot vienas molekulas testu (Simoa). Rezultāti liecināja, ka pēc PMP22 kopiju skaita noteikšanas diagnozi apstiprināja 45,8 % gadījumu, savukārt pēc ES – 77,8 %. Biežākais ģenētiskais slimības tips bija ŠMT1A, kuru izraisa PMP22 gēna duplikācija, otrs biežākais – ŠMTX1, kuru izraisa GJB1 gēna slimību izraisošs vairants. Slimības smaguma izvērtēšana norādīja augstu klīnisko dažādību starp ģenētiskajiem tipiem, kā arī viena ģenētiskā tipa ietvaros. Vismaz zems trauksmes līmenis bija piektdaļai pacientu (20,7 %), divas reizes vairāk pacientu bija sāpes (41,0 %). Pacientu grupā ar sāpēm nozīmīgi vairāk atklāja vismaz zemu trauksmes līmeni. Laiks no pirmo simptomu parādīšanās līdz diagnozes noteikšanai bija vairāk nekā 13 gadi. NfL koncentrācija bija ievērojami augstāka ŠMT pacientu grupā nekā kontroles grupā (p < 0,001). ŠMTX1 pacientiem bija augstāks NfL līmenis nekā divās citās analizētajās apakšgrupās (p = 0,0498). NfL koncentrācijai bija nozīmīga, bet vāja korelācija ar slimības smaguma rādītāju (rs = 0,25, p = 0,012). Uztvērēja operatora līknes (ROC, angliski receiver operator curve) datu analīze parādīja, ka 8,9 pg/ml NfL koncentrāciju var izmantot, lai izšķirtu ŠMT slimības pacientus no kontroles grupas. Pētījums aktualizē ŠMT klīnisko un ģenētisko profilu Latvijas populācijā, kā arī apliecina augstu slimības klīnisko dažādību. Ilgumu no pirmo simptomu parādīšanās līdz diagnozes noteikšanai var uzlabot, sākotnēji nosakot ŠMT1A tipu (testējot PMP22 gēna duplikāciju / delēciju) un turpinot ar ES, lai pārbaudītu pārējos ŠMT tipus. Lai gan netika pierādīta ģenētiskā tipa saistība ar slimības klīnisko smagumu, tomēr ŠMTX1 pacientiem bija tendence uz smagāku klīnisko ainu salīdzinājumā ar citiem ŠMT tipiem, īpaši vīriešu grupā. Dati apstiprina, ka plazmas NfL koncentrācija ŠMT slimības pacientiem ir nozīmīgi augstāka nekā kontroles grupā, papildus konstatēts, ka NfL koncentrācija plazmā būtiski, kaut arī vāji, korelē ar ŠMT slimības smagumu. Nākotnē NfL varētu tikt izmantots individuāli vai kombinējot ar citiem rādījumiem kā biomarķieris ŠMT slimības klīniskajā kontekstā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2023
  License: CC BY NC
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2023
   License: CC BY NC
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Āboltiņa, Līga;

  The Doctoral thesis on school pedagogy of educational science – "7-Year-Old Children's Social Adjustment in the 1st Grade of School" – has been developed by Liga Aboltina at the UL FEPA under guidance of Prof. Dr.habil.paed. Irena Zogla. The topicality of the study has been determined by the change of a 7-year-old child's social environment from pre-school to school and the readiness to enter the 1st grade which depends on social adaptation process at school. Legitimacy of the 7-year-old children's development and thus appropriate interaction of pedagogical activity characterizes the essence of a 7-year-old child's successful social adjustment. The aim of the study is to identify the legitimacy of 7-year-old children's social development in social environment, to explore the 7-year-old children's social experience and the need for a teacher's assistance, as well as to develop a model that has been reasonably and experimentally verified in the legitimacy of children's developmental and educational process in order to improve the social adjustment of a 7-year-old child. Līgas Āboltiņos promocijas darbs pedagoģijas zinātnē skolas pedagoģijas apakšnozarē ” 7-gadīgo bērnu sociālā adaptēšanās 1.klasē skolā” izstrādāts LU PPMF Pedagoģijas nodaļā Dr.habil.paed. profesores Irēnas Žoglas vadībā. Pētījuma aktualitāti nosaka 7-gadīgā bērna sociālās vides maiņa no pirmsskolas uz skolu un gatavība mācību darbībai 1.klasē, kas atkarīga no sociālās adaptācijas procesa skolā. 7-gadīgā bērna sekmīga sociālā adaptēšanās būtību raksturo 7- gadīgo bērnu attīstības likumības un tām atbilstīgas pedagoģiskās darbības mijiedarbība. Pētījuma mērķis ir apzināt 7-gadīgu bērnu sociālās attīstības likumības sociālajā vidē, izpētīt 7-gadīgu bērnu sociālo pieredzi un vajadzību pēc pedagoga palīdzības, izstrādāt bērnu attīstības un pedagoģiskā procesa likumībās pamatotu un eksperimentāli pārbaudītu modeli 7- gadīgā bērna sociālās adaptēšanās pilnveidei. Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kisker, Christoph Ernst Wilken;

