Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
53 research outcomes, page 5 of 6
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Johnsrud, Mona; Haug, Tormod W.; Solli, Hilde;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen for dagens situasjon, forventet framti...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild; Haugsbakk, Ivar;
  Publisher: NILU

  Det er beregnet konsentrasjonsbidrag av NO2 i bakkenivå som følge av utslipp fra elektrisitetsverk på Suderø, Færøyene. To alternativer er beregnet, dagens maskinpark og en utbygging med en ekstra maskin. Maksimalt konsentrasjonsbidrag fra utslipp ved elektrisitetsverke...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;

  Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporterer måledata til EEA/ESA er beskrevet og plasseringen er vurdert i forhold til krav i EUs direktiver. Stasjons- og områdeklassifiseringen er oppdatert og anbefalinger for jus...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engdahl, Bjørg Jenny Kokkvoll; Velken, Anna von Streng; Berglen, Tore Flatlandsmo; Hodnebrog, Øivind; Stordal, Frode;
  Publisher: NILU

  WRF-Chem-modellen har blitt brukt for å studere to episoder med forurensning fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij, sommerepisoden 2007 og vinteren 2010/11. Meteorologiske inngangsdata fra WRF stemmer bra med analyse fra ECMWF. Modellen underestimerer SO2-konsentrasj...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda;
  Publisher: Norsk Institutt for luftforskning

  Source at <a href=http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Kartlegging-av-miljogifter-i-sjofuglegg-fra-Sklinna-og-Rost/> http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Kartlegging-av-miljogifter-i-sjofuglegg-fra-Sklinna-og-R...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Rapporten gir en oversikt over datainnsamling og validering i forbindelse med utvikling av forenklet metode for beregning av konsentrasjoner. Validering av prosentilverdier for døgnmiddelkonsentrasjoner viser så stor usikkerhet at det anbefales å ikke videreutvikle kons...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; Skaar, Jøran Solnes;
  Publisher: NILU

  NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny bypl...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;

  Spredningsberegninger for tunnelmunninger i Hammerfest. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og ...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for tunnelforbindelse langs Rv. 83 Seljestad – Sama, Harstad kommune. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10, og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avsta...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik;
  Publisher: NILU

  Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2019, samt for vinter 2018/19. I ja...

53 research outcomes, page 5 of 6