Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
Download Results
2,329 research outcomes, page 1 of 233
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Håland, Helge; Omland, Johan; Idsen, Rune Roa;

  Avhandlinga vår viser at det er behov for ein grunnleggjande digital kompetanse hjå alle lærarane. Utfordringa for å utvikla ein læringskultur for digital kompetanse hjå lærarane på små og mellomstore barneskular ligg i å skapa rom for deling av kunnskap, tid til å dela...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ullensvang, Irene;

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse– og velferdsleiing og utdanningsleiing Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Institutt for samfunnsvitskap Innleveringsdato: 12. juni 2020 Tema for denne kvalitative studien er tilsyn med barnehagar. Staten har pålagt kom...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øien, Lisa;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  This master thesis presents the arguments a few nursing leaders give – for using nursing classification systems, others – for not using the same systems. Their arguments are then debated up against the ongoing theoretical and political debate regarding the same subject ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Angvik, Gjertrud Flemsæter;
  Publisher: NTNU

  Intensjonen med denne forskingsstudien var å belyse korleis pedagogar arbeider for å leggje til rette for deltaking og inkludering for barn som dei opplever at har vanskar med språket, og pedagogane si forståing av dette arbeidet. I følgje Rammeplana for barnehagen har ...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dørmænen, Cato;
  Publisher: The University of Bergen

  At verda rundt oss er i stadig endring er noko vi etterkvart har begynt å ta innover oss. Eit av kjenneteikna med dei endringane vi har fått spesielt i løpet av det 20. århundre er at verda for oss framstår som mindre. Dette har kome som ein konsekvens av den auka globa...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvernberg, Lars Bigum;
  Publisher: The University of Bergen

  Denne studia av yngre jernalders graver med smedutsyr i Hordaland tek opp debatten om «smedgraver» og graver med smedutstyr. Materialstudiar ved Universitetsmuseet i Bergen viser ein variert gravskikk, der måten ein i yngre jernalder har oppretthaldt eit kollektivt og p...

 • publication . Book . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Netteland, Grete; Fretland, Jan Olav; Melhus, Alf Tor; Osland, Sara Therese; Parmentier, David; Øien, Knut Erling; Skjeldestad, Kjell;

  Rapporten er ei innstilling frå Arbeidsgruppe for digital kompetanse, oppnemnd av rektor i januar 2010. Dokumentet skisserer arbeidet med utvikling av ein strategi for digital kompetanseheving hjå studentar og tilsette i HSF og foreslår og formulerer også ein slik strat...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Flokenes, Randi Saue;

  Målet mitt med denne oppgåva var å finna ut korleis eg kunne auka elevane si leselyst, og om elevar kunne få auka leselyst og verta motiverte av å ha leselekser som var tilpassa kvar einskild etter interesse og lesedugleik. Problemstillinga mi vart då: Korleis auka lese...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Beinnes, Mari Bente;

  Bachelor i Økonomi og Administrasjon BO6-2001 Mai, 2015 Denne oppgåva omhandlar fordeler og ulemper ved å omdanne gardsdrifter frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap. Eg undersøker lovverket som påverkar kva rettar og plikter ein får ved å velje aksjeselskapet, og kva...

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ulltang, Gry Hauge;

  Bachelorstudium Barnevern BVP5-303

2,329 research outcomes, page 1 of 233
Last index information