  A new categorization for motivational variables was designed in order to deliver a new explanation of the motivational structure of successful entrepreneurs. The classification was tested by a factor analysis of the motivational factors from the PSED II (Panel study of entrepreneurial dynamics) secondary data set. Based on these findings, the four forces of entrepreneurial motivation model was developed to analyse impact of motivational factors on a variety of indicators for business surviving success. The model is empirical tested based on the PSED II , which contains motivational factors and financial performance of entrepreneurs in the USA. The correlations were a nalysed by a multiple regression analysis for the model as well as for each of the motivational factors. The result is, that there is a significant and differentiated impact of motivational factors of the entrepreneur on the business surviving success. The influence is the strongest in the first year after the foundation. Entrepreneurship, entrepreneur, motivational factors , business surviving success Lai piedāvātu jaunu veiksmīgo uzņēmēju motivācijas struktūras skaidrojumu, izveidots jauns motivācijas mainīgo iedalījums kategorijās. Klasifikācija tika pārbaudīta ar motivācijas faktoru faktoranalīzi no PSED II (Uzņēmējdarbības dinamikas paneļpētījuma) sekundāro datu kopas . Pamatojoties uz šiem secinājumiem, tika izstrādāts četru spēku uzņēmējdarbības motivācijas modelis ar mērķi analizēt motivācijas faktoru ietekmi uz dažādiem uzņēmuma izdzīvošanas panākumu rādītājiem. Modelis ir empīriski pārbaudīts, pamatojoties uz PSED II, kurā ietilpst ASV uzņēmēju motivācijas faktori un uzņēmumu finanšu rezultāti. Korelācijas analizētas ar daudzfaktoru regresijas analīzi modelim, kā arī katram no motivācijas faktoriem. Rezultātā var secināt, ka pastāv ievērojama un diferencēta uzņēmēju motivācijas faktoru ietekme uz uzņēmuma izdzīvošanas panākumiem. Ietekme ir visspēcīgākā pirmajā gadā pēc dibināšanas. Uzņēmējdarbība, uzņēmējs, motivācijas faktorus, uzņēmuma izdzīvošanas panākumiem Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Simtniece, Zane;

  The Doctoral Thesis was carried out in the Department of Surgery and Department of Pathology of Rīga Stradiņš University. Defence: on the 22 January 2015, at 14.00 in an open meeting of the Doctoral Council of Medicine at Rīga Stradiņš University, Hippocrates Lecture Theatre, 16 Dzirciema Street, Riga, Latvia. According to data provided by the Centre of Health Economics of Latvia, the incidence of pancreatic tumours is increasing: there were 360 diagnosed cases in 2007 but 405 cases in 2010. Similar growth of incidence has been observed worldwide. The 5-year survival of pancreatic cancer is 15% for patients receiving the best possible treatment, including radical surgical treatment, but in the total group of pancreatic cancer, the 5-year survival rate is only 5%. In addition, the treatment results have not improved significantly over last 30 years. Therefore, it is essential to study the biological potential and its underlying mechanisms of pancreatic cancer in order to define possible treatment target molecules and to specify individual prognosis of each patient. The aim of the research work is to detect the morphological and immune-histochemical profile of potentially radically operated pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and pancreatic endocrine tumours (PETs) and the clinical and prognostic importance of it in local patients. Materials and methods. This study was performed as a retrospective, evidence-based morphological and immunohistochemical investigation of potentially radically operated PDACs and PETs, including 14 morphological and 21 immunohistochemical parameters and survival analysis by applying a wide scope of descriptive and analytic statistic methods. The research was carried out in accordance with the Declaration of Helsinki and received approval from the Committee of Ethics of Riga Stradins University. Results. In the study, 78 cases of potentially radically operated PDAC and 16 cases of PET were selected. The mean age was 63.4 years for PDAC and 59.4 years for PET patients. PDAC had the following characteristics: large tumour size (mean size 3.6 cm), frequent pT3 – 98.7%, pN1 – 67.5%, moderate or poor differentiation in 46.2% and 35.9% of cases, perineural invasion – 87.2% and R1 – 57.5% of cases. PET were characterised by less aggressive characteristics: pT3 – 37.5%, pN1 – 20.0%, R1 – 27.3% of cases; well differentiated endocrine tumours with unclear behaviour predominated (56.3%). Comparing neoplastic cells with the non-neoplastic counterparts, CK 20, CK 5/6, COX-2, Ki-67, p53, p21, cyclin D1, chromogranin A and vimentin were up-regulated in PDAC, but CK 7, CK 19, p63, vimentin, COX-2, Ki-67 and CD44 in PET. In contrast, expression of p27, CK 7, CK 19 and CD56 was lost in PDAC cases. The median overall survival after potentially radical operation was 11.0 months for PDAC patients, but among PET patients 2/ 14 patients died after 1 and 15 months. Tumour