Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
309 Research products, page 1 of 31

 • 2018-2022
 • Book
 • Danish
 • Theses@asb

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Christensen, Jacob Højgaard; Wistoft, Karen; Clark, Aske;
  Publisher: DPU, Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  MIT kokkeri er et projekt, hvis formål er at styrke børns madlavningsglæde og hjælpe dem med at tage ejerskab over deres madlavning og tage styringen i køkkenet. Til dette formål har MIT kokkeri udgivet en børnekogebog med et tilhørende webunivers og udviklet et madklubkoncept, hvor der i skrivende stund eksisterer 53 MIT kokkeri-madklubber fordelt over hele landet. MIT kokkeri, herunder brugen af kogebog og website i danske folkeskoler og det nyemadklubkoncept, er blevet evalueret af forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), og på den baggrund foreligger denne forskningsbaserede evalueringsrapport. Evalueringen er blevet gennemført ud fra et mixed methods-design ved brug af spørgeskemaer, interviews og feltobservationer. Således baseres rapportens resultater på både kvantitative og kvalitative empiriske data. Formålet med dette evalueringsdesign er at opnå en nuanceret viden om, hvordan intentionerne med MIT kokkeri indfries. Konkret har vi undersøgt elevers selvvurderede udbytte af MIT kokkeri samt indsamlet viden om, hvordan MIT kokkeri bruges, og hvilke erfaringer der er hermed. Vi har udført spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af over 1600 elever og 500 lærere, og yderligere har vi gennemført fokusgruppeinterviews med lærere, elever og madklubinstruktører. Derudover har vi observeret madlavningsaktiviteter i seks madklubber.Overordnet konkluderer vi, ud fra evalueringens resultater, at der generelt er positive resultater angående elevernes oplevelser og selvvurderede udbytte af anvendelse af MIT kokkeri. Lærerne forholder sig også i langt overvejende grad positivt til MIT kokkeri. Angående madklubberne er resultaterne også meget positive, og med denne rapport kan vi altså konkludere, at MIT kokkeri i høj grad indfrier sine intentioner. Der er dog en række udfordringer forbundet hermed, som vi i rapporten præsenterer forskellige perspektiver på.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Schourup-Kristensen, Vibe; Larsen, Janus; Maar, Marie; Mohn, Christian; Jakobsen, Hans;
  Publisher: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Dahl, Karsten; Lundsteen, Steffen;
  Publisher: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak; Børgesen, Christen Duus; Eriksen, Jørgen; Pedersen, Birger Faurholt; Kongsted, Anne Grete;
  Publisher: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,
  Country: Denmark

  Revideret ift version leveret den 30. september - se følgebrev for forklaringLandbrugsstyrelsen har bedt DCA om en revurdering af den generelle nitratudvaskning fra økologiske arealer, og herunder effekten ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug. Effekten af omlægning har været estimeret i flere tidligere studier, og har generelt været faldende over tid. Dette skyldes især, at der er sket stramninger på kvælstofanvendelse, jordbearbejdning og brug af efterafgrøder i det konventionelle landbrug. Senest er effekten i 2013 estimeret til 10-17 kg N/ha. I nærværende rapport tages udgangspunkt i den landbrugsmæssige arealanvendelse i 2017. Undersøgelsen bygger på modelberegninger baseret på typesædskifter for fire konventionelle og økologiske driftsgrene. Med udgangspunkt i dyrknings- og gødningspraksis for 2017 estimeres det, at den samlede effekt ved overgang fra konventionel til økologisk drift er en reduktion i nitratudvaskning på 9 til 11 kg N/ha. Frem til 2020 er der bl.a. sket en yderligere stigning i omfanget af målrettede efterafgrøder på det konventionelt dyrkede areal, og dette medvirker til at reducere forskellen med 2 til 3 kg N/ha. Det estimeret interval for reduktion i nitratudvaskning er således på 6 til 9 kg N/ha for 2020.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Tønnesen, Mathilde Tønning; Bech-Larsen, Tino; Lähteenmäki, Liisa;
  Publisher: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Country: Denmark

  Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download. Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Ida Gran; Sortkær, Bent; Grøndahl Glavind, Johanne; Overgaard Sørensen, Julie;
  Publisher: Aarhus Universitetsforlag
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Kidmose, Ulla; Borum, Anna; Pedersen, Line; Mogensen, Lisbeth;
  Publisher: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Country: Denmark

  Rapportens formål er at give et overblik over den nyeste danske - og internationale forskning inden for tiltag og initiativer til reduktion af madspild og fødevaretab, især i de første fire led i fødevareværdikæden: primærproduktion, industri, detailhandel og i servicesektoren. I rapporten fokuseres der på produktionsteknologi, logistik, forædling og længere holdbarhed. Derudover giver rapporten et overblik over vigtige forskningsklynger inden for madspild.Rapporten er baseret på nyere videnskabelig litteratur. Inden for produktionsteknologi er der fokus på udnyttelse og anvendelse af sidestrømme fra fødevareindustrien til fremstilling af bl.a. rene stoffer, ingredienser og mikroorganismer. Få studier fokuserer på forædling som et ’redskab’ til reduktion af madspild, da det er svært at forædle i forhold til en given parameter. Under opbevaring og transport kan madspild reduceres ved forlængelse af holdbarheden af især frisk frugt og grønt, fersk kød og frisk fisk ved korrekt opbevaringstemperatur, fugtighed, emballering og atmosfæresammensætning. I detailleddet og servicesektoren kan madspildet bl.a. minimeres ved en effektiv ressourceoptimering.

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Ryom, Knud; Eshøj, Signe; Simonsen, Camilla Bakkær; Nielsen, Glen; Troelsen, Jens; Maindal, Helle Terkildsen;
  Publisher: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Anneberg, Inger; Sørensen, Jan Tind;
  Publisher: Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Country: Denmark

  Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til downloadDokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev.I denne rapport præsenteres resultaterne af et forskningsprojekt, som har haft til formål at generere ny viden om, hvad der motiverer ejere og ansatte i landbruget til at skabe forandringer og forbedringer i relation til dyrevelfærd. Rapporten viser, at motivation til forandring i høj grad beror på landmandens egen drivkraft og mod til at løbe en risiko. Motivationen afhænger dog også af, om man har en økonomisk soliditet, som gør risikoen mindre. Tilsvarende kan økonomisk støtte eller en mérpris for produktet ved at tilslutte sig et dyrevelfærdsmærke være afgørende for, om man tør gå i gang. Selve glæden ved at se dyr på en ny måde, hvor de i højere grad får opfyldt muligheden for at udleve deres adfærd, er også en drivkraft. Rapporten peger også på en uforholdsmæssig stor økonomisk risiko for de landmænd, som slutter sig til et mærke, der kræver investeringer. Herudover viser undersøgelsen, at der kan opstå en række dilemmaer omkring åbenhed og synlighed, når man som producent går nye veje.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Ryom, Knud; Simonsen, Camilla Bakkær; Rau, Stefan Runge; Maindal, Helle Terkildsen; Agergaard, Sine;
  Publisher: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Country: Denmark
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.