Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
476 Research products, page 1 of 48

 • 2012-2021
 • Article
 • Kemija u Industriji

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Marina Šekutor; Kata Mlinarić-Majerski;
  Country: Croatia

  Biološka aktivnost različitih adamantanskih derivata i njihova primjena opisane su u brojnim preglednim člancima. Isto tako, mnogi revijalni članci opisuju biološku aktivnost i primjenu gvanidinskih spojeva. Međutim, do sada nije načinjen pregled koji bi se bavio gvanidinskim derivatima adamantana i drugih policikla, tj. spojevima koji sadrže obje navedene podjedinice u istoj molekuli. U ovom radu bit će stoga dan pregled policikličkih derivata gvanidina, i to s naglaskom na njihovu primjenu kao potencijalnih farmakofora.

 • Open Access English
  Authors: 
  Merzel, Vlado; Lučić Blagojević, Sanja; Buhin Šturlić, Zrinka; Meheš, Mario; Leskovac, Mirela;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  In this paper, the influence of flame treatment on the surface properties of polypropylene (PP) and thermoplastic polyolefins with talc and carbon black filler (TPO), and adhesion of the applied coating in the conditions of industrial robotic dyeing process were investigated. The flame treatment was carried out at two distances from the flame (7.5 cm and 12.5 cm) at constant air and methane flows as well as speed of the burner. The thermal stability of untreated samples was investigated using thermogravimetric analysis (TGA). The change in thermal properties before and after flame treatment was investigated using differential scanning calorimetry (DSC). Changes of the samples’ surface energy were examined before flame treatment, 1 h and 24 h after flame treatment, by the contact angle method. Qualitative analysis of the surface chemical composition, before and after flame treatment, was performed by ATR – FTIR analysis, and morphological changes by scanning electron microscopy (SEM). After applying the base layer, dye and topcoat on the surface of the treated samples, the adhesion was determined by standard methods ISO 2409 and ISO 16925/D25 2018-B. The results showed that TPO containing talc and carbon black filler have better thermal stability compared to PP. Flame treatment influenced the surface characteristics of the samples, namely the increase in surface free energy and the appearance/structure of the surface. With ATR – FTIR, the existence of polar groups on the surface after flame treatment were determined. According to the standards, all dyed samples met the requirements of excellent adhesion on the substrate/coating interface. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. U ovom radu istražen je utjecaj obrade plamenom polipropilena (PP) i termoplastičnih poliolefina s talkom i čađom (TPO) na površinska svojstva i adheziju nanesenog premaza u uvjetima industrijskog procesa robotskog bojenja. Obrada plamenom provedena je na dvije udaljenosti plamena od površine (7,5 cm i 12,5 cm) pri konstantnom protoku zraka i metana te brzini kretanja plamenika. Toplinska postojanost netretiranih uzoraka ispitana je primjenom termogravimetrijske analize (TGA). Promjena toplinskih svojstava prije i nakon obrade plamenom praćena je primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC). Metodom kontaktnog kuta određena je površinska energija uzoraka prije obrade plamenom te 1 h i 24 h nakon obrade plamenom. Promjene uzrokovane obradom plamenom istražene su ATR – FTIR analizom, a morfološke promjene pretražnim elektronskim mikroskopom (SEM). Nakon nanošenja temeljnog sloja, sloja boje i sloja laka na površinu obrađenih uzoraka određena je adhezija standardnim metodama ISO 2409 i ISO 16925/D25 2018-B. Rezultati su pokazali da TPO uzorci koji sadrže punilo talk i čađu imaju bolju toplinsku postojanost u odnosu na PP. Obrada plamenom utječe na promjenu površinskih karakteristika uzoraka, povećanje slobodne površinske energije i na izgled/strukturu površine. ATR – FTIR analizom utvrđeno je postojanje polarnih skupina na površini nakon obrade plamenom. Svi obojeni uzorci prema zahtjevima normi zadovoljavaju uvjete izvrsne adhezije na međupovršini supstrat/premaz. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  Rad se bavi razvojem pojma elementa od antičkih vremena (Empedoklo, Aristotel) preko razdoblja alkemije i rane kemije (Paracelsus, Petar Bono, Boyle) te početaka moderne kemije (Lavoisier, Mendeljejev) do suvremenih shvaćanja utemeljenih na atomskoj teoriji. Pokazuje se da pojam elementa ima dva značenja, elementarne (jednostavne) tvari i elementa u užem smislu; dok se prvi pojam razvijao prateći napredak metoda kemijske analize, za razumijevanje drugog pojma, pojma elementa, bilo je nužno steći dublji uvid u narav kemijskih promjena.

 • Publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Ivanković, Marica; Bauer, Leonard; Ressler, Antonia; Rogina, Anamarija; Antunović, Maja; Ivanković, Hrvoje;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Bone tissue engineering (BTE) is a fast growing field focused on the development of bioactive 3D porous scaffolds as temporary extracellular matrixes that support cell attachment, proliferation and differentiation, and stimulate bone tissue formation in vivo. Over more than ten years, our group has been devoted to developing new biomaterials and methods to prepare 3D porous scaffolds for BTE applications. The potential of natural porous structures such as marine skeletons, composite materials, and hydrogels based on biodegradable polymers and bioresorbable hydroxyapatite ceramics have been studied. In this paper, an overview of our research and main achievements, published in international scientific publications, is provided. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Inženjerstvo koštanog tkiva brzorastuće je polje istraživanja usmjereno na razvoj bioaktivnih 3D poroznih nosača, kao privremenih izvanstaničnih matrica, koji podržavaju prianjanje, umnažanje i diferencijaciju stanica te potiču stvaranje koštanog tkiva in vivo. Više od deset godina istraživanja naše grupe posvećena su razvoju novih materijala i postupaka za pripravu 3D poroznih nosača za inženjerstvo koštanog tkiva. Kao mogući nosači istraživani su porozni skeleti morskih organizama te kompozitni materijali i hidrogelovi na temelju biorazgradljivih polimera i bioresorbirajuće hidroksiapatitne keramike. U ovom radu dan je prikaz naših istraživanja i glavnih postignuća, objavljenih u međunarodnim znanstvenim publikacijama. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Open Access English
  Authors: 
  Barišić, L.; Rapić, V.;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  This article is the second part of a series dealing with organometallic and bioorganometallic chemistry. In the first part of this series a short review on the history and development of these disciplines was given, emphasizing the importance and scope of bioorganometallic chemistry as a new field dealing with conjugates of organometallics and biomolecules (DNA, PNA, amino acids, peptides...). From the variety of biorganometallics, syntheses and properties of simple conjugates of ferrocene with natural amino acids/peptides were elaborated inter alia. This material is the basis for the second part in which ferrocene amino acids are described. The introduction presents nonproteinogenic alicyclic and aromatic amino acids as the models for the title compounds. Naturally occurring amino acids labelled with ferrocene moiety mostly retain properties of the biomolecules included. Contrary to these ω-ferrocenylamino acids, one could imagine specific amino acids with inserted ferrocene core belonging to either homo- or heterodisubstituted type. The central part of this article is devoted to our investigations of the second type - H2N-(CH2)m-Fn-(CH2)n-COOH. The general rational procedure for synthesis of these compounds and of their N- and/or C-protected derivatives via the azide intermediates N3-CO-(CH2)m- Fn-(CH2)n-COOMe has been described. In the solid state derivatives of ferrocene amino acids contain intermolecular hydrogen bonds giving dimeric structures, three-dimensional networks or endless helical chains. The solutions of homologues Ac-NH-(CH2)m-Fn-(CH2)n-COOMe in nonpolar solvents are dominated by open form conformers. Compounds containing 2–3 ferrocene cores connected by amide, imide and oxalamide spacers were prepared by oligomerization of 1'-aminoferrocene-1-carboxylic acid (Fca) or by its condensation with the appropriate reagents. Similar to natural amino acids, ferrocene amino acids are water-soluble substances with high melting points, insoluble in organic solvents.

 • Publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access English
  Authors: 
  Molčanov, Krešimir; Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10 000 Zagreb;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Radikale, kemijske vrste s nesparenim elektronima, obično se smatra vrlo nestablinima, tako da ih se može pri - praviti samo pod posebnim uvjetima i proučavati samo pomoću posebnih, vrlo skupih, instrumenata. Također ih se smatra štetnima te neprimjerenima za pokuse u školi. Ipak, radikali imaju ključnu ulogu u biološkim susta - vima. Zahvaljujući nesparenim elektronima, obično su živo obojani, tako da se njihovo nastajanje često može opaziti golim okom. Ovdje je opisano nekoliko jednostavnih reakcijâ s biološki najvažnijim radikalom, semikinonom. Lako ih je izvesti u školskom laboratoriju uporabom male količine jeftinih i bezopasnih tvari. Jednostavnim promatranjem tih reakcijâ dade se naučiti mnogo toga o kemiji (slob odnih) radikala

