Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
43 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveiten, Solbjørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengeleg som vedlegg i den trykte utgåva. Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengel...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Cowles, Anlaug Aase;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  I denne masteroppgåva har eg undersøkt korleis VG konstrurerer diskursane helse og trening innan diskursorden livsstil i perioden 2003 til 2012 med utgongspunkt i mediatekstar henta frå søkjemotoren Atekst. I analysen av artiklane har utgongspunktet vore å tolke diskurs...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heggdal, Kristine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Tema for oppgåva er «skulen som arena for forsoningsarbeid». Oppgåva er avgrensa til å omhandle ungdommar som har teke faget «Cultural and Spiritual Heritage of the Region» (CSHR), ved tre ungdomskular i den nord-austlege delen av Kroatia, i tidsrommet 2007-2014. Faget ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nestegard, Dag H;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

  Frå eg var 20 til eg blei 30, las eg mange biografiar, og bøkene gjekk ned på høgkant. Ein tidleg årsak til det, er truleg at eg allereie frå fødselen av måtte lære å leve med eit farstap. Hungeren etter biografiar, er sikkert eit spørsmål om leit etter eigen identitet,...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Varanes, Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College of Southeast Norway

  I Noreg er det, særleg i urbane strøk, press på arealressursane, og dyrka og dyrkbar mark står ofte i fare for å verte nedbygd. Dyrka areal er eit knappheitsgode, og berre 3 prosent av landarealet i Noreg er dyrka. Om lag 0,3 % (35 000 daa) av dyrka og 2,1 % (260 000 da...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solevågseide, Monika; Skaret, Hege Ann;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  NORSK SAMMENDRAG: Dette studiet fastslår dominanshierarkiet mellom 6 hjortebukkar (Cervus elapus atlanticus) frå eksperimentell hegn på Dagsrud i laupet av brunsten 2002. Me fann ut at interaksjonstypane som til dømes stanging, sparking og jaging, varierte med alder og ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aarhus, Rune;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  I denne oppgåva vert fokuset retta mot ulike aktørar i Noreg som har interesser knytt til opplæring og utdanning innanfor klatre- og fjellsport relaterte aktivitetar. Hausten 2008 tiltok ein debatt med tilnamnet ”profesjonskamp til fjells” innanfor desse miljøa, der nok...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Salthe, Olaug;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Noreg

  Oppgåva tek utgangspunkt i eit gamalt bur på garden Sud-Håkaland i Tinn. I 2016 vart det funne, av nye eigarar av garden, sju kister fulle av tekstilar frå dei siste 200 åra. 381 draktdelar er vorte registrert av Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Kandidaten valde...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Larsen Nygård, Torhild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Noreg

  This master thesis explores how and why researchers compare the Scandinavian traditional folk singing style with speech, and how this comparison may inspire practitioners. The material in question consists of research done on the traditional folk singing style, with six...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugen, Magne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Den Kulturelle Spaserstokken er ei ordning der Staten løyver pengar til kulturtiltak for eldre. Den vart lansert av regjeringa Stoltenberg i august 2006, og kom inn på statsbudsjettet frå 2007. I starten fordelte Kulturdepartementet pengane direkte ut til kommunane. Frå...

  Add to ORCID
43 research outcomes, page 1 of 5