Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I 2020 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 14. april og registreringa pågjekk til 13. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i slutten av mai og i starten av november pga høg vassføring, og i tilsaman 7,5 driftsdøgn og 5 netter (5 % av driftstida) var fel...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Meland, Mekjell;
  Publisher: NIBIO

  Plommearealet i Norge har auka mykje dei siste 20 åra, men det er stor variasjon når det gjeld avling og økonomi blant produsentane. Ved bruk av registreringar frå fleire plommeprodusentar, har ein kartlagt faktorar som kan forklare årsaker til variasjon blant produsent...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halland, Anders; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: NIBIO

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i dei tidlegare Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile ...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Amdam, Roar;
  Publisher: Høgskulen i Volda
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ingeborgrud, Lina; Korseberg, Lene; Lyby, Lars;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Forskning og forskere utgjør en viktig del av norsk arbeidsliv, og det er en uttalt politisk målsetting at akademiske karrierer skal være attraktive. Denne rapporten belyser forskeres karrierer og karrierebetingelser, arbeidsvilkår og forståelser av forskerrollen, og hv...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kolltveit, Eldri; Bonsaksen, Tore; Berge, Guro;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID

  Samandrag Mål: Å få kunnskap om kva som fremjar eller hemmar deltaking i dei fysiske aktivitetsgruppene ved ein frisklivssentral (FLS). Metode: Det er her utført kvalitative intervju av 8 deltakarar. Innhaldet i intervjua er kategorisert etter komponentane person, omgje...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Borgstrøm, Reidar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Som ein lekk i å oppretthalda den lange tidsserien med innsamling av bestandsdynamiske data på aure i det subalpine Øvre Heimdalsvatn, i Øystre Slidre, har det kvart år i dei siste seks åra, inkludert 2020, vore gjennomført eit garnfiske med ein såkalla pilotserie av se...

  Add to ORCIDorcid
8 research outcomes, page 1 of 1