Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
13 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hesthagen, Trygve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Hesthagen, T. 2021. Bestandstilhøva hjå auren i Russvatnet i Jotunheimen gjennom dei siste femti åra. NINA Rapport 2034. Norsk institutt for naturforskning Russvatnet er lokalisert i sentrale delar av Jotunheimen på 1175 moh. og dekkjer eit areal på 462 hektar. Det kan ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hansen, Hanna Allesøe; Berstad, Åse-Birgitte; Auestad, Inger; Knagenhjelm, Christoffer;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Restaureringa av kulturlandskapet i det freda kulturmiljøet på Kaupanger Hovedgård starta i 2008. Målet var å reetablere det opphavelege, opne landskapspreget som området hadde før Skogfrøverket etablerte granfrøplantasjar her i 1960-åra. Utviklingsplanen skildrar ei vi...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Amdam, Roar;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aannø, William Aure; Østebø, Britt Iren; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert brukt til å registrera all oppvandrande fisk. I ...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Myhre, Ingvild Brekke; Sandvold, Sigurd; et al;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Skriftserien ved HVL, rapport Prosjekt Livslang læring i HVL har vore knytt til kva ambisjonar HVL har for å realisere regjeringa si satsing på kompetanse og det å lære heile livet. HVL ynskjer å vere den føretrekte samarbeidspartnaren og betydeleg aktør for regional ut...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kolltveit, Eldri; Bonsaksen, Tore; Berge, Guro;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID
  Country: Norway

  Samandrag Mål: Å få kunnskap om kva som fremjar eller hemmar deltaking i dei fysiske aktivitetsgruppene ved ein frisklivssentral (FLS). Metode: Det er her utført kvalitative intervju av 8 deltakarar. Innhaldet i intervjua er kategorisert etter komponentane person, omgje...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvifte, Åsmund Mikalsen; Mæland, Therese;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  For å finna ut om tidleg gjødsling med nitrogen og svovel kan hjelpa med auka vårvekst i timoteidominert eng, har NIBIO avdeling Fôr og husdyr i samarbeid med NLR testa fem ulike gjødslingsstrategiar: Det var tidleg gjødsling mot normal, og to ulike nivå av delt gjødsli...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Borgstrøm, Reidar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway

  Som ein lekk i å oppretthalda den lange tidsserien med innsamling av bestandsdynamiske data på aure i det subalpine Øvre Heimdalsvatn, i Øystre Slidre, har det kvart år i dei siste seks åra, inkludert 2020, vore gjennomført eit garnfiske med ein såkalla pilotserie av se...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vie, Gunnhild Åberge; Grimstad, Hilde; Bakke, Ingunn; Wenzel, Hanne Gro; Standal, Rune; Flatås, Kari; Mikkelsen, Maja Elisabeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Professjonsstuiet i medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
  Country: Norway

  Sluttrapport fra prosjektgruppen med mandat å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser (LUB) på emnenivå for profesjonsstudiet i medisin i forbindelse med innføring av Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinsutdanningen. Arbeidet ble ledet av Gunnhild Åberge Vie.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

13 research outcomes, page 1 of 2