Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
13 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dyrkolbotn, Tone Marit Håland;
  Persistent Identifiers

  I motsetnad til dei tre synoptiske evangelia, Matteus, Markus og Lukas, talar ikkje Johannesevangeliet direkte om nattverd. Kvifor er det slik? Er ikkje nattverd relevant i Johannesevangeliet? Eller kjem det fram på andre måtar? Denne avhandlingsoppgåva har fått følgjan...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nedrelid, Vegard;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Willemse, Dina;
  Persistent Identifiers

  Det er dei vanlegaste psykiske lidingane, angst og depresjon, som kostar samfunnet mest. Skam er truleg ei sentral kjensle i mange psykiske lidingar, og det har blitt hevda at depresjon og skam ofte heng uløyseleg saman. I tillegg til å vere kostbart for samfunnet, er k...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæle, Ruben;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • Problemstillinga i denne oppgåva er: Korleis kan Cavanaugh og Hagman si forståing av Nattverdens økonomi bidra til å utdjupe og utfordre visjonen økologisk økonomi kan gje for eit meir berekraftig og rettferdig samfunn? For å svare på problemstillinga har eg henta teori...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Larsen, Laila;
  Persistent Identifiers

  Tema for oppgåva er trusopplæring i heimen i eit familiepedagogisk nettverksperspektiv. Til alle tider har Gud drive trusopplæring ved å openberra seg for menneska og visa dei viljen sin, kort sagt ved å kalla dei til tru. Denne viktige oppgåva har han delegert vidare t...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Husøien, Vidar;
  Persistent Identifiers

  Kva slags preferansar har ungdom i alderen 16-17 år for deltaking i eit kyrkjeleg fellesskap? Og kva rolle spelar sosial kapital for ungdom i fellesskapet? I denne oppgåva ynskjer eg å belyse kvifor ungdom søkjer eit kyrkjeleg fellesskap. Om ein ungdom skal trivast bør ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Frøyen, Elise;
  Persistent Identifiers

  Formålet med masteroppgåva er å bidra inn i samtalen om korleis ein legg til rette trusopplæringa for barn gjennom aktivitetar som ber preg av å vere handlings- og opplevingsorienterte. Dette går inn i ein diskusjon om kva trusopplæring er og burde vere, som manifestere...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andersen, Magnhild Nerheim;
  Persistent Identifiers

  I denne oppgåva forsøker eg å gje eit empirisk bidrag til utviklinga av det diakonale omgrepet ”Inkluderande fellesskap”. Med eit enkeltcasedesign, har eg tatt utgangspunkt i gudstenestefellesskapet under Ung Messe i ”Skogen” kyrkjelyd, ein norsk storbykyrkjelyd. Denne ...

  Add to ORCID
 • Dette er eit litteraturstudium over Joh 21:1–15, der eg i første omgang les teksta bokstaveleg, som ei realistisk forteljing om ein fisketur. I neste omgang ser eg etter om det kan vere element i forteljinga som kan eller bør tolkast symbolsk. Eg undersøker om denne les...

  Add to ORCID
13 research outcomes, page 1 of 2