Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
66 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjelmo, Otto;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å beregne verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen i Sør-Trøndelag fylke. Prosjektet har også hatt som målsetting å se på hvilke datakilder som finnes for driftsøkonomiske beregninger i pelsdyrholdet. Pelsdyrholdet i Sør-...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva;
  Publisher: NIBIO

  I dette forprosjektet har kantsoner langs jordbruksvassdrag i Rogaland blitt vurdert. Både kantsoner langs kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster og langs verna vassdrag er vurdert. En spørreundersøkelse blant grunneiere er også gjennomført. Forprosjektet har...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvheim, Endré Werner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dagens landbruk er preget av store og tunge jordbruksmaskiner som i kombinasjon med større mengder regn har ført til flere utfordringer. Et sentralt problem er komprimering av jorda, jordpakking, som blant annet fører til avlingstap og materielle ødeleggelser. Videre me...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haraldsen, Trond; Anda, Torhild; Kværnø, Sigrun;
  Publisher: NIBIO

  I denne rapporten er det lagt fram resultater av jordundersøkelser, som er gjennomført langs veitraseen for E 18 Retvet-Nygårdskrysset, arealer for tilførsel av jord ved jordflytting “Ny Jord” og areal som er regulert som deponiarealer. Jordbruksarealet langs veitraseen...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere bestandsutviklingen av kongeørna i Norden, presente...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Gørli E. Bruun; Tombre, Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Andersen, G. E. B. & Tombre, I. M. 2018. Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport 1402. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter registreringer av grågjess (Anser anser) og hvitkinngjes...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frode Veggeland;
  Persistent Identifiers

  Artikkelen analyserer drivkrefter bak tilpasninger til EU. Fokus er pa Norges handelsrelasjoner med EU pa mat- og landbruksfeltet. Dette er felt som delvis omfattes av EOS-avtalen (matvarereguleringer) og delvis er holdt utenfor (landbrukspolitikk). Problemstillingen er...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Regmi, Sachin; Gautam, Usha Kiran;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Master thesis Business Administration - University of Agder 2016 Micro Finance, one of the essential banking services providing institution has a major contribution upon the economic development of people and nation. It targets mostly to low income generating people and...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hegrenes, Agnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola; Tveterås, Ragnar; Asheim, Leif Jarle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Denne rapporten er et sammendrag av resultater fra det strategiske forskningsprogrammet «Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon – sammenligning av havbruk og jordbruk». Hovedmålene for programmet var å: 1 skaffe økt kunnskap om risiko og om strategier og ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger av fosfortilførsler er utført for spredt avlø...

66 research outcomes, page 1 of 7