Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
72 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hobæk, Anders; Mjelde, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektleder Anders Hobæk Kjøsapollen i Hornindal er innsnevra som følgje av utfylling for veg og har dermed redusert utskifting av vatn med Hornindalsvatnet. Økologisk tilstand i Kjøsapollen med omsyn til eutrofiering er vurdert ut frå tilgjengelege data, og det er ut...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauge, Leif; Vindedal, Ingeborg;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet - Nærregion Sogn og Fjordane
  Country: Norway

  Langs bergfoten på Molde i Lærdal ligg eit samanhengjande område med store og varierte kulturlandskapsverdiar. Her finn ein spor etter langvarig hausting av naturressursane, både gjennom slått, husdyrbeite, lauvsank, emne- og nøttesank. Som eit resultat av denne aktivit...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 2016...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hesthagen, Trygve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Hesthagen, T. 2021. Bestandstilhøva hjå auren i Russvatnet i Jotunheimen gjennom dei siste femti åra. NINA Rapport 2034. Norsk institutt for naturforskning Russvatnet er lokalisert i sentrale delar av Jotunheimen på 1175 moh. og dekkjer eit areal på 462 hektar. Det kan ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 prosent i perioden 1999 til 2015. Totalt var det 42...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bele, Bolette; Thorvaldsen, Pål; Nordal Grenne, Synnøve;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Utkastet til skjøtselsplan for det heilskaplege kulturlandskapet i Mysubytta landskapsvernområde er utarbeidd på oppdrag frå Breheimen Nasjonalparkstyre. På oppdrag frå Miljødirektoratet vart det samtidig utarbeida eit utkast til Generell del og mal for korleis ein kan ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 2017...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauge, Leif; Austad, Ingvild;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Kulturlandskapet i Lærdal er utpeika som «nasjonalt utvald kulturlandskap i jordbruket» (UKL Lærdal). Denne ordninga er ei oppfølging av nasjonale mål om å ivareta variasjonen innan det tradisjonelle kulturlandskapet i landet. Kulturlandskap med lang kontinuitet og stor...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauge, Leif; Austad, Ingvild;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Øvre Ormelid med delar av Nedstestølen, Øvstestølen og tilliggjande utmarksareal vart vinteren 2017 utpeika som "nasjonalt utvald kulturlandskap i jordbruket" (UKL). Kulturlandskapselementa og kulturmarkstypane i nærområda er varierte med eit høgt biologisk mangfald. Na...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Svalheim, Ellen;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I 2010 fekk dei tre gardsbruka på Ulvund skjøtselsplan. På oppdrag for Fylkesmannen i Vestland fekk NIBIO i 2020 oppdrag å revidere skjøtselsplanen frå 2010. Denne NIBIO-rapporten summerar dette revideringsarbeidet. På Ulvund er store delar av innmarka artsrik slåttemar...

72 research outcomes, page 1 of 8