Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,131 research outcomes, page 5 of 114
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solheim, Håkon;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk Denne oppgåva er eit casestudie i samfunnsfag, der World Peace Game (WPG) blir vurdert som undervisingmetode. 60 elevar i 10.klasse frå ein norsk skule gjennomførde dette dramapedagogiske rollespelet, der politisk simulering er sentr...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Melve, Arnhild;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Føremål og problemstilling: I individuell jobbstøtte (IPS) er deltakars ønske og val avgjerande rettesnorer. Føremålet med studien er å undersøkje kva som fremmar og hemmar motivasjonen for arbeid i utgangspunktet og undervegs i jobbstøtteløpet, og korleis IPS kan verke...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Osvoll, Siv Heidi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  SAMANDRAG Ved innføring av kunnskapsløftet (LK06) fekk vi ein målstyrt læreplan. I 2009 vart undervegsvurdering ein del av vurderingsføreskrifta. Med denne oppgåva ynskjer eg å sjå på korleis undervegsvurdering vert nytta i naturfag i vidaregåande skule, ti år etter at ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rusti, Hege Dagfrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne masteroppgåva handlar om korleis lærebøkene i norsk på Vg2 studiespesialiserande løyser eitt av læreplanmåla i læreplanen frå LK06. Læreplanmålet handlar om at elevane skal lese tekstar frå mellomalderen og fram til 1870 i original og reflektere over språk og innh...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solvang, Ove Lønning;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master idrettsvitskap Idrett/Høgskulen på Vestlandet- Sogndal/Norges Idrettshøgskule Innleveringsdato: 30.05.2018 Studiedesign: Systematisk oversikt Bakgrunn: Korsryggsmerter er eit av det største helseproblema i den vestlege verden. Det er motstridande funn i den evide...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lavold, Kaja Reisæter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I denne oppgåva blir det presentert ei undersøking av kronotopar i Helle Helle sin gjennombrotsroman Rødby-Puttgarden (2005). Denne vart Helle sitt store gjennombrot og er den tredje av hennar romanutgjevingar. Med utgangspunkt i Mikhail Bakhtin sitt kronotopomgrep har ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søgnesand, Anne Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Institutt for miljø- og naturvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Masteroppgåve i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringar) GE4-304 Skred som blir utløyst av nedbør kan auke i førekomst som følgje av klimaendringar. I ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jevnaker, Nina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Samandrag Denne masteroppgåva undersøker korleis norsklærarar i den vidaregåande skulen opplever sin vurderingskvardag og kva tankar dei har om formativ vurdering si rolle i deira arbeid med skrivne elevtekstar. Hypotesen som vert freista avkrefta eller bekrefta er at f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Pilskog, Veronica Kvalen;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  This thesis aims to study the political process behind the establishment of a trial arrangement with catskiing at Harpefossen ski resort in Eid municipality. The study looks at how the process has degenerated from the vision of offering catskiing commercially was create...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sønnesyn, Janne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgåva tek føre seg språkbruk og språkhaldningar i NRK Sogn og Fjordane, med vekt på dimensjonen dialekt - normert språk (nynorsk). Oppgåva har ein tredelt innfallsvinkel, og freistar å kasta lys over faktisk språkbruk, samt både journalistar og lyttarar sine haldninga...

  Add to ORCID
1,131 research outcomes, page 5 of 114