Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
172 Research products, page 1 of 18

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • 2013-2022
 • Report
 • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi;
  Country: Norway

  Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite kjente. Vi meiner at ei av årsakene er at Karriere...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Aannø, William Aure; Østebø, Britt Iren; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert brukt til å registrera all oppvandrande fisk. I ...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Hauge, Leif; Vindedal, Ingeborg;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet - Nærregion Sogn og Fjordane
  Country: Norway

  Langs bergfoten på Molde i Lærdal ligg eit samanhengjande område med store og varierte kulturlandskapsverdiar. Her finn ein spor etter langvarig hausting av naturressursane, både gjennom slått, husdyrbeite, lauvsank, emne- og nøttesank. Som eit resultat av denne aktivit...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael;
  Country: Norway

  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2015 vegetasjonskartlegging av eit område på 94 km² i Vågå kommune i Oppland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 – VK50. Kartlagt areal ligg i lågfjell, fjellbjørkebelt...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Rivedal, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Øpstad, Samson; Øvreås, Odd-Jarle; Asheim, Leif Jarle; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: Bioforsk
  Country: Norway

  Prosjektet set fokus på korleis ein kan produsere ein større del av storfekjøtet på beite og innhausta grovfôr, slik at ein kan komme til inngrep i framkant av dei store langsiktige endringar m.o.t. jordbruksareal, kulturlandskap og landbruksmiljø, og som kan få konsekv...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Haugan, Jens;
  Country: Norway

  Norsk: Denne rapporten tek for seg nokre rammefaktorar som kan påverke moglegheitene for faglæraren for å betre studiekvaliteten og studentgjennomstrøyminga. Rapporten vil også komme nærmare inn på nokre konkrete undervisningsforbetringstiltak. Som ein vidare konsekvens...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Roppen, Johann; Mala, Daniela;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • Publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Gjerde, Bjarne; Gjedrem, Trygve; Thorland, Ingunn;
  Country: Norway

  - Dersom generasjonsintervallet kan reduserast frå fire til tre år vil den genetiske framgangen per år auke med 33% gitt elles like forhold. Hos laks kan dette oppnåast ved produksjon av familiar som vert sett i sjøen som 0+ haustsmolt i staden for som 1+ vårsmolt. I de...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 2016...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Tovmo, M., Mattisson, J. & Kleven, O. 2021. Overvaking av kongeørn i Noreg 2021. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport 2052. Norsk institutt for naturforskning. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det nasjonale overvakingsprogrammet for...