invasion in large blood vessels (p = 0.013), necrosis (p = 0.001), increased expression of vimentin (p = 0.002) and CD44 (p = 0.018), decreased expression of p27 (p = 0.003) showed prognostic significance in PDAC cases. Conclusion. The overall survival after potentially radically treated PDAC is poor. At the time of diagnostics, the tumours are already large. PDAC is characterised by high invasiveness and thus able to spread. By immunohistochemical evaluation, the epithelial-mesenchymal transition, increased CD44 expression and loss of p27 had prognostic significance. PET are less aggressive, but decreased E-cadherin expression, up-regulation of CK 19 and vimentin expression can indicate tumour progression and spreading. The Doctoral Thesis was developed with the support of ESF project agreement No. 2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
  Thesis
  License: CC BY NC
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2015
  License: CC BY NC
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
   Thesis
   License: CC BY NC
   Data sources: UnpayWall
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2015
   License: CC BY NC
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
1,014 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Studente, Aija;

  Promocijas darba mērķis ir pētīt vispārizglītojošā internātpamatskolā dzīvojošo pusaudžu dzīvesdarbības prasmes un izstrādāt teorētiski pamatotu pedagoģiskās darbības modeli dzīvesdarbības prasmju apguvei, to eksperimentāli pārbaudīt. Pētījuma aktualitāti nosaka fakts, ka internātpamatskolas pedagoģiskais process nav pētīts, internātskolu praksē nav konsekventas izpratnes par to, kā dzīvesdarbības prasmju apguvi savienot ar mācību un audzināšanas procesu, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu dzīvesdarbības prasmju apguves kritēriju un rādītāju nepieciešamība skolu (internātpamatskolu) pedagoģijas teorijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē darbības, dzīvesdarbības būtību un konkretizē jēdzienu dzīvesdarbības prasmes. Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata atklāta dzīvesdarbības prasmju veidošanās darbībā, tās objektīvie un subjektīvie komponenti, pamatojot dzīvesdarbības prasmju nepieciešamību internātpamatskolā, kas nosaka tālāko skolēnu sekmīgu dzīvesdarbību. Definēti subjektīvie sekmīgu dzīvesdarbību veicinošie faktori: motivētība, mērķtiecība, patstāvība, pašattīstība. Promocijas darbā atklāti pedagoģiskie nosacījumi pusaudžu dzīvesdarbības prasmju sekmīgai attīstībai vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma gaitā izstrādāta un empīriski pārbaudīta dzīvesdarbības prasmju veidošanās procesuālā struktūra, dzīvesdarbības prasmju kritēriji un rādītāji. Izveidots teorētiski pamatots dzīvesdarbības prasmju apguves modelis pusaudžiem, noteikti tā nozīmīgākie struktūrkomponenti, akcentējot ģimeniskuma un sadarbības nozīmi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina aizvirzīto hipotēzi par dzīvesdarbības prasmju apguvi internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido Balvu novada Tilžas internātpamatskolas, Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskolas, Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolas un Jēkabpils novada Biržu internātpamatskolas 140 skolēni un 69 skolotāji. Promocijas darbu veido divas daļas, nobeigums, literatūras saraksts un pielikumi. Darba pamatteksts izklāstīts uz 156 lappusēm, to ilustrē 36 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti 307 izdevumu nosaukumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Pievienots 21 pielikums. Atslēgvārdi: darbība, dzīvesdarbība, prasmes, dzīvesdarbības prasmes, internātpamatskolas pedagoģiskais process. The goal of the PhD dissertation is to study the lifeskills of adolescents living in a general boarding elementary school and to develop theoretically based pedagogical operating model for acquisition of lifeskills, and to examine it experimentally. Topicality of the research has been determined by the fact that the pedagogical process of the boarding elementary school has not been researched yet; there is no consequent understanding, how to relate acquisition of lifeskills with learning and upbringing process, as well as the necessity of theoretically based and empirically examined criteria and indicators of lifeskills’ acquisition in the pedagogical theory and practice of schools (boarding elementary schools). The author of the PhD dissertation analyses nature of activity, lifeskills activity and specifies the notion of lifeskills. Building of lifeskills in actions, its objective and subjective components are discovered on the basis of scientific literature analysis by justifying the necessity