 • Open Access English
  Authors: 
  Mrkonjić, Nikolina; Martinko, Gordana; Govorčin Bajsić, Emi; Slivac, Igor; Špada, Vedrana; Holjevac Grgurić, Tamara;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Polilaktidna kiselina (PLA) i bakterijska nanoceluloza (BNC) zbog svoje biorazgradljivosti, biokompatibilnosti i netoksičnosti imaju velik potencijal za primjenu u biomedicini. Cilj ovog rada bio je pripraviti i ispitati biokompozit PLA/BNC. Istražen je utjecaj BNC-a na morfološku strukturu, kemijski sastav, toplinska svojstva, toplinsku postojanost i hidrofobnost PLA te zasijavanje i rast stanica biokompozita PLA/BNC primjenom pretražnog elektronskog mikroskopa (SEM), infracrvene spektroskopije (FTIR), diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) i termogravimetrijske analize (TGA) te određivanjem kontaktnog kuta i metodom MTT. Dodatkom BNC-a u PLA dolazi do pomaka staklišta (Tg) prema nižim temperaturama, što ukazuje na veću pokretljivost amorfne faze PLA te porasta stupnja kristalnosti zbog nukleacijskog učinka celuloze. Početak toplinske razgradnje pomaknut je na niže temperature u odnosu na čisti PLA, što ukazuje na smanjenje toplinske postojanosti PLA dodatkom BNC-a. Biokompozit PLA/BNC pokazuje poroznu, vlaknastu strukturu. Test zasijavanja stanica pokazao je da je biokompozit PLA/BNC pogodan za prihvaćanje i rast humanih stanica, pa je prema tome potencijalno primjenjiv u regenerativnoj medicini i tkivnom inženjerstvu. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Polylactic acid (PLA) and bacterial nanocellulose (BNC) are promising materials in medicine due to their biodegradability, biocompatibility, and non-toxicity. The aim of this work was to prepare and characterize the PLA/BNC biocomposite. Morphology, chemical composition, thermal properties, thermal stability, hydrophobicity and cell seeding, and growth of the PLA/BNC biocomposite were characterized by means of scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectra (FTIR), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), contact angle, and MTT method. DSC showed that the glass transition temperature (Tg) of PLA decreased with the addition of BNC due to higher mobility of amorphous PLA phase. The degree of crystallinity increased due to nucleation effect of cellulose. With the addition of BNC, the thermal stability of biocomposite decreased. The PLA/BNC biocomposite exhibited a porous, fibrous structure. The cell seeding test showed the PLA/BNC biocomposite to be suitable for growth of human cells, and therefore, potentially applicable in regenerative medicine and tissue engineering. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 • Open Access English
  Authors: 
  F. Bikić; M. Rizvanović; M. Cacan;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  The influence of portland cement class on the corrosion rate of steel reinforcement in cement mortar caused by penetrating chloride or sulfate from the environment in already hardened cement mortar is investigated in this paper. Three classes of portland cement have been used for the tests, PC 35, PC 45 and PC 55. Cylindrical samples of cement mortar with steel reinfor- cement in the middle were treated 6 months at room temperature in the following solutions: w(SO42-) = 2.1 % and w(Cl-) = 5 %. Two techniques have been used for testing corrosion rate of steel reinforcement in cement mortar: Tafel extrapolation technique and potentiodynamic polarization technique. Investigations were conducted by potentiostat/galvanostat Princeton Applied Research 263A-2 with the software PowerCORR®. The results of both techniques indi-cate the most active corrosion of steel reinforcement in the samples prepared from cement PC 35 in both treated solutions, while the lowest corrosion of the steel reinforcement was observed in cement samples prepared from cement PC 55. This conclusion was drawn by analyzing the results shown in Figs. 1–4. Comparing corrosion current density of samples, working electrodes, Figs. 1 and 2, Table 2, the results show the most stable corrosion of steel reinforcement in samples prepared from cement PC 55, and the most active corrosion in samples prepared from ce- ment PC 35. The most active corrosion in samples prepared from cement PC 35 is evident from the positions of the open circuit potentials whose values are less for samples prepared from cement PC 35 in both the treated solution, Figs. 1 and 2, Table 2. Comparison of the anodic polarization curves of the working electrodes in both the treated solutions, Figs. 3 and 4, also shows that the intensity of corrosion is the largest for the working electrodes prepared from cement PC 35 and the smallest for the working electrodes prepared from cement PC 55. Investigation results should be considered as preliminary. To make the recommendations for the construction of reinforced concrete structures in the maritime environment the impact of sulphates on concrete and steel bars should be investigated. U ovom je radu ispitivan utjecaj klase portland-cementa na brzinu korozije čelične armature u cementnom mortu, uzrokovane prodiranjem klorida ili sulfata iz okoliša u već očvrsli cementni mort. Za ispitivanja su upotrijebljene tri klase portland-cementa, PC 35, PC 45 i PC 55. Radi navedenih ispitivanja cilindrični uzorci od cementnog morta s čeličnom armaturom u sredini tretirani su šest mjeseci na sobnoj temperaturi u sljedećim otopinama: w(SO42-) = 2,1 % i w(Cl-) = 5 %. Za ispitivanje brzine korozije čelične armature u cementnom mortu primijenjene su elektrokemijske tehnike potenciostatske polarizacije, i to tehnika ekstrapolacije Tafelovih krivulja i tehnika potenciodinamičke polarizacije. Ispitivanje je provedeno na potenciostatu/ galvanostatu Princeton Applied Research 263A-2, programskim paketom PowerCORR®. Rezultati obje primijenjene tehnike pokazuju da su korozijski najaktivnije čelične armature u uzorcima pripremanim od cementa klase PC 35 u obje tretirane otopine, dok su korozijski najstabilnije čelične armature u uzorcima pripremanim od cementa klase PC 55. Rezultate provedenih istra?ivanja treba smatrati preliminarnima. Radi davanja preporuka za gradnju armiranobetonskih konstrukcija u morskom okolišu, potrebno je provesti ispitivanja utjecaja sulfata na beton i armaturu, na betonskim i armiranobetonskim uzorcima.

