Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
83 research outcomes, page 1 of 9
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Auestad, Gunn Evy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Opplevingsturisme er i kraftig vekst og turistar i Noreg etterspør i aukande grad lokale mat- og drikkeopplevingar. Tilbodet er likevel mangelfullt. Denne kvalitative casestudien undersøkjer korleis Hurtigruten har gjennomført si satsing på lokalmat, «Norwegian Coastal ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solheim, Torbjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Kystsoneplanlegging i Noreg femner om dei fleste kommunar i landet og store areal. Korleis ein nyttar desse areala på best mogleg måte er ei hovudutfordring i dette arbeidet. Gjennom å sjå på eksisterande situasjon i to kommunar på Vestlandet er målet å sjå korleis eksi...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skjerdal, Stina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Mykje av kulturarven vår i Norge er knytt til landbruk i utmark med stølsdrift og beiting. Trendane viser derimot at små- og mellomstore bruk taper på dagens landbrukspolitikk og at mange difor velgjer å legge ned drifta. Bruken av utmark dreier seg først og fremst om n...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hylland, Britt Lilly;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Undersøker husdyrhaldet i Aurland, driftsmåtane, gardbrukarane og naturvilkåra. Oppgåva har fokus på kulturlandskap, kontinuitet og ulike mål med drifta i området

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fosse, Åshild Fagerbakke;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Tema for oppgåva er rettsmekling i skjønn. For å tilnærma meg oppgåva sitt tema og problemstilling har eg kombinert kvalitativ og kvantitativ metode. Hovudproblemstillinga er: Kva kjenneteiknar rettsmekling i skjønn? Hovudproblemstillinga er delt opp i to underproblemst...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauso, Ingvill;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Rett haustetidspunkt er essensielt for å oppnå best mogeleg kvalitet i eple. For tidleg eller for sein hausting kan føre til lågare sensorisk kvalitet og kortare haldbarheitstid på lager. I dette forsøket vart det undersøkt mogelegheita for å følgje modningsutvikling og...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mjanger, Sigrid Tveit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne masteroppgåva omhandlar fuktpåverknad på massivtrebygg under byggeprosessen. Formålet har vore å finna ut om NS 3516 (Utføring av lastberande trekonstruksjonar) stiller tilstrekkelege krav til fuktsikkerheit, slik at utføringa av massivtrekonstruksjonar blir av go...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fossheim, Ingvild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  The literature that describes what makes city spaces and meeting places good, are based on and targeted towards urban villages and cities. Is this knowledge directly transferable to villages in western Norway (Vestlandet) in rural environments? The populations in these ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikenæs, Regine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Stadig fleire er interessert i å drive med urbant landbruk, og det er eit auka fokus på dei positive effektane det kan ha for både menneske og miljø. Dette gjeld også for Oslo, kor det dei siste åra er sett i gang ei rekke nye initiativ innan urbant landbruk. Denne mast...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aarebru, Anne Skammestein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I mitt arbeid med denne oppgåva har eg ønska å sjå på korleis ein kan planlegge og utforme blågrøne strukturer i caseområdet Kambo, som ligg nord for Moss by, - frå overordna nivå med tanke på vern, utvikling og fortetting av overordna blågrøn struktur, til detaljutform...

  Add to ORCID
83 research outcomes, page 1 of 9