Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
15 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Astrid Øien Halsnes; Erik Goth Småland;
  Persistent Identifiers

  I ei tid prega av migrasjon kan vi ofte lese om dei utfordringane annleisheit fører med seg. Men også det å arbeide i andre kontekstar enn dei ein kjenner frå før kan opplevast som krevjande. For norske pedagogar som kjem som arbeidande gjester kan også den framande kul...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aadland-Atkinson, Kristin;
  Persistent Identifiers

  Artikkelen utforskar verdien av non-verbal samhandlingskompetanse, og munnleg forteljarkunst som ein veg inn til denne. Læreplanverket til kunnskapsløftet føreset arbeid med munnleg ferdigheit, både formidling, lytting og forståing. I møtet mellom forteljar og tilhøyrar...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skotteberg, Tove;
  Persistent Identifiers

  SAMANDRAG Problemstillinga i denne oppgåva er: «Elevar med hørselshemming i arbeid med problemløysingsoppgåver i matematikk; på kva måte ville ei heuristisk tilnærming etter modell frå Singapore kunne bidra til å utvikle elevane sin matematiske kompetanse?» Bakgrunnen f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lid, Beate Gauden;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øystese, Vigdis Berland;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nielsen, Solveig Marie Bergo;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Askeland, Olaug;
  Persistent Identifiers

  Oppgåva omhandlar språkopplæring for vaksne innvandrarar med særleg fokus mot deltakarar med liten skulebakgrunn frå heimlandet. Språklæring er i dag framheva som eit viktig integreringspolitisk verkemiddel. Integrering som eit fleirtydig og verdilada omgrep med ulike t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stanghelle, Asgeir;
  Persistent Identifiers

  Samandrag, Masteroppgåve, Asgeir Stanghelle Kristendom/Teologi MK VI. Samandrag Oppgåva har har hatt som føremål å studera kristologien til Martin Chemnitz (1522-1586), i skriftet ”De duabus naturis in Christo” frå 1578. I oppgåva har ein arbeidd mest med ei engelsk oms...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Åsnes, Ragnfrid;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Raunehaug, Ingrid Helene Kopperstad;
  Persistent Identifiers

  Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet ”Asymmetri i den pedagogiske relasjonen”. I studien min freister eg å vise korleis fenomenet asymmetri kjem til uttrykk gjennom eit utval lærarar sine refleksjonar. Uttrykk som finst i litteratur kjem også fram. Forskningssp...

  Add to ORCIDorcid
15 research outcomes, page 1 of 2