 • Publication . Article . Other literature type . 2015
  Open Access English
  Authors: 
  M. Šekutor; K. Mlinarić-Majerski;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Biological activity of different adamantane derivatives and their application has been described in various reviews. Similarly, many reviews deal with biological activity and application of guanidine compounds. However, up to now no review has been made concerning the guanidine derivatives of adamantane and other polycycles, compounds which incorporate both of these moieties in the same molecule. Therefore, a literature survey of polycyclic guanidine derivatives is here provided and their application as potential pharmacophores stressed. Biološka aktivnost različitih adamantanskih derivata i njihova primjena opisane su u brojnim preglednim člancima. Isto tako, mnogi revijalni članci opisuju biološku aktivnost i primjenu gvanidinskih spojeva. Međutim do sada nije načinjen pregled koji bi se bavio gvanidinskim derivatima adamantana i drugih policikla, tj. spojevima koji sadrže obje navedene podjedinice u istoj molekuli. U ovom radu bit će stoga dan pregled policikličkih derivata gvanidina, i to s naglaskom na njihovu primjenu kao potencijalnih farmakofora.

 • Open Access English
  Authors: 
  Amina Yettou; Maamar Laidi; Abdelmadjid El Bey; Salah Hanini; Mohamed Hentabli; Omar Khaldi; Mihoub Abderrahim;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Cilj ovog rada bio je razviti tri metode temeljene na umjetnoj inteligenciji za modeliranje trostruke adsorpcije iona teških metala {Pb2+, Hg2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cr4+} na različitim adsorbatima {aktivni ugljen, kitozan, danski treset, treset Heilongjiang, ugljik glave suncokreta i ugljik stabljike suncokreta). Rezultati pokazuju da se regresija potpornih vektora (SVR) pokazala nešto boljom, preciznijom, stabilnijom i bržom od regresije potpornih vektora najmanjih kvadrata (LS-SVR) i umjetnih neuronskih mreža (ANN). Za procjenu kinetike trostrukog adsorpcijskog sustava višekomponentnog sustava preporučuje se model SVR. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. The aim of this work was to develop three artificial intelligence-based methods to model the ternary adsorption of heavy metal ions {Pb2+, Hg2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cr4+} on different adsorbates {activated carbon, chitosan, Danish peat, Heilongjiang peat, carbon sunflower head, and carbon sunflower stem). Results show that support vector regression (SVR) performed slightly better, more accurate, stable, and more rapid than least-square support vector regression (LS-SVR) and artificial neural networks (ANN). The SVR model is highly recommended for estimating the ternary adsorption kinetics of a multicomponent system. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
476 Research products, page 1 of 48
 • Open Access English
  Authors: 
  Marina Šekutor; Kata Mlinarić-Majerski;
  Country: Croatia