of lifeskills at boarding elementary school, which determines further successful life activities of pupils. The following subjective contributing factors of lifeskills have been defined: motivatedness, purposefulness, self-independence, self-development. In the PhD dissertation pedagogical conditions for successful development of adolescents’ lifeskills in the pedagogical process of general boarding elementary school are discovered. During the research period the procedural structure of lifeskills’ building has been developed and empirically examined, as well as criteria and indicators of lifeskills. Theoretically-based model for acquisition of lifeskills for adolescents has been created; the most significant structural components emphasizing importance of family and cooperation has been determined. Results of empirical research approve the stated hypothesis about acquisition of lifeskills in the pedagogical process of boarding elementary school. Research base consists of 140 pupils and 69 teachers of Balvi Municipality Tilža Boarding Elementary School, Alūksne Municipality Liepna Boarding Elementary School and Jēkabpils Municipality Biržu Boarding Elementary School.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Petrovska, Kristīne;

  In the first chapter of the dissertation the essence un interpretations of the systemic risk is explored, identification and analysis of factors that contribute to the systemic risk is done, including, distinguishing system agents and their interests that facilitate the increase in systemic risk level. The role of the systemic risk in contributing to the financial crisis is also explored, as well as the costs and benefits of the regulatory framework of the systemic risk are analysed. In the second chapter of the dissertation various systemic risk evaluation models and their disadvantages are examined, including on accounting data based models, on market data based models, network models, combined models. The second chapter ends with the rationale for the evaluation model of the indirect interconnectedness aspect of the systemic risk that is applicable to banking sectors in the Baltic countries. Whereas, in the third chapter of the dissertation the development and specifics of the Baltic banking systems are investigated, the methodological aspects of the model are set, and results are presented. As well as robustness checks are performed using alternative methods to analyse systemic risk. Keywords: systemic risk, indirect interconnectedness, banking system Promocijas darba pirmajā daļā tiek izpētīta sistēmiskā riska būtība un interpretācijas, tiek veikta sistēmiskā riska veicinošo faktoru identificēšana un analīze. Tiek arī noteikta sistēmiskā riska loma finanšu krīzes veicināšanā, kā arī analizēti sistēmiskā riska pārvaldīšanas regulatīvā ietvara ieguvumi un trūkumi. Promocijas darba otrajā daļā tiek pētīti dažādi sistēmiskā riska novērtēšanas modeļi un to trūkumi, un tiek veikts Baltijas banku nozares sistēmiskā riska aspekta – netiešās savstarpējās saiknes – novērtēšanas modeļa izstrādes pamatojums. Promocijas darba trešajā daļā tiek izpētīta Baltijas valstu banku sistēmu attīstība un specifika, tiek noteikti modeļa metodoloģiskie aspekti un sniegti modeļa rezultāti, kā arī veikts kritisks modeļa rezultātu novērtējums, izmantojot alternatīvas sistēmiskā riska analīzes metodes. No modeļa rezultātiem tiek secināts, ka Latvijas banku nozarē starp bankām pastāv visciešākā sasaiste. Atslēgvārdi: sistēmiskais risks, netiešās savstarpējās saiknes, banku sistēma.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nauris Zdanovskis;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā “Gaiļezers”, Latvijā. Aizstāvēšana: Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 13. decembrī plkst. 13:00 Hipokrāta auditorijā, Dzirciema ielā 16, Rīgas Stradiņa universitātē un attālināti, tiešsaistes platformā Zoom. Populācijas demogrāfiskās izmaiņas un neirodeģeneratīvu slimību savlaicīga diagnostika un ārstēšana ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropā un pasaulē 21. gadsimtā. Promocijas darbā tiek aplūkotas magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējuma iespējas, analizējot pētījuma dalībniekus ar kognitīvajiem traucējumiem. Darba mērķis ir noteikt galvas smadzeņu kvalitatīvo un kvantitatīvo biomarķieru saistību ar kognitīvo funkciju pacientiem ar kognitīvajiem traucējumiem. Pētījuma literatūras apskata sadaļā tiek raksturots kognitīvo traucējumu un demences jēdziens, biežāk izmantotie kognitīvie testi, aprakstītas biežāk izmantotās kvalitatīvās vizuālās novērtēšanas skalas un izvērtēta kvantitatīvo biomarķieru izmantošana kognitīvo traucējumu diagnostikā. Materiālu sadaļā ir izvērtēti