Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
23 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bystøl, Gry;

  Denne oppgåva tek for seg den nye lokale forvaltningsmodellen for større verneområde i Noreg, og freistar å sjå om denne forvaltningsmodellen kan føre til auka økonomisk verdiskaping i nasjonalparkane tilhøyrande randsoner. Regjeringa avgjorde å innføre den lokale forva...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Reppen, Ingrid Marie; Bukholm, Magny Ugulsvik;

  Mastergradsoppgave MPA, 2013. Ordinær master, 45 st.p. I løpet av oktober 2007 blei det kjent at fire Helgeland kommunar og fire Vestland kommunar hadde gått på store tap. Ti norske kommunar hadde i åra 2001 – 2003 gjort investeringar i amerikanske finansprodukt formidl...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bratland, Synnøve;

  Overskrifta over denne oppgåva er koordinering av kommunale og interkommunale førebyggjande tiltak for utsette barn og unge. Fleire evalueringar av ulike interkommunale barnevernsamarbeid konkluderer med at det førebyggjande, kommunale arbeidet som handlar om å oppdage ...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bruland, Lillian;

  Denne oppgåva er meint som eit bidrag til diskusjonen om kva som er hjelpsam hjelp i behandling av menneske med rusvanskar. Eg tar utgangspunkt i kvalitative intervju eg har gjennomført med fem unge menneske mellom 23 og 32 år som har fortalt om erfaringane sine med å h...

 • publication . Master thesis . 1996
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kværness, Gunhild;
  Publisher: Noregs forskningsråd

  Lett rev. utg. av forfatterens hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1995.

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Johannessen, Helen;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark,2013 Faget Mat og helse er eit nytt fag i Kunnskapsløftet (LK06) og erstattar det tidlegare faget Heimkunnskap i L97. Mat og helse er det minste faget i grunnsko...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Christensen, Marte;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Denne masteroppgåva i spesialpedagogikk omhandlar pedagogar i barnehage sin sjølvrefleksjon. Oppgåva sitt formål er å få innsikt i korleis refleksjon over eige sjølv i samspel med barn i barnehagen føregår og korleis refleksjonane kan bidra til bevisstgjering. Problemst...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kompelien, Vilde Strand;

  Mastergradsoppgave, Høgskolen i Innlandet, 2019. Norsk: Bakgrunnen for denne oppgåva er at elevane i Sogn og Fjordane har betre eksamenskarakterar i sidemålet, bokmål, enn i hovudmålet, nynorsk, tre år på rad (Udir, 2018). Målet med denne studien er derfor at analysen a...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæbø, Halvard Mikal;

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014. Norsk: Ein 1. klasse på ein norsk vidaregåande skule med 15-16 år gamle elevar skulle gjennomføra eit norskfagleg prosjekt der dei skulle skri...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kyrkjeeide, Ane Marte;

  Denne kvalitative studien ser på bruk av kartleggingsverktøyet Working Model of the Child Interview (WMCI) i barnevernet. Studien si problemstilling er; Er Working Model of the Child Interview eigna som kartleggingsverktøy i utgreiingar av sped- og småbarnssaker i det k...

23 research outcomes, page 1 of 3