Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heggøy, Aina Vårdal; Hvidevoll, Ruth Evelyn Sørheim;
  Persistent Identifiers

  Regulatorar verda over har uttrykt bekymring for mangelfull utøving av revisor sin profesjonelle skepsis i gjennomføring av revisjonsprosedyrar og evaluering av revisjonsprov. Å utøve profesjonell skepsis inneber at ein stiller spørsmål og er merksam på forhold som kan ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveito, Ingrid Omdal;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Frøysa, Øystein; Hauge, Kristian W.;
  Persistent Identifiers

  Vi har i denne utredninga føreteke ein strategisk rekneskapsanalyse og verdsetjing av DNO ASA, som er eit heilintegrert olje- og gasselskap. Gjennom den strategiske analysen avdekkja vi at oljebransjen har hatt ein bransjeorientert strategisk fordel dei seinare åra og a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørndal, Trond; Aaker, Harald;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SNF

  På same måte som ei rekkje andre næringar som er tufta på utvinning av naturressursar, er fiskeoppdrett i Noreg underlagt konsesjonsregulering. Verdien på ein konsesjon for oppdrett av laks er høg. I dette notatet startar ein med definisjon av kva ein konsesjon er og an...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Schei, Christine Olsen;
  Persistent Identifiers

  Supervisor: Kjell Salvanes I denne mastergradsavhandlinga er det gjort rede for utvikling i bustadmønster i Stor-Oslo og Oslo kommune. Gjennom resultat frå segregasjonsindeksar konkluderast det med at Stor-Oslo er moderat segregert, og at det har vore ein svak reduksjon...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Karlsson, Kristoffer Sterri;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges Handelshøyskole
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Torvanger, Kenneth; Vinsrygg, Jostein;
  Persistent Identifiers

  I denne oppgåva har vi sett på verdivurdering av konsesjonar, nærare bestemt fiskerettar i ringnotflåten. Føremålet har vore å sjå nærare på utviklinga i konsesjonsprisar i fiskerinæringa dei siste åra. Problemstillinga vår er å kartleggje årsaker til denne utviklinga, ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lundøy, Ingunn F.; Sortland, Karina H.;
  Persistent Identifiers

  Vi har valt å skrive masterutgreiinga vår om læring og kunnskapsdeling i ein prosjektbasert organisasjon. Utgreiinga er ein casestudie utført i samarbeid med Wärtsilä, ei bedrift som opererar i energisektoren og den maritime marknaden. Bruken av prosjektbasert organiser...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dale, Elena; Ask, Victoria Røed;
  Persistent Identifiers

  Målet med masteroppgåva er å estimere eigenkapitalverdien til Nova Sea AS, heretter Nova Sea, per 31.12.2015, og synleggjere uvissa i verdiestimatet. Dette vert gjennomført ved å nytte teknikken fundamental verdivurdering, supplert med komparativ verdivurdering. Det fun...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gabrielsen, Kirsti Pernille;
  Persistent Identifiers

  Riksrevisjonen sikrar ikkje at statsrekneskapen er korrekt, men er med å redusera mengda feil. Eit av hindera på vegen mot ein feilfri rekneskap er at departementa ikkje rettar opp i manglane Riksrevisjonen påpeiker. I denne utgreiinga har eg, med utgangspunkt i problem...

  Add to ORCID
18 research outcomes, page 1 of 2