  Biološka aktivnost različitih adamantanskih derivata i njihova primjena opisane su u brojnim preglednim člancima. Isto tako, mnogi revijalni članci opisuju biološku aktivnost i primjenu gvanidinskih spojeva. Međutim, do sada nije načinjen pregled koji bi se bavio gvanidinskim derivatima adamantana i drugih policikla, tj. spojevima koji sadrže obje navedene podjedinice u istoj molekuli. U ovom radu bit će stoga dan pregled policikličkih derivata gvanidina, i to s naglaskom na njihovu primjenu kao potencijalnih farmakofora.

 • Open Access English
  Authors: 
  Merzel, Vlado; Lučić Blagojević, Sanja; Buhin Šturlić, Zrinka; Meheš, Mario; Leskovac, Mirela;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  In this paper, the influence of flame treatment on the surface properties of polypropylene (PP) and thermoplastic polyolefins with talc and carbon black filler (TPO), and adhesion of the applied coating in the conditions of industrial robotic dyeing process were investigated. The flame treatment was carried out at two distances from the flame (7.5 cm and 12.5 cm) at constant air and methane flows as well as speed of the burner. The thermal stability of untreated samples was investigated using thermogravimetric analysis (TGA). The change in thermal properties before and after flame treatment was investigated using differential scanning calorimetry (DSC). Changes of the samples’ surface energy were examined before flame treatment, 1 h and 24 h after flame treatment, by the contact angle method. Qualitative analysis of the surface chemical composition, before and after flame treatment, was performed by ATR – FTIR analysis, and morphological changes by scanning electron microscopy (SEM). After applying the base layer, dye and topcoat on the surface of the treated samples, the adhesion was determined by standard methods ISO 2409 and ISO 16925/D25 2018-B. The results showed that TPO containing talc and carbon black filler have better thermal stability compared to PP. Flame treatment influenced the surface characteristics of the samples, namely the increase in surface free energy and the appearance/structure of the surface. With ATR – FTIR, the existence of polar groups on the surface after flame treatment were determined. According to the standards, all dyed samples met the requirements of excellent adhesion on the substrate/coating interface. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. U ovom radu istražen je utjecaj obrade plamenom polipropilena (PP) i termoplastičnih poliolefina s talkom i čađom (TPO) na površinska svojstva i adheziju nanesenog premaza u uvjetima industrijskog procesa robotskog bojenja. Obrada plamenom provedena je na dvije udaljenosti plamena od površine (7,5 cm i 12,5 cm) pri konstantnom protoku zraka i metana te brzini kretanja plamenika. Toplinska postojanost netretiranih uzoraka ispitana je primjenom termogravimetrijske analize (TGA). Promjena toplinskih svojstava prije i nakon obrade plamenom praćena je primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC). Metodom kontaktnog kuta određena je površinska energija uzoraka prije obrade plamenom te 1 h i 24 h nakon obrade plamenom. Promjene uzrokovane obradom plamenom istražene su ATR – FTIR analizom, a morfološke promjene pretražnim elektronskim mikroskopom (SEM). Nakon nanošenja temeljnog sloja, sloja boje i sloja laka na površinu obrađenih uzoraka određena je adhezija standardnim metodama ISO 2409 i ISO 16925/D25 2018-B. Rezultati su pokazali da TPO uzorci koji sadrže punilo talk i čađu imaju bolju toplinsku postojanost u odnosu na PP. Obrada plamenom utječe na promjenu površinskih karakteristika uzoraka, povećanje slobodne površinske energije i na izgled/strukturu površine. ATR – FTIR analizom utvrđeno je postojanje polarnih skupina na površini nakon obrade plamenom. Svi obojeni uzorci prema zahtjevima normi zadovoljavaju uvjete izvrsne adhezije na međupovršini supstrat/premaz. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  Rad se bavi razvojem pojma elementa od antičkih vremena (Empedoklo, Aristotel) preko razdoblja alkemije i rane kemije (Paracelsus, Petar Bono, Boyle) te početaka moderne kemije (Lavoisier, Mendeljejev) do suvremenih shvaćanja utemeljenih na atomskoj teoriji. Pokazuje se da pojam elementa ima dva značenja, elementarne (jednostavne) tvari i elementa u užem smislu; dok se prvi pojam razvijao prateći napredak metoda kemijske analize, za razumijevanje drugog pojma, pojma elementa, bilo je nužno steći dublji uvid u narav kemijskih promjena.

 • Publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Ivanković, Marica; Bauer, Leonard; Ressler, Antonia; Rogina, Anamarija; Antunović, Maja; Ivanković, Hrvoje;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Bone tissue engineering (BTE) is a fast growing field focused on the development of bioactive 3D porous scaffolds as temporary extracellular matrixes that support cell attachment, proliferation and differentiation, and stimulate bone tissue formation in vivo. Over more than ten years, our group has been devoted to developing new biomaterials and methods to prepare 3D porous scaffolds for BTE applications. The potential of natural porous structures such as marine skeletons, composite materials, and hydrogels based on biodegradable polymers and bioresorbable hydroxyapatite ceramics have been studied. In this paper, an overview of our research and main achievements, published in international scientific publications, is provided. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Inženjerstvo koštanog tkiva brzorastuće je polje istraživanja usmjereno na razvoj bioaktivnih 3D poroznih nosača, kao privremenih izvanstaničnih matrica, koji podržavaju prianjanje, umnažanje i diferencijaciju stanica te potiču stvaranje koštanog tkiva in vivo. Više od deset godina istraživanja naše grupe posvećena su razvoju novih materijala i postupaka za pripravu 3D poroznih nosača za inženjerstvo koštanog tkiva. Kao mogući nosači istraživani su porozni skeleti morskih organizama te kompozitni materijali i hidrogelovi na temelju biorazgradljivih polimera i bioresorbirajuće hidroksiapatitne keramike. U ovom radu dan je prikaz naših istraživanja i glavnih postignuća, objavljenih u međunarodnim znanstvenim publikacijama. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Open Access English
  Authors: 
  Barišić, L.; Rapić, V.;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  This article is the second part of a series dealing with organometallic and bioorganometallic chemistry. In the first part of this series a short review on the history and development of these disciplines was given, emphasizing the importance and scope of bioorganometallic chemistry as a new field dealing with conjugates of organometallics and biomolecules (DNA, PNA, amino acids, peptides...). From the variety of biorganometallics, syntheses and properties of simple conjugates of ferrocene with natural amino acids/peptides were elaborated inter alia. This material is the basis for the second part in which ferrocene amino acids are described. The introduction presents nonproteinogenic alicyclic and aromatic amino acids as the models for the title compounds. Naturally occurring amino acids labelled with ferrocene moiety mostly retain properties of the biomolecules included. Contrary to these ω-ferrocenylamino acids, one could imagine specific amino acids with inserted ferrocene core belonging to either homo- or heterodisubstituted type. The central part of this article is devoted to our investigations of the second type - H2N-(CH2)m-Fn-(CH2)n-COOH. The general rational procedure for synthesis of these compounds and of their N- and/or C-protected derivatives via the azide intermediates N3-CO-(CH2)m- Fn-(CH2)n-COOMe has been described. In the solid state derivatives of ferrocene amino acids contain intermolecular hydrogen bonds giving dimeric structures, three-dimensional networks or endless helical chains. The solutions of homologues Ac-NH-(CH2)m-Fn-(CH2)n-COOMe in nonpolar solvents are dominated by open form conformers. Compounds containing 2–3 ferrocene cores connected by amide, imide and oxalamide spacers were prepared by oligomerization of 1'-aminoferrocene-1-carboxylic acid (Fca) or by its condensation with the appropriate reagents. Similar to natural amino acids, ferrocene amino acids are water-soluble substances with high melting points, insoluble in organic solvents.

 • Publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access English
  Authors: 
  Molčanov, Krešimir; Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10 000 Zagreb;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Radikale, kemijske vrste s nesparenim elektronima, obično se smatra vrlo nestablinima, tako da ih se može pri - praviti samo pod posebnim uvjetima i proučavati samo pomoću posebnih, vrlo skupih, instrumenata. Također ih se smatra štetnima te neprimjerenima za pokuse u školi. Ipak, radikali imaju ključnu ulogu u biološkim susta - vima. Zahvaljujući nesparenim elektronima, obično su živo obojani, tako da se njihovo nastajanje često može opaziti golim okom. Ovdje je opisano nekoliko jednostavnih reakcijâ s biološki najvažnijim radikalom, semikinonom. Lako ih je izvesti u školskom laboratoriju uporabom male količine jeftinih i bezopasnih tvari. Jednostavnim promatranjem tih reakcijâ dade se naučiti mnogo toga o kemiji (slob odnih) radikala

