Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
20,472 research outcomes, page 1 of 2,048
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Marita Helen;

  Masteroppgave 120 poeng Kartleggingen av Follo politidistrikt ble gjennomført som en Questback undersøkelse i perioden ettervinteren 2012, til høsten 2012. Hensikten var som nevnt ovenfor, å få kunnskap om i hvilken grad det eksisterer uutnyttet formalkompetanse blant d...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjeldnes, Karianne Moen;
  Publisher: The University of Bergen

  Avhandlingen redegjør for de prosessuelle og materielle vilkår for permittering i arbeidsforhold. I tillegg omtales kort permitteringsadgangen i svensk og dansk rett. Rettsforholdet mellom partene i permitteringsperioden blir adressert, og også rettsvirkninger av urettm...

  Add to ORCID
 • Noralv Veggeland hevder at gjennom utskillelse av store deler av forvaltningen til egne virksomheter, består den primære styringsmuligheten i etablering av regler, forskrifter og instrukser. For å sikre etterfølgelse at reguleringene etableres tilsyn. Omfanget er så sto...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løkken, Stian Andre;
  Publisher: Institutt for geologi og bergteknikk

  Reduksjon av CO$_2$-utslipp er et tema som opptar svært mange og dermed investeres det mye penger i forskning og utvikling av ny og mer energieffektiv teknologi. Et av disse områdene er fangst av CO$_2$. Norcem har et pågående pilotprosjekt i Brevik hvor fire forskjelli...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergem, Bjørn Greger;

  Denne oppgaven tar sikte på å undersøke Forskningsrådets utvelgelse av støtte til kommersielle forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i forhold til teori om markeds-imperfeksjoner. Oppgaven drøfter i hovedsak to former for markedssvikt knyttet til FoU; eksterne virkn...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Kjetil;

  RUE benytter seg kystdesigns ROV, ”Supporter” Dette er en kraftig arbeids ROV som har fått gode tilbakemeldinger fra sine brukere. ROV’er har de siste tiårene, mer og mer tatt over arbeidsoppgaver som tradisjonelt har blitt utført av dykkere. En av grunnene til dette er...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Federici, Roger André; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Rønsen, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine;
  Publisher: NIFU, Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret

  ‘Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert sam-handling med skole’ var en randomisert, kontrollert studie som ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Folkehelseinstituttet, Læringsmiljøsenteret ved UiS og tolv norske kommune...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Gaare, Eldar; Erikstad, Lars; Hoem, Stein Arild;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hagen, D., Gaare, E., Erikstad, L. og Hoem, S.A. 2006. Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde: kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satelittbildetolkning og visuell punkttaksering fra helikopter. NINA Rapport 135. 52 s. Beiteressurssit...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsheim, Anneline Johansen; Heimlund, Tone Røst;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  I denne studien har vi undersøkt avskrivningspraksis i nordnorske eiendomsselskaper og deres etterlevelse av regnskapsreglene på det aktuelle området. Hovedfokuset for studien er hvorvidt dekomponering anvendes i bransjen og hvilke holdninger selskapene har med tanke på...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fornes, Celine Krogh;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven analyserer om beviskravet alminnelig sannsynlighetsovervekt, som gjelder ved sivilrettslig inndragning, er i strid med eventuelle krav til bevis i uskyldspresumsjonen. Masteroppgave JUS399

  Add to ORCID
20,472 research outcomes, page 1 of 2,048