dalībnieku demogrāfiskie rādītāji, dalībnieki tiek iedalīti grupās un izvērtētas atšķirības starp dalībnieku grupām. Kopumā tika analizēts 81 dalībnieks, no kuriem 24 nav kognitīvo traucējumu un 57 ir dažādas pakāpes kognitīvie traucējumi, kas tika izvērtēti pēc Monreālas kognitīvās novērtējuma (MoCA) skalas. Metožu sadaļā tiek izvērtēts statistisko metožu lietojums, kas ietver Manna-Vitnija U testu, Kruskala-Valisa H testu, post-hoc analīzi, p vērtību korekciju pēc Bonferoni, Spīrmena korelācijas, principiālo komponentu analīzi. Rezultāti norāda, ka noteikti galvas smadzeņu radioloģiskie biomarķieri ir saistīti ar kognitīvo funkciju rezultātiem, t. sk. gan kvalitatīvās novērtēšanas skalas, gan kvantitatīvās tilpuma, garozas biezuma un baltās vielas šķiedru raksturlieluma vērtības. Šīs noteiktās saistības ir kā pamats tālākiem pētījumiem par kvantitatīvo radioloģisko biomarķieru izmantošanu kognitīvo traucējumu diagnostikā, lai nākotnē spētu agrīni identificēt pacientus, kas ir kognitīvo traucējumu attīstības riska grupā. Secinājumos tiek apstiprinātas darba gaitā izvirzītās hipotēzes – galvas smadzenēs kognitīvo traucējumu un demences gadījumā notiek strukturālas pārmaiņas, kas ir konstatējamas MR attēlos, veicot galvas smadzeņu struktūru kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi, un kognitīvie traucējumi ir saistīti ar specifiskām izmaiņām galvas smadzeņu MR kvantitatīvajos rādītājos. Kopumā MR izmeklējums spēj ne tikai izslēgt lielas patoloģijas, bet arī sniegt daudz plašāku un detalizētāku informāciju par anatomiskām un strukturālām izmaiņām, kas ir būtiskas kognitīvo traucējumu diagnostikai, kontrolei un intervences izvērtēšanai ilgtermiņā. Promocijas darbs veikts projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/004 “Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā” ietvaros

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2023
  License: CC BY NC
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2023
   License: CC BY NC
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksejeva, Inese;

  Goal of Inese Aleksejeva’s doctoral thesis „Latvian consumers’ attitude towards use of genetically modified organisms” is to assess Latvian consumers’ attitude towards use of genetically modified organisms (GMO) in food and other industries, to identify main factors influencing Latvian consumers’ attitude towards GMO and to provide the proposals for the most appropriate form of marketing communication with consumers on GMO issues. In the frame of the thesis an analysis of consumers’ attitude towards GMO in other countries was made and an assessment of the formation of the consumers’ opinion and of the factors influencing it was provided; a comparative analysis of attitude towards GMO between Latvian and other countries’ consumers was carried out; perspevtives of GMO development were assessed and the potential benefits and risks that may result from the use of GMO were evaluated. In the first chapter of the thesis the author analyzed GMO development perspectives, studied the history and use of GMO in food, feed, agriculture and other industries, assessed the possible risks and benefits of GMO to human and animal health, and the environment, provided an analysis of the socio-economic risks and benefits as well as performed an analysis of the EU and Latvian normative acts in the field of GMO. In the second chapter the author focused on the theory of consumers’ attitude and analyzed most popular consumers’ attitude assessment models; evaluated in-depth consumers’ attitude towards use of GMO in food, feed and other industries, identified the key factors affecting consumers’attitude as well as analyzed the role of marketing communications in shaping of consumers’ attitude towards GMO. In the third chapter the author analyzed the empirical results of the surveys carried out among the EU experts and Latvian consumers in terms of attitude towards use of GMO as well as developed consumers’ attitude towards GMO model and provided the proposals for information communication with consumers on GMO issues. The dissertation contains 200 pages, illustrated with 25 images and 29 tables. The bibliography includes 358 literary sources, 7 appendices added. Keywords: benefits, consumers’ attitude, consumers influencing factors, genetically modified organism, marketing communications, risks. Ineses Aleksejevas promocijas darba „Latvijas patērētāju attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiem” mērķis ir izvērtēt Latvijas patērētāju attieksmi pret ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izmantošanu pārtikā un citās tautsaimniecības nozarēs, identificēt galvenos Latvijas patērētāju attieksmi pret ĢMO veidojošos