Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
72 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thengs, Halvor Østerman;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy Studies Denne avhandlinga har som formål å undersøke litteraturundervisning i skulen i lys av skule- og literacyforsking og spelteori, og har som premiss at ei endring frå dialogorientert til elevorientert undervisning gjev meir engasjement o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vaage, Astri Jonassen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Formålet var å undersøke om personale i psykisk helse i kommunane ivareteke brukarmedverknad og samarbeider omkring brukarane td. i arbeidet med Individuell plan. Korleis involverer ein brukerane og kva utfordringar møter ei...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mong, Eline Reime;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Didactics of mathematics for primary school Oppgåva har blitt basert på ein Lesson Study syklus gjennomført av tre lærarar på 1.trinn i matematikk med emnet tiervenner. Fokuset har vore på lærarane sine faglege refleksjonar rundt observasjon og predik...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Edland, Anita Grøtte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies Denne oppgåva tek utgangspunkt i dei to grafiske romanane Hitler, Jesus og farfar og Kjære Rikard, som begge er skrivne av Lene Ask. Målet med oppgåva er å seia noko om korleis og i kva grad Lene Ask opnar for lesaren si meddikting i ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Opstad, Grete;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Det har den seinare tid blitt retta fokus på den einskilde si helse og livsstil. Dette fordi sjukdomar relatert til livsstil er aukande. Fleire norske sjukehus arbeidar nå med å implementera helse og livsstilsstrategiar for ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Reilstad, Solfrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Didactics of mathematics for primary school I denne studien undersøkast matematikklærarar sine oppfatningar knytt til matematikkfaget. Oppfatningar (eng. beliefs) kan kort skildrast som måten ein ser omverda på. Det blir vidare hevda at oppfatningar b...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mæland, Marit Johanne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Bakgrunn Agitasjon er vanleg hos personar med demenssjukdom. Dette kan føre til utfordrande situasjonar i kvardagen hovudsakleg for pasienten sjølv, men også for helsepersonell og pårørande, som til dømes i stellesituasjonar...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nylund, Maritha Berger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Early childhood education Barn er ofte meir i barnehagen enn dei er heime med foreldra, det seier litt om ansvaret vårt. Særleg er det eit stort ansvar me har i dagens samfunn der krava til barnehagelærarar og barnehage tilsette vert stadig større og ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sandemose, Sigrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies Kva slags skapande funksjonar har ironien i novellene til Gunnhild Øyehaug? I oppgåva gjer eg lesingar av noveller frå Draumeskrivar (2016) av Gunnhild Øyehaug. Lesingane utforskar korleis ein kan forstå ironien i tekstane som ein ska...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Buajore, Lisbeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Social work Tema/Bakgrunn: Uttrykket "eldre" er eit belasta omgrep. Relevansen av å diskutere det, og assosiasjonane med det, aukar i takt med eldrebølgjene som alt slår innover samfunnet. Det er aktuelt å sjå på haldningar, både kollektivt og individ...

  Add to ORCID
72 research outcomes, page 1 of 8