Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,131 research outcomes, page 1 of 114
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thengs, Halvor Østerman;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy Studies Denne avhandlinga har som formål å undersøke litteraturundervisning i skulen i lys av skule- og literacyforsking og spelteori, og har som premiss at ei endring frå dialogorientert til elevorientert undervisning gjev meir engasjement o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dyrkolbotn, Tone Marit Håland;
  Persistent Identifiers

  I motsetnad til dei tre synoptiske evangelia, Matteus, Markus og Lukas, talar ikkje Johannesevangeliet direkte om nattverd. Kvifor er det slik? Er ikkje nattverd relevant i Johannesevangeliet? Eller kjem det fram på andre måtar? Denne avhandlingsoppgåva har fått følgjan...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lønning, Eigil Hole;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Undervisningsvitskap – Fordjuping i pedagogikk, Campus Bergen Det norske utdanningssystemet er i konstant endring, og er underlagt eit sterkt reformtrykk. Lærarutdanninga syner ei historie fylt av endringar som er årsaka av komplekse relasjonar til andre samfunnsområde,...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikrem, Amund Sæther;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna og varigheita av tilsettinga i den første jo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tryti, Morten Andrè;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i idrettsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal Formålet med denne masteroppgåva er å utforske korleis eit vidaregåande utdanningsprogram med friluftslivsprofil har innverknad på elevane sitt friluftsliv i ettertid. Bakgrunn for val av tema er ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andreassen, Cecilie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne avhandlinga dreier seg om tileigning av fortidsmorfologi i norsk innlærarspråk hjå spanske morsmålsbrukarar, og formålet er å undersøke kva rolle aksjonsart og telisistet har i denne tileigninga. Undersøkinga skal teste om fortidsmorfologi spreier seg frå teliske ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Støfring, Anita Steinsbø;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i undervisningsvitskap med fordjuping i norsk Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Bergen Innleveringsdato: 15.05.2019 Føremålet med denne undersøkinga har vore å finne ut kva rettskrivingsfeil ein kan finne i tekstar som er skrivne av elevar med nynors...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rossehaug, Hanne Lise; Lier, Sigmund;

  Formålet med denne studien har vore å undersøkje om lærarar opplever at dei utviklar dugleik i klasseleiing gjennom ein periode med deltaking i skuleutviklingsprogrammet Respekt. Vidare har vi undersøkt om ei slik utvikling har samanheng med samarbeid med kollegaer og d...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Starheim, Heidi Munch;

  Master i Samhandling innan helse- og sosialtenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.6.17 Tittel: Å bli gamal i eigen heim Det vil bli ei auke i tal eldre heimebuande over 80 år fram mot år 2060 i Noreg og særleg i distriktskommunar. Fleire gamle bur aleine og...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvile, Synnøve;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei ordning der skuleelevar møter kunst- og kultur. Dette føreset at nokre val har blitt teke utifrå kva som synast fornuftig og riktig å gjere i formidlinga av kunst og kultur til barn og unge. I DKS møtast forståingar av mellom anna ...

1,131 research outcomes, page 1 of 114