faktorus un sniegt priekšlikumus par piemērotāko mārketinga komunikācijas veidu ar patērētājiem par ĢMO jomas jautājumiem. Promocijas darbā tika veikta analīze arī par citu valstu patērētāju attieksmi pret ĢMO, par to, kā veidojas šī attieksme un kādi faktori to ietekmē, veikta salīdzinošā analīze par Latvijas un citu pasaules valstu patērētāju attieksmi pret ĢMO, izvērtētas ĢMO attīstības perspektīvas, kā arī iespējamie ĢMO izmantošanas ieguvumi un iespējamie riski, Promocijas darba pirmajā nodaļā autore pievērsusies padziļinātai ĢMO attīstības perspektīvu analīzei, izpētījusi ĢMO attīstības vēsturi un izmantošanu pārtikā, dzīvnieku barībā, lauksaimniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs, izvērtējusi ĢMO iespējamos riskus un ieguvumus cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, sniegusi analīzi par sociālekonomiskajiem riskiem un ieguvumiem, kā arī analizējusi ĢMO apriti regulējošos ES un Latvijas normatīvos aktus. Otrajā nodaļā autore analizējusi patērētāju attieksmi un tās vērtēšanas modeļus, sīkāk pētījusi patērētāju attieksmi pret ĢMO izmantošanu pārtikā, dzīvnieku barībā un citās tautsaimniecības nozarēs, identificējusi galvenos faktorus, kas ietekmē šo attieksmi, kā arī analizējusi mārketinga komunikāciju lomu patērētāju attieksmes pret ĢMO veidošanā. Trešajā nodaļā autore devusi ES ekspertu un Latvijas patērētāju attieksmes pret ĢMO aptaujas empīrisko rezultātu analīzi, izstrādājusi patērētāju attieksmes pret ĢMO modeli un priekšlikumus informācijas komunikācijai šajā jautājumā. Promocijas darba saturs izklāstīts uz 200 lapaspusēm, ilustrēts ar 25 attēliem un 29 tabulām. Literatūras sarakstā iekļauts 358 literatūras avots. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Atslēgvārdi: ģenētiski modificēts organisms, ieguvumi, patērētāju attieksme, patērētāju attieksmi ietekmējošie faktori, mārketinga komunikācijas, riski.  Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Krišjāne Zane;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa Universitātes Ortodontijas katedrā. Aizstāvēšana: 2012. gada 27. jūnijā plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu Promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā. Ortodontijas pacientiem ar dentofaciālām deformācijām apakšžokļa un temporomandibulārās locītavas (TML) skeletālo struktūru (apakšžokļa galvas un locītavas bedres) novērtējums ir nozīmīgs ārstēšanas plānošanas un rezultātu stabilitātes prognozēšanas faktors. Literatūrā biežāk atrodami pētījumi, kuros dati iegūti, analizējot divdimensionālus TML attēlus dažādu vecuma grupu indivīdiem ar klīniski atšķirīgiem temporomandibulāriem traucējumiem un atšķirīgām sakodiena pazīmēm. Zinātniskajā literatūrā nav pietiekami pētīta TML locītavas skeletālā struktūra pacientiem ar dentofaciālām deformācijām, kuriem ir nepieciešama kombinēta ortodontiskā un ķirurģiskā ārstēšana. Šādu datu trūkums ir iemesls daudzveidīgiem un pretrunīgiem uzskatiem par TML skeletālo struktūru izmaiņām. Plašākas iespējas TML skeletālo struktūru izpētei radušās, attīstoties jaunai specifiskai trīsdimensiju radioloģijas metodei – konusa stara datortomogrāfijai (KSDT) sejas un žokļu skeletālo struktūru izmeklēšanai. Mūsu pētījumā, veicot KSDT izmeklējumu trīsdimensiju attēlā, 56 Angle II klases un 61 Angle III klases pacientiem ar dentofaciālām deformācijām un bez klīniski diagnosticētiem TML traucējumiem tika novērtēti apakšžokļa un tā galvas, kā arī locītavas bedres lineārie parametri un locītavas virsmu kaulaudu struktūru morfoloģija, nosakot radioloģisko diagnozi. Angle II un III klases rezultāti tika salīdzināti ar skeletāli normālu Angle I klases pētījuma grupas 25 pacientu rezultātiem. Iegūtie dati liecina, ka nav izteiktu apakšžokļa galvas un bedres lineāro parametru atšķirību starp Angle II un III klases dentofaciālo deformāciju grupām. Starp pētījuma grupām tika noteiktas apakšžokļa lineāro parametru, kā arī apakšžokļa galvas pozīcijas un formas atšķirību tendences. Statistiski ticamas atšķirības starp minētajām pētījuma grupām tika konstatētas, nosakot TML kaulaudu remodelācijas un deģeneratīva rakstura strukturālas izmaiņas; tās visbiežāk bija sastopamas II klases dentofaciālo deformāciju gadījumos. Statistiski ticama augstāka osteoartrīta sastopamība tika diagnosticēta gan Angle II, gan Angle III klases pētījumu grupās. Tas ļauj izteikt pieņēmumu, ka sakodiena deformāciju slodze bez izteiktiem klīniskiem simptomiem var radīt nevēlamas TML struktūru izmaiņas, kas var ietekmēt ortodontiskās un ortognātiskās ķirurģijas ārstēšanas rezultātu stabilitāti. Promocijas darbs veikts ar Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” finansiālu atbalstu

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2012
