Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
22 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bergan, M. A. og Aanes, K. J. 2017. Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla - Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016 - NINA Rapport 1343. 70 s. Denne rapporten presenterer kortfattede resultater, tilstandsklassifiserin...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark. I gjennomsnitt for landet er...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjellum, Solrun Figenschau; Kaste, Øyvind; Haande, Sigrid; Sample, James Edward; Enge, Caroline; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Walland, Finn; Øygarden, Lillian; Eggestad, Hans Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder/Hovedforfatter Solrun Figenschau Skjellum Arbeidet har sett på muligheten for å overføre dagens metodikk for «klimagassframskrivninger i jordbrukssektoren» til «avrenning av næringsstoffer til vann fra jordbruksaktivitet og økologisk tilstand i vannforekom...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygaard, Per Holm; Olsen, Siri Lie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Nygaard, P.H. & Olsen, S.L. 2021. Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018. NINA Rapport 2003. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede organismer en av de største truslene mot naturmangfoldet på global ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bergan, M. A. & Aanes, K. J. 2017. Tiltaksplan for Segeråga i Rødøy og Meløy kommuner, Nordland. Forslag til rehabilitering og avbøtende tiltak etter nydyrking, samt habitat- og fiskeforsterkingstiltak for sjøørret og laks i vassdraget. - NINA rapport 1358. 41 s. Rappor...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rivedal, Synnøve; Aune, Anders;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten gjev ei oversikt over metodikk for rapportering av lystgassutslepp brukt i nokre utvalde land, og ei vurdering av om dette er aktuelt for Norge. Rapporten omhandlar vidare korleis Norge kan gå frå Tier 1 standard utsleppsfaktor til nasjonal utsleppsfaktor Tier...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Christian;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. Endringen for fem av artene er negativ både når det gjelder bestandsutvikling og utbredelse. Dette gjelder buskskvett, gulspurv, sanglerk...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk insitutt for vannforskning

  Prosjektleder Sissel Ranneklev Konsentrasjoner av mikroplast i landbruksjord og avrenningsvann fra landbruksarealer i Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) ble bestemt. Vann- og jordprøver ble tatt fra arealer hvor korn, gras, grønnsaker og bær dyrkes. I arealene hvor gras og ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bele, Bolette; Rytkönen, Paulina; Tunón, Håkan;
  Publisher: NIBIO

  Denne undersøkelsen er gjennomført innenfor rammen for Interreg-prosjektet «Biologisk kulturarvsom bærekraftig verdiskaper». Prosjektet har fokusert på det potensialet som småskala produsenterhar i å synliggjøre de natur- og kulturverdiene som er koblet denne typen matp...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Kårstad, Signe;
  Publisher: NIBIO

  Det er tidlegare gjennomført verdiskapingsberekningar for landbruket og landbruksbaserte næringar i Rogaland basert på tal frå 2010 og 2014. I denne rapporten vert oppdaterte berekningar med utgangspunkt i data for 2017 presenterte. Formålet med prosjektet er å gi oppda...

22 research outcomes, page 1 of 3