 • Open Access English
  Authors: 
  Mrkonjić, Nikolina; Martinko, Gordana; Govorčin Bajsić, Emi; Slivac, Igor; Špada, Vedrana; Holjevac Grgurić, Tamara;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Polilaktidna kiselina (PLA) i bakterijska nanoceluloza (BNC) zbog svoje biorazgradljivosti, biokompatibilnosti i netoksičnosti imaju velik potencijal za primjenu u biomedicini. Cilj ovog rada bio je pripraviti i ispitati biokompozit PLA/BNC. Istražen je utjecaj BNC-a na morfološku strukturu, kemijski sastav, toplinska svojstva, toplinsku postojanost i hidrofobnost PLA te zasijavanje i rast stanica biokompozita PLA/BNC primjenom pretražnog elektronskog mikroskopa (SEM), infracrvene spektroskopije (FTIR), diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) i termogravimetrijske analize (TGA) te određivanjem kontaktnog kuta i metodom MTT. Dodatkom BNC-a u PLA dolazi do pomaka staklišta (Tg) prema nižim temperaturama, što ukazuje na veću pokretljivost amorfne faze PLA te porasta stupnja kristalnosti zbog nukleacijskog učinka celuloze. Početak toplinske razgradnje pomaknut je na niže temperature u odnosu na čisti PLA, što ukazuje na smanjenje toplinske postojanosti PLA dodatkom BNC-a. Biokompozit PLA/BNC pokazuje poroznu, vlaknastu strukturu. Test zasijavanja stanica pokazao je da je biokompozit PLA/BNC pogodan za prihvaćanje i rast humanih stanica, pa je prema tome potencijalno primjenjiv u regenerativnoj medicini i tkivnom inženjerstvu. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Polylactic acid (PLA) and bacterial nanocellulose (BNC) are promising materials in medicine due to their biodegradability, biocompatibility, and non-toxicity. The aim of this work was to prepare and characterize the PLA/BNC biocomposite. Morphology, chemical composition, thermal properties, thermal stability, hydrophobicity and cell seeding, and growth of the PLA/BNC biocomposite were characterized by means of scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectra (FTIR), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), contact angle, and MTT method. DSC showed that the glass transition temperature (Tg) of PLA decreased with the addition of BNC due to higher mobility of amorphous PLA phase. The degree of crystallinity increased due to nucleation effect of cellulose. With the addition of BNC, the thermal stability of biocomposite decreased. The PLA/BNC biocomposite exhibited a porous, fibrous structure. The cell seeding test showed the PLA/BNC biocomposite to be suitable for growth of human cells, and therefore, potentially applicable in regenerative medicine and tissue engineering. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 • Open Access English
  Authors: 
  F. Bikić; M. Rizvanović; M. Cacan;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  The influence of portland cement class on the corrosion rate of steel reinforcement in cement mortar caused by penetrating chloride or sulfate from the environment in already hardened cement mortar is investigated in this paper. Three classes of portland cement have been used for the tests, PC 35, PC 45 and PC 55. Cylindrical samples of cement mortar with steel reinfor- cement in the middle were treated 6 months at room temperature in the following solutions: w(SO42-) = 2.1 % and w(Cl-) = 5 %. Two techniques have been used for testing corrosion rate of steel reinforcement in cement mortar: Tafel extrapolation technique and potentiodynamic polarization technique. Investigations were conducted by potentiostat/galvanostat Princeton Applied Research 263A-2 with the software PowerCORR®. The results of both techniques indi-cate the most active corrosion of steel reinforcement in the samples prepared from cement PC 35 in both treated solutions, while the lowest corrosion of the steel reinforcement was observed in cement samples prepared from cement PC 55. This conclusion was drawn by analyzing the results shown in Figs. 1–4. Comparing corrosion current density of samples, working electrodes, Figs. 1 and 2, Table 2, the results show the most stable corrosion of steel reinforcement in samples prepared from cement PC 55, and the most active corrosion in samples prepared from ce- ment PC 35. The most active corrosion in samples prepared from cement PC 35 is evident from the positions of the open circuit potentials whose values are less for samples prepared from cement PC 35 in both the treated solution, Figs. 1 and 2, Table 2. Comparison of the anodic polarization curves of the working electrodes in both the treated solutions, Figs. 3 and 4, also shows that the intensity of corrosion is the largest for the working electrodes prepared from cement PC 35 and the smallest for the working electrodes prepared from cement PC 55. Investigation results should be considered as preliminary. To make the recommendations for the construction of reinforced concrete structures in the maritime environment the impact of sulphates on concrete and steel bars should be investigated. U ovom je radu ispitivan utjecaj klase portland-cementa na brzinu korozije čelične armature u cementnom mortu, uzrokovane prodiranjem klorida ili sulfata iz okoliša u već očvrsli cementni mort. Za ispitivanja su upotrijebljene tri klase portland-cementa, PC 35, PC 45 i PC 55. Radi navedenih ispitivanja cilindrični uzorci od cementnog morta s čeličnom armaturom u sredini tretirani su šest mjeseci na sobnoj temperaturi u sljedećim otopinama: w(SO42-) = 2,1 % i w(Cl-) = 5 %. Za ispitivanje brzine korozije čelične armature u cementnom mortu primijenjene su elektrokemijske tehnike potenciostatske polarizacije, i to tehnika ekstrapolacije Tafelovih krivulja i tehnika potenciodinamičke polarizacije. Ispitivanje je provedeno na potenciostatu/ galvanostatu Princeton Applied Research 263A-2, programskim paketom PowerCORR®. Rezultati obje primijenjene tehnike pokazuju da su korozijski najaktivnije čelične armature u uzorcima pripremanim od cementa klase PC 35 u obje tretirane otopine, dok su korozijski najstabilnije čelične armature u uzorcima pripremanim od cementa klase PC 55. Rezultate provedenih istra?ivanja treba smatrati preliminarnima. Radi davanja preporuka za gradnju armiranobetonskih konstrukcija u morskom okolišu, potrebno je provesti ispitivanja utjecaja sulfata na beton i armaturu, na betonskim i armiranobetonskim uzorcima.