  License: CC BY NC
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2012
   License: CC BY NC
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rendenieks, Zigmārs;

  Promocijas darbs veltīts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta meža ainavu dinamikas izpētei meža nozares rīcības politikas kontekstā. Meža ainavu ekoloģiskā struktūra, tajā skaitā ainavas raksts, izcirtumu un veco mežaudžu ģeogrāfiskais izvietojums, pētīts valsts, Rīgas pašvaldības un privāto īpašnieku mežos reģionālā, ainavas un lokālā mērogā. Pētījumā izmantotas kvantitatīvas analīzes metodes – ainavu telpiskā raksta indikatori un telpiskās analīzes rīki. Pētījuma rezultāti parāda, ka valsts un pašvaldības mežos līdz 2008. gadam izcirtumu telpisko struktūru galvenokārt noteica audzes vecumstruktūra un piekļuves iespējas, bet pēc 2008. gada būtiska nozīme ir ciršanas apjoma palielināšanai, cirsmu koncentrācijas stratēģijas ieviešanai un jaunu meža autoceļu izbūvei, kas palielināja audžu sasniedzamību. Privāto īpašnieku mežaudžu telpisko struktūru nosaka apstāklis, ka daudzi meži ir veidojušies, dabiski aizaugot bijušajām lauksaimniecības zemēm. Privātie īpašnieki, salīdzinot ar valsts un pašvaldības mežu apsaimniekotājiem, daudz vairāk ir izmantojuši valsts meža rīcības politikas atbalstīto dabisko meža atjaunošanu, kā rezultātā privāto īpašnieku meža masīvos izplatītas jaunaudzes ar lielu baltalkšņu un apšu īpatsvaru. VAS „Latvijas valsts meži” īstenotā meža rīcības politika, izdalot dabiskos meža biotopus un ekomežus, būtiski uzlabo konektivitāti starp mežaudzēm īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās noteikts galvenās cirtes aizliegums. Atslēgvārdi: ainavu indikatori, mežizstrāde, telpiskais raksts, dabiskie meža biotopi, ekomeži. Doctoral thesis is devoted to the study of dynamics of forest landscapes within the North Vidzeme Biosphere Reserve in the context of forest sector policy. The structure and dynamics of forest landscapes were studied at regional, landscape and local scales for spatial patterns of overmature stands and clearcuts in forest landscapes owned by state, Riga municipality and private owners. The study utilized quantitative methods – landscape metrics and spatial analysis tools. Results showed that spatial pattern of clearcuts in state and municipality forest tracts before 2008 was mainly influenced by stand age structure and accessibility of harvested stands, but after 2008 – by increased harvesting volume, concentrated felling and the building of new forest roads. The spatial pattern of private forest stands is influenced by the fact that they have formed by natural afforestation of abandoned agricultural lands. Compared to state and municipality forests, the managers of private forests have much more relied on the forest policy preference for natural afforestation, which resulted in increased proportions of grey alder and aspen stands. Forest policy implemented by Joint Stock Company „Latvijas valsts meži” includes the designation and protection of high conservation value forests and woodland key habitats promotes connectivity of protected stands with harvesting restrictions. Keywords: forest harvesting, high conservation value forests, landscape metrics, spatial pattern, woodland key habitats. Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kalniņa, Elīna;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijā. Aizstāvēšana: Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 19. maijā plkst. 13:00, attālināti, tiešsaistes platformā Zoom. Šarko-Marī-Tūta (ŠMT) slimība ir lēni progresējoša, klīniski un ģenētiski ļoti heterogēna slimība. Ar ŠMT saistīti slimību izraisošie varianti gandrīz 100 dažādos gēnos, kas var izpausties ar ļoti atšķirīgu fenotipu starp ģenētiskajiem tipiem un arī viena tipa ietvaros. Šobrīd ŠMT slimībai specifiska ārstēšana nav zināma un pieejama. Slimības progresēšanas un smaguma biomarķieru trūkums ierobežo klīniskos pētījumus terapijas efektivitātes izvērtēšanā, tomēr vairāki potenciāli biomarķieri ir pētīti. Viens no daudzsološākajiem ir neirofilamenta vieglās ķēdes (NfL), dati norāda par tā biomarķiera potenciālu perifēro nervu sistēmas slimību gadījumā, līdz šim plašāk tas ir pētīts centrālās nervu sistēmas slimību gadījumā. Darba mērķis ir noteikt un aprakstīt NfL koncentrācijas un ģenētiskā slimības tipa saistību ar ŠMT klīnisko izpausmju dažādību. Darba ietvaros vērtēta ŠMT slimības ģenētiskā tipa un NfL koncentrācijas saistība ar slimības klīnisko izpausmju dažādību. Pētījumā piedalījās 101 ŠMT pacients no piecu līdz 81 gada vecumam, kā arī kontroles grupa (n = 60) NfL līmeņa noteikšanai – no pieciem līdz 62 gadiem. Ģenētiskā testēšana iekļāva perifērā mielīna proteīna (PMP22) gēna kopiju skaita noteikšanu un eksoma sekvencēšanu (ES). Klīniskā izvērtēšanā izmantoja ŠMT slimībai specifiskas smaguma skalas, kā arī papildus veikta muskuloskeletālu un neiropātisku sāpju, trauksmes līmeņa un atmiņas / kognitīvo spēju testēšana. Neirofizioloģisks raksturojums iekļāva neirogrāfijas izmeklējuma datu analīzi. Asins plazmas NfL koncentrācija tika noteikta, izmantojot vienas molekulas testu (Simoa). Rezultāti liecināja, ka pēc PMP22 kopiju skaita noteikšanas diagnozi apstiprināja 45,8 % gadījumu, savukārt pēc ES – 77,8 %. Biežākais ģenētiskais slimības tips bija ŠMT1A, kuru izraisa PMP22 gēna duplikācija, otrs biežākais – ŠMTX1, kuru izraisa GJB1 gēna slimību izraisošs vairants. Slimības smaguma izvērtēšana norādīja augstu klīnisko dažādību starp ģenētiskajiem tipiem, kā arī viena ģenētiskā tipa ietvaros. Vismaz zems trauksmes līmenis bija piektdaļai pacientu (20,7 %), divas reizes vairāk pacientu bija sāpes (41,0 %). Pacientu grupā ar sāpēm nozīmīgi vairāk atklāja vismaz zemu trauksmes līmeni. Laiks no pirmo simptomu parādīšanās līdz diagnozes noteikšanai bija vairāk nekā 13 gadi. NfL koncentrācija bija ievērojami augstāka ŠMT pacientu grupā nekā kontroles grupā (p < 0,001). ŠMTX1 pacientiem bija augstāks NfL līmenis nekā divās citās analizētajās apakšgrupās (p = 0,0498). NfL koncentrācijai bija nozīmīga, bet vāja korelācija ar slimības smaguma rādītāju (rs = 0,25, p = 0,012). Uztvērēja operatora līknes (ROC, angliski receiver operator curve) datu analīze parādīja, ka 8,9 pg/ml NfL koncentrāciju var izmantot, lai izšķirtu ŠMT slimības pacientus no kontroles grupas. Pētījums aktualizē ŠMT klīnisko un ģenētisko profilu Latvijas populācijā, kā arī apliecina augstu slimības klīnisko dažādību. Ilgumu no pirmo simptomu parādīšanās līdz diagnozes noteikšanai var uzlabot, sākotnēji nosakot ŠMT1A tipu (testējot PMP22 gēna duplikāciju / delēciju) un turpinot ar ES, lai pārbaudītu pārējos ŠMT tipus. Lai gan netika pierādīta ģenētiskā tipa saistība ar slimības klīnisko smagumu, tomēr ŠMTX1 pacientiem bija tendence uz smagāku klīnisko ainu salīdzinājumā ar citiem ŠMT tipiem, īpaši vīriešu grupā. Dati apstiprina, ka plazmas NfL koncentrācija ŠMT slimības pacientiem ir nozīmīgi augstāka nekā kontroles grupā, papildus konstatēts, ka NfL koncentrācija plazmā būtiski, kaut arī vāji, korelē ar ŠMT slimības smagumu. Nākotnē NfL varētu tikt izmantots individuāli vai kombinējot ar citiem rādījumiem kā biomarķieris ŠMT slimības klīniskajā kontekstā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2023
  License: CC BY NC
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2023
   License: CC BY NC
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Āboltiņa, Līga;

  The Doctoral thesis on school pedagogy of educational science – "7-Year-Old Children's Social Adjustment in the 1st Grade of School" – has been developed by Liga Aboltina at the UL FEPA under guidance of Prof. Dr.habil.paed. Irena Zogla. The topicality of the study has been determined by the change of a 7-year-old child's social environment from pre-school to school and the readiness to enter the 1st grade which depends on social adaptation process at school. Legitimacy of the 7-year-old children's development and thus appropriate interaction of pedagogical activity characterizes the essence of a 7-year-old child's successful social adjustment. The aim of the study is to identify the legitimacy of 7-year-old children's social development in social environment, to explore the 7-year-old children's social experience and the need for a teacher's assistance, as well as to develop a model that has been reasonably and experimentally verified in the legitimacy of children's developmental and educational process in order to improve the social adjustment of a 7-year-old child. Līgas Āboltiņos promocijas darbs pedagoģijas zinātnē skolas pedagoģijas apakšnozarē ” 7-gadīgo bērnu sociālā adaptēšanās 1.klasē skolā” izstrādāts LU PPMF Pedagoģijas nodaļā Dr.habil.paed. profesores Irēnas Žoglas vadībā. Pētījuma aktualitāti nosaka 7-gadīgā bērna sociālās vides maiņa no pirmsskolas uz skolu un gatavība mācību darbībai 1.klasē, kas atkarīga no sociālās adaptācijas procesa skolā. 7-gadīgā bērna sekmīga sociālā adaptēšanās būtību raksturo 7- gadīgo bērnu attīstības likumības un tām atbilstīgas pedagoģiskās darbības mijiedarbība. Pētījuma mērķis ir apzināt 7-gadīgu bērnu sociālās attīstības likumības sociālajā vidē, izpētīt 7-gadīgu bērnu sociālo pieredzi un vajadzību pēc pedagoga palīdzības, izstrādāt bērnu attīstības un pedagoģiskā procesa likumībās pamatotu un eksperimentāli pārbaudītu modeli 7- gadīgā bērna sociālās adaptēšanās pilnveidei. Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/