Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
498 research outcomes, page 1 of 50
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rogne, Jannike Gangstø;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Denne masteroppgåva har tatt utgangspunkt i problemstillinga: Korleis forstår tilsette ved barnevernstiltak for ungdom, eigd av ein diakonal stiftelse, organisasjonen sitt verdimessige og diakonale særpreg? Oppgåva er retta inn mot den diakonale institusjonen Styve Gard...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæterlid, Maria;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Drawing on Pierre Bourdieu’s theory, Glorius and Friedrich’s model of transnationalism and a material, imaginative and practiced approach to rural space, this sociological master thesis explores how Eastern European labour migrants use school services in a rural municip...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Loddengaard, Åsne Fossli;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 NO502 - Universitetet i Agder 2017 Denne masteroppgåva handlar om pedagogisk bruk av multimodale tekstar, og korleis elevar kan få estetiske opplevingar av, og interesse for, slike tekstar. Undersøkinga gjekk ut på å finn...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høyem, Tale Gina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgåva omhandlar samvær ved omsorgsovertaking. Barn og foreldre har rett til samvær dersom barnevernet overtek omsorga for barnet, jf. barnevernloven § 4-19. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8 vernar om familielivet mellom barn og foreldre og er ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bruteig, Andrea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Med utgangspunkt i problemstillinga «korleis kan barnesamtalen ha nytteverdi som pedagogisk verktøy i barnehagen?» undersøker masteravhandlinga barnehagelærarens sine erfaringar med barnesamtalen, samt barnesamtalens funksjon. Barnesamtalen er forstått som ein samtale d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Harboe, Hilde;
  Persistent Identifiers
  Publisher: uis

  Hensikta med denne studien er å undersøkje korleis kroppsøvingsfaget vert forvalta i barneskulen (1-7.trinn), og om kroppsøvingslærarane har gjort endringar etter fagfornyinga 2020. Studien er av kvalitativ art, kor det har vorte gjennomført kvalitative forskingsintervj...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høynes, Turid Stavnem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Denne oppgåva er basert på ein studie der elevar på 7.klassetrinn er informantar. Oppgåva forsøker å skildre korleis elevane opplever relasjonen til lærar, kva som kjenneteiknar ein god relasjon og kva aspekt ved denne som stimulerer...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Larsen Nygård, Torhild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Noreg

  This master thesis explores how and why researchers compare the Scandinavian traditional folk singing style with speech, and how this comparison may inspire practitioners. The material in question consists of research done on the traditional folk singing style, with six...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Trefall, Knut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Gjennom vasskraftutbygging oppstår mange positive effektar og ringverknadar som ikkje ville funne stad samanlikna med nullalternativet, også omtalt som «nytteverknadar». I dag og i framtida vil det etablerast nye vasskraftverk, kraftverk vil reinvesterast i, rustast opp...

  Add to ORCIDorcid
498 research outcomes, page 1 of 50