Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
13 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nielsen, Solveig Marie Bergo;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øvretveit, Karoline;
  Persistent Identifiers

  Formålet med oppgåva er å setje søkelys på mat og helse som eit viktig fag i skulen, samt bidra med kunnskap om korleis mat og helselærarar og lærarstudentar arbeider med inkludering av alle elevar i den fleirkulturelle skulen. Utgangspunktet til denne oppgåva er at eg ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nygjerde, Kirsti Antonett;
  Persistent Identifiers

  I dagens moderne samfunn har familiens rolle og posisjon endra seg markant. Barnehagen har fått ein sentral plass i familien, der nærare 80% av landets eittåringar går i barnehage. Den politiske semja omkring barnehagen som ein viktig omsorgs- og læringsarena, samt den ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordheim, Kjell Olav;
  Persistent Identifiers

  Denne masteroppgåva tek føre seg spørsmålet om kva teologisk grunngjeven rettleiing ein kan gi om praksisar knytt til kvile og kviledag til konfirmantar i Den norske kyrkja (Dnk) i dag. Føremålet med avhandlinga er å få auka innsikt i rolla kvile og kviledag kan ha inna...

  Add to ORCID
 • Maurice Merleau- Ponty sin filosofi har kroppen i sentrum for all utvikling og sansing. Kroppen er personlegdomen sitt subjekt og det er gjennom kroppen vissheita tek form. Han er den fyrste innan fenomenologien som gir kroppen forrang og byrjar med den. Merleau- Ponty ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Raunehaug, Ingrid Helene Kopperstad;
  Persistent Identifiers

  Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet ”Asymmetri i den pedagogiske relasjonen”. I studien min freister eg å vise korleis fenomenet asymmetri kjem til uttrykk gjennom eit utval lærarar sine refleksjonar. Uttrykk som finst i litteratur kjem også fram. Forskningssp...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fykse, Svein;
  Persistent Identifiers

  Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet «dilemma som kan oppstå når barn med lærevanskar møter kompetansemål og karaktervurdering i ungdomsskulen». I mitt arbeid har eg freista å få fram det som kan opplevast som paradoksalt og problematisk i møtet med elevar som ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Åsnes, Ragnfrid;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stanghelle, Asgeir;
  Persistent Identifiers

  Samandrag, Masteroppgåve, Asgeir Stanghelle Kristendom/Teologi MK VI. Samandrag Oppgåva har har hatt som føremål å studera kristologien til Martin Chemnitz (1522-1586), i skriftet ”De duabus naturis in Christo” frå 1578. I oppgåva har ein arbeidd mest med ei engelsk oms...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Askeland, Olaug;
  Persistent Identifiers

  Oppgåva omhandlar språkopplæring for vaksne innvandrarar med særleg fokus mot deltakarar med liten skulebakgrunn frå heimlandet. Språklæring er i dag framheva som eit viktig integreringspolitisk verkemiddel. Integrering som eit fleirtydig og verdilada omgrep med ulike t...

  Add to ORCID
13 research outcomes, page 1 of 2