Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,131 research outcomes, page 2 of 114
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vatland, Helge;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Løvik, Ivar;

  MAS3-307, Masteroppgåve i læring og udervisning, Mai 2016

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halleraker, Hilde Vik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Med tanke på at petroleum er ein avgrensa ressurs og det moderne samfunnet er så avhengig av den, er det viktig å finne alternativ. Det er nødvendig med alternativ både til drivstoff og til kjemikalieproduksjon. Solvolyse er ein prosess der lignin blir omdanna til bio-o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jørgensen, Ruth;

  Som lærar ynskte eg eit skule- heimsamarbeid der læring stod i fokus. Foreldre er etter mitt syn den viktigaste samarbeidspartnaren eg som lærar har, og dei skal ha ein sentral plass i borna sitt læringsmiljø. Det å møta foreldre i dialog om borna si faglege og sosiale ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sanden, Siv Kvåle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgåve JUS399

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vaage, Astri Jonassen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Formålet var å undersøke om personale i psykisk helse i kommunane ivareteke brukarmedverknad og samarbeider omkring brukarane td. i arbeidet med Individuell plan. Korleis involverer ein brukerane og kva utfordringar møter ei...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørensen, Turid Stigen;

  Master i samhandling innan helse- og sosiale tenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.06.17 Etter å ha samarbeida med legar over fleire år fekk eg interesse av å utforske korleis legane vurderer når dei står ovanfor ein pasient som treng eller ønskjer sjukeme...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveit, Kristoffer;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgåve i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø Bakgrunn: Vi veit lite om korleis ungdomsskuleelevar opplev ”vurdering” og særskilt ”formativ vurdering” i kroppsøvingsfaget. Kunnskapsgrunnlaget vi har frå eit elevperspektiv er primært frå vidaregåande skule...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tokvam, Gry;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hernes, Sigrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Samandrag Denne sosiologiske studien omhandlar utdanningsvalet Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, og tek for seg korleis motivasjonen for dette utdanningsvalet har utvikla seg for elevar rekruttert frå fagområde med ein sterk fagopplæringstradisjon. Med utgangspu...

  Add to ORCID
1,131 research outcomes, page 2 of 114