Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skotteberg, Tove;
  Persistent Identifiers

  SAMANDRAG Problemstillinga i denne oppgåva er: «Elevar med hørselshemming i arbeid med problemløysingsoppgåver i matematikk; på kva måte ville ei heuristisk tilnærming etter modell frå Singapore kunne bidra til å utvikle elevane sin matematiske kompetanse?» Bakgrunnen f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lid, Beate Gauden;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Askeland, Olaug;
  Persistent Identifiers

  Oppgåva omhandlar språkopplæring for vaksne innvandrarar med særleg fokus mot deltakarar med liten skulebakgrunn frå heimlandet. Språklæring er i dag framheva som eit viktig integreringspolitisk verkemiddel. Integrering som eit fleirtydig og verdilada omgrep med ulike t...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Raunehaug, Ingrid Helene Kopperstad;
  Persistent Identifiers

  Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet ”Asymmetri i den pedagogiske relasjonen”. I studien min freister eg å vise korleis fenomenet asymmetri kjem til uttrykk gjennom eit utval lærarar sine refleksjonar. Uttrykk som finst i litteratur kjem også fram. Forskningssp...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øvretveit, Karoline;
  Persistent Identifiers

  Formålet med oppgåva er å setje søkelys på mat og helse som eit viktig fag i skulen, samt bidra med kunnskap om korleis mat og helselærarar og lærarstudentar arbeider med inkludering av alle elevar i den fleirkulturelle skulen. Utgangspunktet til denne oppgåva er at eg ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordheim, Kjell Olav;
  Persistent Identifiers

  Denne masteroppgåva tek føre seg spørsmålet om kva teologisk grunngjeven rettleiing ein kan gi om praksisar knytt til kvile og kviledag til konfirmantar i Den norske kyrkja (Dnk) i dag. Føremålet med avhandlinga er å få auka innsikt i rolla kvile og kviledag kan ha inna...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nygjerde, Kirsti Antonett;
  Persistent Identifiers

  I dagens moderne samfunn har familiens rolle og posisjon endra seg markant. Barnehagen har fått ein sentral plass i familien, der nærare 80% av landets eittåringar går i barnehage. Den politiske semja omkring barnehagen som ein viktig omsorgs- og læringsarena, samt den ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Revne, Reidun;
  Persistent Identifiers

  Bakgrunn for oppgåva Med denne oppgåva har eg hatt eit ynskje om å sjå på korleis lærarar samhandlar med elevane sine i skulekvardagen og korleis dei bygger relasjonar i praksis. Eg ynskjer og å høyre kva lærarane som deltek i dette prosjektet tenker om relasjonsbygging...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordberg, Unni Helle;
  Persistent Identifiers

  Samandrag Formål og problemstilling: Formålet med forskingsarbeidet er å undersøke om det er forskjell på skular som gjennomfører tiltak etter PALS-programmet og skular som har andre tilnærmingsmåtar til åtferdsvanskar i førebyggjande arbeid. Fokus er på tiltak for elev...

  Add to ORCID
 • Maurice Merleau- Ponty sin filosofi har kroppen i sentrum for all utvikling og sansing. Kroppen er personlegdomen sitt subjekt og det er gjennom kroppen vissheita tek form. Han er den fyrste innan fenomenologien som gir kroppen forrang og byrjar med den. Merleau- Ponty ...

  Add to ORCID
11 research outcomes, page 1 of 2