 • Publication . Article . Other literature type . 2015
  Open Access English
  Authors: 
  M. Šekutor; K. Mlinarić-Majerski;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Biological activity of different adamantane derivatives and their application has been described in various reviews. Similarly, many reviews deal with biological activity and application of guanidine compounds. However, up to now no review has been made concerning the guanidine derivatives of adamantane and other polycycles, compounds which incorporate both of these moieties in the same molecule. Therefore, a literature survey of polycyclic guanidine derivatives is here provided and their application as potential pharmacophores stressed. Biološka aktivnost različitih adamantanskih derivata i njihova primjena opisane su u brojnim preglednim člancima. Isto tako, mnogi revijalni članci opisuju biološku aktivnost i primjenu gvanidinskih spojeva. Međutim do sada nije načinjen pregled koji bi se bavio gvanidinskim derivatima adamantana i drugih policikla, tj. spojevima koji sadrže obje navedene podjedinice u istoj molekuli. U ovom radu bit će stoga dan pregled policikličkih derivata gvanidina, i to s naglaskom na njihovu primjenu kao potencijalnih farmakofora.

 • Open Access English
  Authors: 
  Amina Yettou; Maamar Laidi; Abdelmadjid El Bey; Salah Hanini; Mohamed Hentabli; Omar Khaldi; Mihoub Abderrahim;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Cilj ovog rada bio je razviti tri metode temeljene na umjetnoj inteligenciji za modeliranje trostruke adsorpcije iona teških metala {Pb2+, Hg2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cr4+} na različitim adsorbatima {aktivni ugljen, kitozan, danski treset, treset Heilongjiang, ugljik glave suncokreta i ugljik stabljike suncokreta). Rezultati pokazuju da se regresija potpornih vektora (SVR) pokazala nešto boljom, preciznijom, stabilnijom i bržom od regresije potpornih vektora najmanjih kvadrata (LS-SVR) i umjetnih neuronskih mreža (ANN). Za procjenu kinetike trostrukog adsorpcijskog sustava višekomponentnog sustava preporučuje se model SVR. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. The aim of this work was to develop three artificial intelligence-based methods to model the ternary adsorption of heavy metal ions {Pb2+, Hg2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cr4+} on different adsorbates {activated carbon, chitosan, Danish peat, Heilongjiang peat, carbon sunflower head, and carbon sunflower stem). Results show that support vector regression (SVR) performed slightly better, more accurate, stable, and more rapid than least-square support vector regression (LS-SVR) and artificial neural networks (ANN). The SVR model is highly recommended for estimating the ternary adsorption kinetics of a multicomponent system. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.