Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
658 research outcomes, page 1 of 66
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bondevik, Helga Fjæra;

  Bakgrunn og føremål: Tema i denne oppgåva er depresjon i samband med graviditet og barseltid. Det er ulike årsaker til at kvinner kan oppleva å verta deprimerte under svangerskap og etter fødsel. Ei målsetting er at gravide og nybakte mødrer med depressive symptom skal ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lund, Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Avhandlinga er ein sosiolingvistisk variasjonsstudie av talemålet på Vest-Karmøy i eit synkront og diakront perspektiv. Området som blir undersøkt svarar til det som fram til 1965 utgjorde Åkra kommune. Datamaterialet består av om lag 10 timar transkribert lydopptak frå...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørskog, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I masteroppgåva gjer eg ei romleg nærlesing av Hanne Ørstaviks roman Hyenene (2012). Utgangspunktet for den romlege lesinga er å sjå korleis hovudpersonen Siv definerer seg sjølv med utgangspunkt i den romlege dimensjonen i romanen. K...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gangsø, Kristian Sandal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Formålet med studien var å undersøkje korleis junior-elite fotballspelarar oppfattar kvaliteten på utviklingsmiljøet dei er ein del av i ein nøkkelfase av utviklinga, og å undersøkje om spelarane sine oppfattningar skil seg mellom utviklingsmiljø som Norsk Toppfotballse...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hop, Ida Ailin;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  I denne SSED studien undersøker ein om individuell fysioterapi med fokus på kjernestabilitet kan ha effekt på gangfunksjon hjå MS pasientar. 2 heimebuande personar med MS vart inkludert . Studia vart utført i samband med eit 4 vekers rehabiliteringsopphald. Designet er ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Trefall, Knut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Gjennom vasskraftutbygging oppstår mange positive effektar og ringverknadar som ikkje ville funne stad samanlikna med nullalternativet, også omtalt som «nytteverknadar». I dag og i framtida vil det etablerast nye vasskraftverk, kraftverk vil reinvesterast i, rustast opp...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2000
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Krøvel-Velle, Anita; Aasen, Cecilie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This paper is built upon the assumption that religiosity is an important dimension in human mental life, and that this dimension shouldn‘t be excluded from therapy. It is maintained that recent changes in psychodynamic theory and practice have implications for the disci...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sælevik, Marita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Social work Oppgåva er bygd opp med kvalitativ metode, der eg ar nytta djupneintervju med seks ungdomar frå ulike kommunar. Oppgåva har fokus på korleis ungdomar opplever å vere i barnevernstenesta, om dei føler dei vert høyrt og lytta til. Dette vert...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Serigstad, Synnøve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I denne studien vil eg følgje prosessen fram til vedtaket om den organisatoriske innrettinga av den sentrale tryggleiksforvaltninga. Fokuset vil vere retta mot forslaga om horisontal samordning av det sentrale forvaltningsnivå, og målet er å studere prosessen frå oppret...

  Add to ORCIDorcid
658 research outcomes, page 1 of 66